Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 67 o 67 gwasanaeth

Darllen Gyda Chwn - Llandudno - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dewch i gyfarfod Lula a'u cyfeillion a chael gwybod mwy am y prosiect darllen cyffroes yma i ddarllenwyr amharod.

Llanddulas Shukokai - Llanddulas - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Llanddulas Shukokai is a traditional karate club situated in Llanddulas, North Wales. Martial Art. Members of the SSU Karate association. Traditional style of Japanese Karate

Abergele Youth Shed - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ‘Abergele Youth Shed’ yn grŵp ieuenctid ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Lle gallant dod i gymryd rhan mewn sesiynau creadigol; i ennill sgiliau, gwneud ffrindiau, ymlacio a chael hwyl. Cysylltwch am fwy o fanylion a allwch ddilyn ni ar ein tudalennau Facebook a Instagram.

Academi Crefft Ymladd Edghill - Mochdre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cymdeithas Crefft Ymladd Gogledd Cymru - yn dysgu Kung Fu a Kickboxing i blant pob oedran ac oedolion. Sylfaenydd - Chris Edghill (Sash Du 6ed Gradd) wedi bod yn dysgu am nifer o flynyddoedd ac wedi ennill llawer o deitlau yn cynnwys Pencampwriaeth y Byd.

Babi Actif - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd Babi Actif yn darparu sesiynau mewn lleoliadau / mannau amrywiol ledled Conwy, Sir Fflint Gwynedd ac Ynys Môn, AM DDIM. Yn ystod oes y prosiect rydym yn gobeithio cynnwys teithiau cerdded gyda choets, ffitrwydd rhiant a babi, beicio, loncian, teithiau cerdded gyda sling, dawnsio gyda sling...

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Clwb Canŵio Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwelwch y safle gwe am fanylion y clwb. Gweithgareddau dwr; canwio,kayaking, paddleboarding. Rydym yn padlo ar afonydd, llynnoedd ac ar y môr.

Clwb Gymnasteg Grays - Llysfaen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyflwyno gymnasteg i blant o oddeutu 1 flwydd i 16 mlwydd oed. Gweithgareddau cyn ysgol.

Clwb Hoci Eirias Hockey Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

General Club Info Eirias Hockey Club is a family friendly club that aspires to promote a good sporting ethos at all ages. The club looks to foster and promote the sport of hockey at all levels providing opportunities for recreation and competition. The club currently have four mens' and three...

Clwb Peldroed Bae Cinmel - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r clwb yn cynnig datblygiad peldroed i ferched a bechgyn o bob oedran gan gynnwys rhai sydd yn dysgu o'r newydd. Mae’r grŵp pêl-droed i bobl anabl yn cyfarfod bob pythefnos – croeso i bob oedran. Cysylltwch am fanylion.

Clwb Rygbi Llandudno Adran Iau - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Rhoi cyfle i chawaraewyr o bob safon o oedran 6 oed i fyny ddysgu sut i chwarae rygbi.

Clwb Tae Kwon-Do Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

A Martial Art from Korea which is now very popular and focuses on respect and discipline. Teaches self defence, improves physical fitness and concentration skills. Become more self confident in a safe friendly atmosphere.

Conwy Community Riding Centre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a community riding center providing affordable riding for all. We are a pony club center and also work with the Conwy Gogarth branch of Riding for the Disabled. We are run by volunteers, mainly retired and are working hard to improve our facilities and opportunities for our riders. Pony...

Conwy Monkeys Climbing Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Conwy Monkeys Climbing Club gives children with ASD, ADHD and other additional needs, and their siblings, a chance to take part in fun activities which improves their physical ability, motor skills and socialisation. Indoor Climbing takes place at the Boathouse Climbing Centre during school...

Conwy Reflections - Cyffordd Llandudno - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn dysgu merched a hogiau o ddwy oed - oedolion i ddysgu dawns ac yna mynd i gystadlaethau ar benwythnosau o Ebrill i Hydref o amgylch Gogledd Cymru. Ffordd dda o gadw'n heini a chyfarfod bobl newydd. Croeso i ddawnswyr newydd a hen.

