Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 210 o 210 gwasanaeth

Mae Mamau'n Cyfrif Cefnogaeth Cartref Cymunedol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Mothers Matter yn darparu gwasanaeth lle rydym yn mynd allan i rieni yn eu cartref sy'n cael trafferth gydag unigrwydd ac unigedd. Rydym yn cynnal ffurflen asesu anghenion i nodi risgiau ac anghenion. Ein nod yw gweithio gyda mamau a thadau i fynd allan mwy o fewn eu cymunedau a gwneud...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Cefnogaeth Ieuenctid - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cefnogaeth Ieuenctid mae hwn yn rhan o Lwy Dechrau’n Deg/ Teuluoedd yn Gyntaf. Mae’r tîm Cefnogi Ieuenctid yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc 10-18 oed a’u teuluoedd ar sail un i un neu mewn grŵp (Gwydnwch). Ymhlith y ffactorau a allai beri i berson ifanc fod ag angen cefnogaeth targedig mae:...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Cefnogi’r Teulu - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cefnogi’r Teulu mae hwn yn rhan o Lwybr y Blynyddoedd Cynnar Dechrau’n Deg / Teuluoedd yn Gyntaf a’i nod yw darparu i deuluoedd sy’n gymwys am Ddechrau’n Deg y cyfle i ddatblygu sgiliau rhianta a’r hyder i’w galluogi i gefnogi datblygiad corfforol, emosiynol ac addysgiadol eu plentyn fel bod yr...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar mae hwn yn rhan o Dechrau’n Deg/ Teuluoedd yn Gyntaf. Ei nod yw darparu cefnogaeth i blant 2-4oed gydag anghenion dysgu ychwanegol i gael mynediad at ddarpariaeth cyn-ysgol a leolir yn y gymuned. Ein nod yw sicrhau fod plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Datblygiad Iaith Cynnar - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Datblygiad Iaith Cynnar mae hwn yn rhan o Lwybr y Blynyddoedd Cynnar Dechrau’n Deg / Teuluoedd yn Gyntaf i ddarparu teuluoedd nad ydynt yn Dechrau’n Deg â chefnogaeth o ran datblygu iaith cynnar. Beth am Siarad â’ch Babi i rieni/ gofalwyr â babis 3-6 mis, annog hybu rhyngweithio cadarnhaol rhwng ...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Iechyd Emosiynol Sylfaenol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iechyd Emosiynol Sylfaenol - mae hwn yn rhan o Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf/Dechrau’n Deg. Bydd yn darparu cefnogaeth a chyngor am anghenion emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc, perfformio asesiadau cychwynnol ar gyfer ADHD ac ASD, ymgymryd â chynllunio argyfwng ar gyfer ymddygiad o...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - The Exchange - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The-exchange mae hwn yn rhan o Lwy Dechrau’n Deg/ Teuluoedd yn Gyntaf. The-exchange – maen nhw’n cefnogi llesiant seicolegol ac emosiynol plant, pobl ifanc a theuluoedd drwy gwnsela ac ymyrraeth wedi ei ffocysu. The-exchange – maen nhw’n darparu cwnsela i’r rheini sy’n 5-10oed a phobl ifanc...

(TEULUOEDD YN GYNTAF)- Gwella Iechyd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwella Iechyd mae hwn yn rhan o Lwybr y Blynyddoedd Cynnar Dechrau’n Deg / Teuluoedd yn Gyntaf a’i nod yw gweithio â theuluoedd â phlant 0-7 oed. Caiff cefnogaeth ei chynnig i deuluoedd y mae eu hanghenion yn bennaf yn berthnasol i iechyd. Gall y rhaglen hon ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth am...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) Homestart - Prosiect Cefnogi Cyfoedion - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Prosiect Cefnogi Cyfoedion- mae hwn yn rhan o Lwy Dechrau’n Deg/ Teuluoedd yn Gyntaf. Mae Cefnogaeth gan Gymheiriaid yn elfen hanfodolo gyfrannu at adeiladu cymunedau cryf a chytun. Mae’n galluogi rhieni I ddod at eu gilydd mewn amgylchedd diogel, gyda’i llais yn cael ei glywed am wasanaethau...

(TEULUOEDD YN GYNTAF)Y Gwasanaeth Cefnogi Rhieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae hwn yn rhan o Lwybr Cefnogi sy’n Targedu Ieuenctid a’r Blynyddoedd Cynnar Teuluoedd yn Gyntaf /Dechrau’n Deg ac y mae yma i roi cyngor, tips, gwybodaeth ac arweiniad ar ddatblygiad eich plentyn. Ei nod yw gwella profiadau cadarnhaol i’r teulu, gwella perthynas rhwng plentyn a’i rieni a...

1 Voice - Communicating Together - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

1Voice takes a family and social perspective on communication and recognises the great need for adult role models to inspire children and families alike. 1Voice promotes families supporting each other to overcome the isolation that being unable to speak can bring.Network and support for children ...

10 Cam i Bwysau Iach - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yng Nghymru, mae 1 o bob 4 o blant dros bwysau neu'n ordew erbyn iddynt ddechrau yn yr ysgol. Mae plant sydd dros bwysau neu sy'n ordew ar yr oedran hwn yn fwy tebygol o fod yn ordew pan fyddant yn eu harddegau neu pan fyddant yn oedolion. Gall hyn achosi problemau iechyd fel asthma, hunan-barch ...

A Child of Mine Help for Bereaved Parents - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

A Child of Mine is here to help and support anyone affected by the death of a child, in as many ways as we possibly can. Our website will always continue to be a main focus as a valuable resource for families after a child's death, but as time has moved on A Child of Mine has grown too, and we...

A.S.D. Rainbows - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide support and early intervention for families and children with social communication challenges/Autistic Spectrum Disorder. We provide pre school nursery sessions, parent and child group, after school provision and some 1-1 work when needed.

ACLT (African Caribbean Leukaemia Trust) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The ACLT (African Caribbean Leukaemia Trust) is a leading cancer charity dedicated to raising the awareness of the shortage of Black and Ethnic Minority donors on the UK Bone Marrow, Blood and Organ registers and recruits potential donors to come forward at ACLT registration drives (via saliva...

Adfam - Families, Drugs and Alcohol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Adfam is the national charity working to improve life for families affected by drugs and alcohol. Drug & alcohol use can threaten and ultimately destroy family relationships and well-being. We empower family members and carers, support front-line workers and influence decision-makers to stop...

ADDers - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ein nod yw i godi ymwybyddiaeth o ADD, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Aspergers ac i ddarparu gwybodaeth a gymaint o gymorth ymarferol a phosib i rai gyda'r anhwylder byddent yn oedolion neu'n blant a'u teuluoedd.

Afasic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Afasic is the only charity representing children and young people who have difficulties talking and or understanding their home language; we offer support information and advice to their parents and carers and run monthly parent support groups. We have dedicated Family Support Workers supporting ...

Alateen - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Alateen is for teenage relatives and friends of alcoholics. Alateen is part of Al-Anon. Alateen is confidential and anonymous. Members share ideas and experience in order to gain a better understanding of alcoholism. Please ring for further information, or to be put in contact with nearest group.

Allergy UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

It is estimated that 41 million people in the UK live with allergic disease. But there remains a huge gap in healthcare services for those affected by this disease of the immune system. Our aim is to raise the profile of allergy at all levels, with a vision for everyone affected by allergy to...

Anaphylaxis UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Anaphylaxis UK is the only UK-wide charity operating solely for the growing numbers of people at risk of serious allergic reactions and anaphylaxis. While there’s no treatment or cure for anaphylaxis, we believe that by providing information, training and support, there is a brighter future for...

Army Families Federation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Families Federation (AFF) is the independent voice of Army families and works hard to improve the quality of life for Army families around the world – on any aspect that is affected by the Army lifestyle. AFF is independent of the Army and offers confidential advice. We will deal with...

Aros yn ddiogel oddi cartref – canllaw i rieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng gadael eu hannibyniaeth i blant a sicrhau eu diogelwch pan fyddan nhw oddi cartref yn gallu bod yn anodd. Mae canllaw gan yr NSPCC yn rhoi cyngor a chynghorion ymarferol i rieni am farnu a ydy plentyn yn barod i fod allan ar ei ben ei hun a sut i’w paratoi am...

ASD Rainbows - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith A.S.D Rainbows is a charity that aims to support children with Autism and their families by providing early intervention for young children. A.S.D Rainbows will support families with children who are diagnosed or going through assessment for Autism or any other related disorders such as A.D.H.D. ...

AVP Wales (Building better relationships) - information Pack for organisations - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Information pack provides more detail about our workshops, who they are aimed at, how they work and how to access them. We are a small charity, based in Wales, We work in all areas of Wales. For more information please contact us at development.wakes@avpbritain.org.uk

B.I.R.D Brain Injury Rehabilitation & Development Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

At BIRD, we offer genuine hope for improvement when all hope seems lost. At BIRD we support children with communication, learning, social and emotional and/or physical difficulties. The people we treat may be affected by: Dyslexia/dyspraxia Stroke Autism ADHD / ADD Cerebral palsy Congenital...