Criced Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Criced Cymru yn un o 39 o Fyrddau Criced Sirol sy’n rhan o Fwrdd Criced Cymru a Lloegr (yr ECB) ac mae hefyd yn cael ei gydnabod gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer criced yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth yn syml; hynny yw, ‘I Griced gipio...

Cricket Club - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide facilities to play cricket. We also provide facilities for playing snooker and we have a thriving bridge section. We are also linked with a crown green bowls club.

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Sesiynau nofio am ddim i blant a phobl ifanc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Oeddech chi’n gwybod ein bod yn cynnig sesiynau nofio am ddim i rai dan 16 oed ym mhob un o’n safleoedd nofio? Mae archebu yn hanfodol drwy wefan, app Ffit Conwy neu dros y ffôn. Am fanylion unrhyw sesiynau ychwanegol, ffoniwch 0300 456 95 25 neu ewch i’r dudalen Facebook Rhaid i oedolyn fynd...

Cyngor Ieuenctid Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cyngor Ieuenctid Conwy yn agored i holl bobl ifanc sy’n byw neu’n mynd i’r ysgol yng Nghonwy sydd rhwng 13-25 oed. Mae bod yn aelod yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc drwy: • Roi cyfle iddynt gael cyfle i roi barn ar bethau sy’n effeithio arnynt • Herio’r broses gwneud...

Cymdeithas y Sgowtiaid - Eryri a Mon - Ardal Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Scowtiaid yn darparu rhaglen gweithgareddau ar gyfer Squirrel Scouts oedran 4 - 6, Beaver Scouts oedran 6 -8, Cub Scouts oedran 8 - 10 a hanner a Scowtiaid oedran 10 a hanner i 14. Hefyd Explorer scouts oed 14 - 18 a Rhyngrwyd Scowtiaid oedran 18 - 25. Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau,...

Chwarae Allan - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae sesiynau AM DDIM. Mae sesiynau yn cael eu hwyluso gan y tîm datblygu chwarae, sydd ag amrywiaeth o eitemau o offer i’w cynnig.Mae’r sesiynau hyn yn cael eu harwain gan blant, felly maen nhw’n dewis beth maen nhw eisiau ei wneud, neu pa offer maen nhw’n ei ddefnyddio. Mae sesiynau yn gyfle...

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol. Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach. Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau...

Darllen Gyda Chwn - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dewch i gyfarfod Mr Bojangles, Chica a'u cyfeillion a chael gwybod mwy am y prosiect darllen cyffroes yma i ddarllenwyr amharod.

Darllen Gyda Chwn - Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dewch i gyfarfod Mr Bojangles a'u cyfeillion a chael gwybod mwy am y prosiect darllen cyffroes yma i ddarllenwyr amharod.

Datblygu Chwarae Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Tîm Datblygu Chwarae Conwy yn eirioli dros chwarae plant a phobl ifanc a chefnogi chwarae mewn amryw ffyrdd ledled y sir. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am ein gwaith, cysylltwch 03004 569525 neu anfonwch e bost at datblyguhamdden@conwy.gov.uk

Dawns i Bawb - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Dawns i Bawb yn sefydliad dawns yn y gymuned i Ogledd-Orllewin Cymru ac yn datblygu darpariaeth dawns dros Wynedd, Conwy ac Ynys Môn. Rydym yn cydweithio a chreu gyda phobl a chymunedau, ymarferwyr dawns amatur a proffesiynol, coreograffwyr a chwmniau.
Rydym yn credu bod pawb yn gallu...

Echo Youth Club - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Fun, games and food - pool table, computer games and chill out time for high school children Christian based group with Bible talk

Elfennau Gwyllt - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Elfennau Gwyllt yn fenter gymdeithasol ddielw lleol ac yn gwmni buddiannau cymunedol sy’n ymrwymedig i gael pobl Gogledd Cymru tu allan i’r awyr agored er mwyn eu cysylltu â natur, i wella eu bywydau, cyfleoedd a dyheadau. Mae Elfennau Gwyllt yn targedu busnesau corfforaethol, plant,...

Fun and Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing skills through the delivery of creative and interactive events. All our sessions are now held online, and access is gained through our annual membership which is just £50 per year for the whole...