Barnardo's – Gwasanaeth camfanteisio rhywiol ar blant (CSE) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Barnardo’s yw darparwr pennaf cefnogaeth yn erbyn camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn y DU. Rydym wedi gweithio ers mwy nag 20 mlynedd gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi dioddef camfanteisio rhywiol, ac mae gennym ni wasanaethau arbenigol mewn mwy na 40 o leoliadau. Ein gweledigaeth yw na...

Barnardo's Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i blant, pobl ifanc, teuluoedd a'r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Ymdrechwn i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu ...

Barod - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Barod provide free, confidential support to anyone affected by substance use. Our approach is based on harm reduction principles and we deliver evidenced-based psychosocial interventions to those that access our services. We also deliver digital, online services, including a Live Webchat Service ...

Behaviour Support Hub - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cael trafferth ymdopi gydag ymddygiad eich plentyn? Ddim yn gwybod lle i droi? Hoffech chi wybod mwy am ddiagnosis neu ddiagnosis posibl eich plentyn? Neu dim ond eisiau siarad â rhieni/gofalwyr o’r un meddylfryd mewn grŵp cyfrinachol a chyfeillgar? RYDYM NI’N cynnig cefnogaeth a chyngor...

bibic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Bibic is a national charity and exists to maximise the potential of children and young people with conditions affecting their social, communication, sensory, motor and learning abilities. To give children the opportunity to develop to their full potential and support their families through an...

Birth Trauma Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Birth Trauma Association (BTA) was established in 2004 to support women suffering from Post Natal Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) or birth trauma.

Bliss - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Bliss offers a wide range of free services to help and support the parents and wider families with premature or sick babies. Information We provide information about caring for premature and full-term sick babies at every stage of their hospital journey, and after they have gone home. Our...

Boloh - Llinell Gymorth Covid-19 y teulu Du ac Asiaidd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Barnado's hefyd wedi lansio llinell gymorth a chyfleuster sgwrsio’n fyw ar y we gyntaf ledled y DU i blant, pobl ifanc a theuluoedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn cael ei redeg gan gynghorwyr a therapyddion arbenigol hyfforddedig sydd o gefndiroedd diwylliannol amrywiol ac yn gallu...

Brain Tumour Support Group - South East Wales - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Brain Tumour Support is here for anyone affected by any type of brain tumour, to help them deal day to day with the impact of diagnosis and treatment. Coronavirus (COVID-19) Update - In order to protect the well-being of all those we support, Brain Tumour Support has suspended all support group...

Brake. The Road Safety Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide Information and guidance, legal support, for professionals and carers if a crash victim. Raise awareness to road safety issues with schools and families, in communities and workplaces. Implement road safety projects, run national campaigns such as Road Safety Week to promote safe and...

Canolfan Deulu Merthyr Tudful - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Canolfan Deulu Merthyr Tudful yn darparu amrywiaeth o wasanaethau wedi eu cynllunio i alluogi teuluoedd i gynyddu eu lefel o weithredu, gan ddefnyddio agwedd holistaidd sy’n caniatáu’r posibilrwydd o newid cynaliadwy. Mae’r gwaith yn seiliedig ar ddeilliannau ac yn ymatebol i anghenion...

Canolfan Gyfreithiol Plant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyngor cyfreithiol am ddim ar gyfraith a pholisi Lloegr sy’n effeithio ar blant a theuluoedd. Mae Canolfan Gyfreithiol Plant yn darparu gwybodaeth, cyngor a chynrychiolaeth am ddim i blant a’u teuluoedd a gofalwyr yn ogystal ag ymgynghoriad rhyngwladol gyfraith plant a hawliau plant.

Cefnogi pobl ifanc sy'n gadael gofal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymroddedig ac yn ymdrechu'n gyson i wella canlyniadau i'n pobl ifanc sy'n gadael gofal, ac i gyflawni ein rôl fel rhieni corfforaethol yn llwyddiannus er mwyn i'n pobl ifanc bontio'n llwyddiannus i fywyd annibynnol.

Cerebra - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cerebra is a unique charity set up to help improve the lives of children with brain related conditions through research, education and directly supporting the children and carers. Living with neurological conditions can make life very hard, not just for the child, but for their family too. We...

Cerebral Palsy Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cerebral Palsy Cymru is a specialist therapy centre and registered charity. We provide individually tailored therapy for children who have cerebral palsy and other allied neurological conditions. Our aim is to improve the quality of life for children so that they can participate in everyday life ...

CICRA - Crohn's in Childhood Research Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We lead research into better treatments, support children and families with relevant information, work with health professionals to improve care and give children a voice to increase public understanding of crohns and colitis. Contact us with any query, question or concern you have, or to ask...

CJD Support Network - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CJD Support Network offers practical and emotional nationwide support for patients, families and professionals, affected by all strains of Creutzfeldt-Jakob disease (CJD). The CJD Support Network offers: - practical and emotional support to individuals and families concerned with all forms of...

CLIMB - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CLIMB is the National Information and Advice Centre for Metabolic Diseases and is the only charity in the UK to provide advice, information and support to children, young adults, families and professionals affected by metabolic diseases. CLIMB.org.uk, strongly believes that every child should be ...

Comets '; Rockets - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

One to one play therapy and group programmes to support children and young people aged 3-17 yrs who have witnessed and/or experienced domestic abuse. Support for parents to understand the impact of domestic abuse on their child and programmes to build attachment.

Community Hygiene Concern CIO - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CHC (nits.net) helps families and schools to cope with head lice by successfully wet combing the Bug Busting way. Our current work centres on development of the Bug Busting solution to head lice and nits. Head lice produce symptoms of minor medical consequence, but cause enormous distress....

Connect Resolve - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working with families to strengthen or reconnect relationships . Improving communication and helping parents to understand their child's behaviour. Enabling parents to co-ordinate their parenting styles. Working with just parents or the whole family. Also offers parent/child mediation.

Contact for families and disabled children - Hemiplegia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hemiplegia services are provided by Contact, the charity for families with disabled children. On the website you'll find advice and support for families with children with hemiplegia, continuing the work of the UK charity HemiHelp. Hemiplegia (sometimes called hemiparesis) is a condition, caused ...

Coronafeirws (COVID-19) esboniad o'r coronafeirws i blant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r Prosiect Gwydnwch fel rhan o'r Sefydliad Iechyd Meddwl sy'n darparu wedi creu animeiddiad fideo byr a syml hawdd ei ddeall wedi'i anelu at blant yn esbonio pam y dylai plant aros gartref yn ystod yr wythnosau hyn o'r achosion coronafirws.

Coronafeirws (COVID-19) esboniad o'r coronafeirws i Bobl Ifanc - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r Prosiect Gwydnwch fel rhan o'r Sefydliad Iechyd Meddwl sy'n darparu wedi creu animeiddiad fideo byr a syml hawdd ei ddeall wedi'i anelu at bobl ifanc gan esbonio pam y dylent aros gartref yn ystod yr wythnosau hyn o'r achosion o coronafirws.

Cri Du Chat Syndrome Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Provides nationwide support and friendship to families and carers and raise awareness of Cri Du Chat syndrome amongst the medical profession, parents, carers and the general public. Cri du Chat Syndrome is caused by a bit missing from one of your child’s chromosomes, and it’s pretty rare, around ...

Crisis Intelligent - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a parent/Caregiver struggling with your child's behaviour and struggling to understand why the behaviours are present? Do you find yourself asking: Why? Are they trying to wind me up? They know what buttons to press. Their manipulative, spoilt, controlling! Welcome to being a parent, its ...

Cry-sis Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cry-sis runs a telephone helpline that offers advice and support to families of sleepless, excessively crying and demanding babies. Callers are referred to a trained volunteer who has had personal experience of crying or sleep problems within their own family.

Cued Speech Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the only charity based in the UK providing family support, training and information to help deaf people see what you’re saying with Cued Speech. Cued Speech provides the foundation for all other communication interventions for deaf babies, children and adults by making spoken language...

CURB (Children Under Risk from Bullying) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Due to the Coronaviruses and its uncertainty for the foreseeable future, CURB can only continue and offer limited services i.e. via CURB's helpline and electronic mail! CURB provides families and parents of children who are victims of bullying with support – letter writing, Authorities...

Cymdeithas Dyslexia Prydain (British Dyslexia Association) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ein gweledigaeth yw o gymuned sy'n gyfeillgar tuag at dyslexia fydd yn galluogi rhai sy'n dioddef o dyslexia gyrraedd eu llawn potensial. Llinell gymorth ar gael.

Cymdeithas Esgyrn Brau (Brittle Bone Society) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cynigiwn help, cyngor a gwybodaeth i bobl sy'n dioddef gan Osteogenesis Imperfecta (Esgyrn Brau)

Cymdeithas Frenhinol Plant Dall - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ers dros 150 o flynyddoedd, mae Cymdeithas Frenhinol Plant Deillion (The Royal Society for Blind Children) (a elwid gynt yn Gymdeithas Frenhinol y Deillion (The Royal Blind Society)) wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc dall (0 — 25 oed) i fyw bywyd heb gyfyngiadau. Mae ein Hymarferwyr Teulu...