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Clwyd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mudiad sydd yn gweithredu gwasanaeth i bobl ifanc 10-26 oed o fewn yr hen Sir Clwyd. O fewn Sir Conwy cynhelir cyfarfodydd yn Llansannan, Uwch Aled (ardal Cerrigydrudion), Betws yn Rhos, Llannefydd a Nantglyn. Clwb Ieuenctid.

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Eryri - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mudiad sydd yn gweithredu gwasanaeth i bobl ifanc 10-26 oed o fewn yr hen Sir Eryri.O fewn Sir Conwy cynhelir cyfarfodydd yn Llanrwst, Ysbyty Ifan a Rowen.

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Girlguiding Cymru is an opportunity for girls aged 4+ to learn new things, make new friends and develop new skills. We work to provide all girls, regardless of their situation, with unique experiences, that they may not otherwise have been able to enjoy. We also encourage girls to find their own ...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Gwasanaeth Cerdd Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r gwasanaeth yn darparu gwersi a phrofiadau cerddorol ii ddisgyblion yn ystod ac ar ôl ysgol. Mae'r Gwasanaeth Cerdd yn cynnig gwersi wythnosol, gyda ensembles, corau, bandiau a cherddorfeydd yn cyfarfod ar ol ysgol.

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein sesiynau a’n gweithgareddau yn cynnwys ein clybiau ieuenctid a’n sesiynau symudol, clybiau ysgol mewn gwahanol ysgolion o amgylch Sir Conwy .

John Lynn's Black Belt Martial Arts Academy - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Academi Crefft Ymladd sydd yn cael ei hadnabod yn genedlaethol i addysgu a datblygu. Gwahanol wersi mewn Carati (Karate) ar gyfer oedran 3 - 13. Amrywiaeth o wersi i bobl ifanc/oedolion yn cynnwys dosbarthiadau carate i bobl ifanc/oedolion yn ogystal â dosbarthiadau bocsio i bobl ifanc/oedolion. ...

Junior Crew Climbing Clubs at Boathouse Climbing Centre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Our Junior Crew Climbers follow a programme of learning and development with regular feedback given. Climbing helps to develop movement skills, increase balance, spacial awareness, hand, foot and eye coordination to name just a few physical benefits. Climbing is also an activity proven to help...

Llandudno Snowports Centre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Ski, snowboard and toboggan centre with alpine lodge, bar, restaurant boasting fantastic views. Lessons for public, schools and adult groups. Age range for some activities will vary. Llandudno Ski Centre offers the chance to learn or develop ski and snowboard skills or enjoy a toboggan run,...

Llandudno Youth Music Theatre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

“To provide a high quality youth music theatre for children and young people, to build confidence, social skills, team working and an awareness of their communities whilst having fun through workshops and performances”

Manorafon Farm Park - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Located along the scenic North Wales coastline within the parkland of Gwrych Castle, Manorafon Farm Park offers an opportunity to meet a large array of cute, not so cute, small and large farm animals, so why not come and see what we have to show you. As well as meeting our animals visitors can...

Messy Church - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Amser i deuluoedd fod gyda'i gilydd i fwyta, i ddathlu ac i gael hwyl gyda celf a chrefft. Croeso i bawb - dewch i gael hwyl. https://www.messychurch.org.uk

Mochdre Cricket Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mochdre is a family orientated club which strives to build strength through junior development and dedicated coaching at all levels. Contact for details of junior cricket training

MW Sports - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Busnes aml-chwaraeon teuluol yn darparu Gemau, Chwaraeon ac Hyfforddiant Peldroed ar gyfer y gwasanaethau canlynol: Clwb ar Ol Ysgol, Campau Gwyliau Ysgol Hanner Tymor, Partion Penblwydd, Hyfforddiant Peldroed.

Nofio gyda Sarah a Saesneg gyda Sarah - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwersi nofio i blant (uchafswm o 6 ym mhob gwers yn Ysgol Rydal Penrhos - Cyrsiau Gwyliau Dwys ) www.SwimwithSarah.co.uk Mae Sarah hefyd yn rhoi gwersi Saesneg (ar lein) fel ail iaith (paratoad ar gyfer arholiadau Caergrawnt, TOEIC and IELTS). www.englishwithsarah.co.uk. Yn ogystal mae Sarah yn...