Cymdeithas Genedlaethol Plant Alcoholigion (NACOA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Nacoa (Cymdeithas Genedlaethol Plant Alcoholigion) yn mynd i'r afael ag anghenion plant sy'n cael eu magu mewn teuluoedd lle mae un neu'r ddau riant yn dioddef o alcoholiaeth neu broblem gaethiwus debyg. Rydym yn darparu llinell gymorth gyfrinachol am ddim i blant alcoholigion ac eraill sy'n ...

cymorth tiwmor yr ymennydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Helpu teuluoedd i gael y gorau allan o fywyd. Ein gweledigaeth ni yw na ddylai neb deimlo'n unig wrth wynebu effeithiau diagnosis o diwmor ar yr ymennydd.

Cymryd Rhan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymryd Rhan yn elusen a ffurfiwyd yn 1986 i hyrwyddo a chynorthwyo pobl yng Nghymru sy'n fregus ac o dan anfantais oherwydd eu dysgu a/neu anabledd corfforol, iechyd meddwl neu oedran. Rydyn ni'n cefnogi pobl i fyw eu bywyd yn eu ffordd. Rydym yn cymryd agwedd dryloyw a chynhwysol tuag at y...

Child Bereavement UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children, parents and families to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We support children and young people up to the age of 25 who are facing bereavement, and anyone affected by the death of a child of any age. We provide training to...

Child Bereavement UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children and young people (up to age 25), parents, and families, to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We also provide training to professionals, equipping them to provide the best possible care to bereaved families. For more information or...

Child Brain Injury Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every 30 minutes, a child or young person will acquire a brain injury. This could be the result of an accident, an illness such as meningitis or encephalitis, a poisoning, a stroke or a brain tumour. A brain injury has a devastating and life-long impact on the child and their whole family. Bones ...

Childnet - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Welcome to Childnet International, a non-profit organisation working with others to help make the internet a great and safe place for children. Childnet’s mission is to work in partnership with others around the world to help make the internet a great and safe place for children. We work...

Children with Cancer UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our mission is to improve survival rates across all types of childhood cancer and support children and their families to live better with and after treatment. We currently fund more than 60 research projects at centres of excellence around the UK. These projects are investigating a broad range...

Choose2Change - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Choose2Change is a service to increase the safety of victims of domestic abuse through working with the perpetrator. The service can work with perpetrators in both one-to-one setting and a group setting depending on the individuals and their location. It is an intervention that includes...

Deall eich ymennydd (ar gyfer pobl yn eu harddegau yn unig) - Cwrs ar-lein AM DDIM - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae deall ymennydd eich pobl ifanc yn eu harddegau yn gwrs ar-lein am ddim i bobl ifanc yn eu harddegau. - Ydych chi wedi sylwi ar newidiadau yn eich ymddygiad? - Ydych chi’n cysgu mwy nag arfer? - Eisiau gwybod pam mae pobl yn eu harddegau yn fwy agored eu meddwl? Mae eich ymennydd yn newid!...

Dear Albert Drug and Alcohol Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Dear Albert helps individuals to stop taking alcohol and drugs. If you would like help and information on how to address any form of addictive behaviour or substance misuse, or are looking for answers on behalf of a family member or friend / associate, please visit our website or contact our...

Direct Mediation Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfryngu teuluol preifat a Chymorth Cyfreithiol mewn perthynas â threfniadau plant a materion ariannol ac eiddo. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0113 468 9593 neu info@directmediationservices.co.uk

Disability, Pregnancy and Parenthood - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae DisabledParent.org.uk yn wefan gan Disability Pregnancy & Parenthood, elusen gofrestredig dan arweiniad ei defnyddwyr sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a chefnogaeth well i bobl anabl yn ystod beichiogrwydd ac fel rhieni. Rydym ni’n darparu’r wefan hon fel ffynhonnell gwybodaeth a chymorth i rieni ...

Down's Heart Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth yn ymwneud â phroblemau ar y galon sy'n gysylltiedig â Syndrom Down gyfeillgar rhiant. Mae'r Grŵp yn anelu at ddarparu diduedd, hyd at ffeithiau hyd yn hyn, gan alluogi unigolion i wneud dewisiadau gwybodus.

E.ON Energy Fund - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The E.ON Energy Fund has been set up to help the most vulnerable existing or previous customers of E.ON Energy, and who live in England, Scotland or Wales. The Fund can help pay current or final E.ON energy bill arrears. It can also help E.ON customers by providing replacement household items...

ERIC - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen Plant yn ymwneud a'r Coluddyn a'r Bledren (Bowel a Bladder). ERIC yw'r unig elusen yn y DU sy'n ymdrin a phroblemau plant a phobl ifanc sydd a cyflwr iechyd y Coluddyn a'r Bledren. Ein gweledigaeth yw i sicrhau gallent fyw heb ofn nag embaras. Gweler gwybodaeth defnyddiol os yw plentyn...

Ethnic Minorities & Youth Support Team (EYST) - Wrexham - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ethnic Minorities & Youth Support Team was set up in 2005 by a group of ethnic minority young people in Swansea. It aimed to fill a gap in provision for young BME people aged 11-25 by providing a targeted, culturally sensitive and holistic support service to meet their needs. Since then, EYST...

Families Anonymous - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Families Anonymous is a world-wide fellowship of family members and friends affected by another's abuse of mind-altering substances, or related behavioural problems. Families Anonymous has groups, spread throughout the country, which meet regularly. Any concerned person is encouraged to attend...

Family Action - FamilyLine - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Family pressures can sometimes be difficult to manage without emotional support and guidance to help. Many people feel confused by what information is available or struggle to access services close to home. Our free FamilyLine service tackles these issues in a new and innovative way by using a...

Family Lives - Bullying UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Family Lives is a charity with over three decades of experience helping parents to deal with the changes that are a constant part of family life. Bullying UK is part of Family Lives. If you need advice or support regarding bullying including cyber bullying, workplace bullying etc then please...

Family Lives - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Family Lives yn elusen sy'n cefnogi aelodau teulu gyda pob agwedd o fywyd teuluol a rhianta. Cynnigir gynor ar hunan- niweidio, iselder, iechyd meddwl, pwysa gan gyfoedion ac yn y blaen. Mae modd cysylltu drwy llinell gymorth yn ogystal ag ebost, Skype a sgwrsio'n fyw. Gweler y safle gwe....

Family Separation Hub - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Adnodd newydd sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth ynghylch pob agwedd o ysgaru a teuluoedd yn gwahanu. Hefyd gweler adnoddau defnyddiol ar y safle gwe http://www.separateddadsguide.org.uk/

Fischy Tunes - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Fischy Music is a Scottish charity writing songs with and for children. A charity founded in 1998. Our Health and Wellbeing songs and resources are inclusive and appropriate for all children regardless of outlook on life or religious belief.

Forget-me-not Chorus Online Session - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ein cymuned: Cefnogi pawb sy'n byw gyda dementia Ydych chi'n chwilio am grŵp i'ch cefnogi wrth i chi wynebu heriau dementia? Ymunwch â ni a channoedd o bobl eraill sy'n deall. Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim, ac nid oes angen atgyfeirio. Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos, ac...

Foster Care Associates - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwybodaeth am Faethu Annibynol Asiantaeth maethu preifat mwyaf ym Mhrydain. Cefnogaeth ar gael gan tîm rhanbarthol a lleol ar gyfer rhai sy'n ystyried meathu preifat.

Gofalu am rywun â dementia: Canllaw i deuluoedd a ffrindiau - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cyhoeddi Gofalu am rywun â dementia: Canllaw i deuluoedd a ffrindiau, sef adnodd cynhwysfawr sy’n cyfuno gwybodaeth ymarferol a chyfarwyddyd emosiynol sydd eu hangen ar ofalwyr i gefnogi eu llesiant eu hunain.

Gofalwyr Ifanc Merthyr: Merthyr Tudful - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth i ofalwyr ifanc hyd at 18 oed ar draws ardal y Fwrdeistref Sirol drwy bortffolio cymysg o waith un-i-un, grwpiau, eiriolaeth a mynediad at weithgareddau.

Gov.UK - Taliad Tanwydd Gaeaf - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Os cawsoch eich geni ar neu cyn 25 Medi 1957, gallech gael rhwng £250 a £600 i’ch helpu i dalu’ch biliau gwresogi. Gelwir hyn yn ‘Daliad Tanwydd Gaeaf’. Mae’r swm byddwch yn ei gael yn cynnwys ‘Taliad Costau Byw i Bensiynwyr’. Mae hwn rhwng £150 a £300. Byddwch yn cael y swm ychwanegol hwn yn...

Gwasanaeth Gwaith Cymdeithasol mewn Argyfwng y Tu Allan i Oriau Swyddfa - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r Tîm Dyletswydd Argyfwng (EDT) yn darparu gwasanaeth gwaith cymdeithasol mewn argyfwng mewn sefyllfaoedd brys sy'n codi y tu allan i oriau swyddfa arferol, ac nad oes modd iddynt aros nes y diwrnod gwaith nesaf er mwyn cael asesiad o'r risg a'r ddarpariaeth gwasanaethau. Mae'r gwasanaeth ar ...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gyd-fenter arloesol i gynnig gwasanaethau mabwysiadu. Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru a Gwasanaethau Iechyd ac Addysg. Mae 22...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Y gofrestr genedlaethol sy’n cysylltu ac sy’n dod o hyd i deuluoedd yw Cofrestr Fabwysiadu Cymru. Y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru sy’n ei chynnal. Mae’n cynnig gwasanaeth unigryw i gynorthwyo asiantaethau mabwysiadu Cymru sy’n dod o hyd i deuluoedd i blant a darpar...