Pauline Quirke Academy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

At PQA, students spend three hours each Saturday rotating through hour-long sessions in Comedy & Drama, Musical Theatre and Film and Television. They are split into age groups and taught by specialist teachers. As well as many in-house productions, showcases and specialist masterclasses, PQA...

PentrePeryglon - Talacre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae PentrePeryglon yn elusen annibynnol ac yn ganolfan gweithgareddau sgiliau bywyd i addysgu pobl am sut i osgoi peryglon, damweiniau ac anafiadau, a’u helpu i fod yn ddiogel. Mae'n safle addysgu ac ymweld pwrpasol gyda chyfres o senarios diogelwch cyffrous, rhyngweithiol a realistig yn...

Pethau i'w Gwenud - Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwyliau, strafagansas, cyngherddau, ffeiriau, cyfarfodydd chwaraeon ac arddangosfeydd arbennig. Mae rhywbeth i'w wneud bob amser diolch i'r rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau i'w mwynhau gan y teulu cyfan drwy gydol y flwyddyn. Celf a Chrefft, Drama, Canolfan Hamdden, Gweithgareddau tu allan

PLANT - Cefnogaeth Addysg Gartref Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Elusen addysg yn y cartref yw PLANT sydd wedi’i lleoli yn Sir Conwy sy’n cefnogi teuluoedd sy’n addysgu yn y cartref. Rydym yn cynnal grŵp wythnosol yng Nghyffordd Llandudno ar ddydd Llun. Mae gennym hefyd grŵp Facebook preifat ar gyfer teuluoedd sy'n addysgu yn y cartref yn sir Conwy a'r...

Prince's Drive Baptist Church - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Connect classes for children ages 0 - 16yrs during every Sunday Service at 10:30am. Kidspace - for school years 3,4,5,6 every Monday 6.00pm - 7.30pm during term time (50p) Tiddlers and Toddlers - Every Wednesday 9:45am - 11.00am during term time. Sunday Evening - Colwyn Youth for Christ group...

Princes Trust - Fairbridge Programme - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Fairbridge Programme offers young people not in Education, Employment or Training between the age of 16-25, the opportunity to develop Personal, Social & Life skills through participation in a range of fun and challenging activities. The Programme starts with: A one week ‘Access’...

RSPB Gwarchodfa Natur Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r cae chwarae yn y fan yma'n WYCH! Mae yma offer grêt a deunyddiau creu cuddfan i chi greu eich stwff eich hun. Mae gan y warchodfa lwybrau braf i'w dilyn. Ewch i'r wefan am fanylion y gwahanol ddigwyddiadau: events.rspb.org.uk/conwy. Cyfleusterau: Cae Chwarae, Adeiladu Cuddfannau...

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'n darparu gwybodaeth, syniadau ac adnoddau addysgu amlsynhwyraidd a gweithgaredd i rieni/gofalwyr plant a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion â namau...

S.B.Entertainments - Colwyn Bay - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

SB Entertainments, Dance, Singing and Drama in Colwyn Bay. We have classes for all ages – currently 3 to 63! All styles of dance including Street, Hip hop, Jazz, Commercial, Ballet, Modern, Contemporary, tap and Lyrical dance. All staff are fully insured, police checked and fully qualified in...

Scouts Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith As a volunteer organisation we provide through a series of badges and awards, the life experience that the youth of today can benefit from. By being adventurous and exciting within a programme of events and challenges we can shape the ethics and future of our youth members. We are also very...

Swim Hapus - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Local private Parent & child group swimming lessons. Lessons will teach you and your child water confidence, swim and safety skills in a fun and educational way. Max 4 in a class under 2yrs. Max 6 in a class 2- 6yrs. I am a fully qualified Swimming/ lifesaving Instructor with 12 + years...

Toddler / Little Climbers at Boathouse Climbing Centre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith This unique programme uses creative play to engage your little climber. Using methods that are known to aid in physical development as well as helping to build fine motor skills, we build in educational games also. Of course they don't feel like they are learning, the session is lots of fun and...

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

Young Enterprise Wales - North Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Young Enterprise in Wales is dedicated to providing the best business education in schools, colleges and universities in the region. We deliver a variety of Young Enterprise programmes from one day employability workshops to year-long immersive programmes. Our committed team works in partnership ...