Gwasanaeth Mabwysiadu y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn un o bum grŵp cydweithredol rhanbarthol sy'n ffurfio rhan o'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru, ac yn gyfrifol am: 1. Ddarparu gwybodaeth a chyngor a chynnal hyfforddiant ac asesiadau o'r holl ddarpar rieni maeth. 2. Cynnal asesiadau o lys-rieni a pherthnasau sy'n...

Gwasanaethau Gofal Plant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau i gynnig gwasanaethau i'r sawl mewn angen. Gyda’n gilydd, mae arnom ddyletswydd i gynnig gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth i breswylwyr Merthyr Tudful er mwyn gwella lles pobl sydd angen gofal a chymorth.

Gweithredu dros Blant / Action for Children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gweithredu dros Blant wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers 1911. Rydyn ni’n cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed yng Nghymru drwy dros 100 o brosiectau a gwasanaethau, a hynny mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau trydydd sector. Ein nod yw rhoi ...

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth - Ymyrraeth ac Ataliad Cynnar - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Swyddog Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCCh) yn rhan o ymateb yr Awdurdod Lleol i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles. Mae’r Swyddog GCCh yn gweithio oddi fewn i’r tîm Hwb Helpu Cynnar a gall ddarparu gwybodaeth a chymorth neu’ch cyfieirio i’r lle cywir.

Healthy Start Vouchers - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn feichiog neu gyda plentyn on dan 4? Yna efallai y byddwch yn gymwys i gael talebau cychwyn iach. Cynllun prawf modd yw cychwyn iach sy'n darparu talebau wythnosol y gellir eu gwario ar ffrwythau a llysiau yn eich co-op bwyd lleol. Mae bag ffrwythau a llysiau yn ffordd wych o wneud bwydydd...

HeartLine Families - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Heartline Families is a place for families of children with heart defects, whether congenital or acquired, to come to for support, information and understanding. We provide an online Facebook group for parents to discuss issues. The group is private and by invitation only (you will receive an...

Home Start Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nid yw magu plant bob amser yn hawdd! Gall fod yn unig, yn rhwystredig, yn dorcalonnus ac yn llethol. Nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae Home-start Cymru yn gweithio ochr yn ochr â theuluoedd yn union fel eich teulu chi gan roi cefnogaeth dostruriol a chyfinachol.

Home start Cymru - gwirfoddolwch gyda ni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Home-Start Cymru yn cynnig cefnogaeth a chymorth ymarferol cyfrinachol, rhad ac am ddim, i rieni plant ifanc ledled Cymru drwy wirfoddolwyr hyfforddedig. Mae gwirfoddoli yn ffordd gadarnhaol o gefnogi Home-Start Cymru a theuluoedd mewn angen. Brwdfrydedd ac awydd i helpu yw’r unig...

Home-Start Rainbow Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a family, with at least one child under the age of 11 and are struggling with Mental Health, isolation or implementing boundaries and routines for your children? Then you could be eligible for some free remote support from one of our trained Rainbow volunteers. Our volunteers provide...

Hope Support Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hope supports young people aged 5-25 when a loved one has a serious illness such as cancer, Motor Neuron Disease, organ failure etc. We're available from the moment of diagnosis for however long we're needed, whatever the outcome for the patient. Our online support service is available across...

Huntington's Disease Support Group - South Wales - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a volunteer run support group from the HDA for people connected to Huntington's Disease to gather together, share information and knowledge and support each other. Often people involved with HD can feel very isolated and that other people don't really understand what it means to have the ...

Hwb Cymunedol Caerffilli - grwpiau cymorth - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

If you're autistic and feeling lonely why not come along to our support groups and activities. Bring your own craft session - Monday - 1pm- 3pm Tabletop Gaming - Tuesday - 1:30pm - 3:00pm WarGaming - Wednesday - 1pm - 3:30pm Trading Card Games - Thursday - 10am - 12pm Dungeons and dragons -...

Independent Panel For Special Education Advice (IPSEA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Independent Parental Special Education Advice (IPSEA) is a volunteer based charity which gives FREE and INDEPENDENT advice to parents about education. IPSEA may be able to help if you feel your child's needs are not being met, for example: if you are not happy at the way the school is meeting...

Integredig I Blant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Ganolfan Blant Integredig yn darparu addysg, Cefnogaeth i’r Teulu a Gwasanaethau Iechyd. Mae’n gwasanaethu fel model o ragoriaeth yn cyflenwi Gwasanaethau Plant Integredig i blant / teuluoedd gan ddod â gwasanaethau prif ffrwd, gwirfoddol a phreifat at ei gilydd mewn modd cydlynol a...

Internet Matters - Helping parents keep their children safe online - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym ni’n gorff di-elw sydd ag un nod syml sef helpu i gadw plant yn ddiogel yn y byd digidol. Gan fod gennym ni gefnogaeth chwaraewyr pennaf diwydiant rhyngrwyd y Deyrnas Unedig ac arbenigwyr blaenllaw mewn diogelwch ar-lein plant, gallwn ni gynnig y cyngor a’r wybodaeth gorau sydd ar gael i...

KeyCreate - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We run bespoke workshops for people of all ages with additional needs and disabilities in South Wales. We are well qualified and experienced in providing arts and creative therapy, and use music, drama, movement, storytelling, creative and sensory experiences to raise self-esteem and encourage...

Kids Cancer Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Kids Cancer Charity is a national charity that supports children with cancer and their families. When you have a child who has cancer, you can feel so many different emotions - shock, fear, anger, hurt, helplessness, confusion and even betrayal. It may feel as though nothing makes sense...

Kidscape - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Bwlio yw brifo un person neu grŵp yn fwriadol, dro ar ôl tro, gan berson neu grŵp arall, lle mae’r berthynas yn cynnwys anghydbwysedd o ran pŵer. Mae’n gallu digwydd wyneb yn wyneb neu drwy seiberofod, ac mae llawer o wahanol ffurfiau iddo. Ein cenhadaeth ni yw rhoi cyngor, hyfforddiant a...

La Leche League Breastfeeding - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide parent to parent support for all breastfeeding parents at every stage of their breastfeeding journey, via our helpline, through social media, online help forms and face to face local meetings. We believe that mothering through breastfeeding is the most natural and effective way of...

LATCH - Elusen Canser Plant Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gall cael plentyn efo diagnosis o canser neu lewcemia, dod fel ergyd ddinistriol. Pan mae plentyn wedi’i ddiagnosio gyda canser neu lewcemia, gall y driniaeth cemotherapi cymryd rhwng 6 mis i 3 blwyddyn, gyda triniaeth dilyniant a gwiriadau yn ystyr gall y plentyn bod o dan goruchwyliaeth...

Life - Pregnancy Matters Life Matters - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

LIFE supports anyone facing an unexpected pregnancy, pregnancy loss or after abortion. We also strive to inspire and inform the next generation to value all human life from beginning to end. LIFE has a national pregnancy helpline and a text-to-talk service, offering non-directive counselling and ...

Little Troopers (formally My Daddy is a Soldier Adventures) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Little Troopers (formally My Daddy is a Soldier Adventures) is a registered charity supporting children with parent(s) in our British Armed Forces, these children face unique daily challenges due to their parents career choice especially when they experience repeated separation of varying...

Lucy FaithfulI Foundation Cymru - Ymyrraeth gynnar unigol ar gyfer teuluoedd agored i niwed neu mewn - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r rhaglen hon yn darparu ymyriad addysgol i deulu a nodwyd gan wasanaethau statudol neu wirfoddol fel rhai sydd mewn perygl, neu y mae angen ymyrraeth gynnar arnynt, o ran cam-drin plant yn rhywiol neu ecsbloetiaeth (CSAE) ond nid ydynt wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer ymyriad ffurfiol neu...

Lucy Faithfull Foundation Cymru - Sesiynau addysg gyhoeddus - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein sesiynau cyhoeddus yn cynnwys: Rhieni yn Amddiffyn - Sesiwn ar gyfer rhieni/gofalwyr am y ffeithiau ynghylch cam-drin plant yn rhywiol a'n cyfrifoldeb i'w atal. Gellir teilwra'r sesiwn gyda gwybodaeth i gefnogi teuluoedd plant sydd ag anghenion ychwanegol. Gweithwyr proffesiynol yn...

Lucy Faithfull Foundation UK - gwefan Shore - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Lucy Faithfull Foundation UK yn dod â gwefan Shore atoch chi, sy’n ceisio darparu man diogel ar-lein i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n poeni am ymddygiad rhywiol. Poeni am feddyliau neu ymddygiad rhywiol? Ydych chi’n poeni am eich meddyliau, teimladau neu weithredoedd rhywiol eich hun neu...

Lucy Faithfull Foundation UK and Ireland resources/website - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gweithio ledled Cymru i sicrhau bod rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y sefyllfa orau bosibl i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Mae atal wrth wraidd ein gwaith. Rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol, Byrddau Lleol Diogelu Plant, yr heddlu, y llywodraeth, y...

Llaeth Babi Go Iawn - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Llaeth Babi Go Iawn yn ceisio hyrwyddo bwydo o’r fron i rieni mewn modd cynhwysol, na sy’n beirniadu. Maent yn ceisio rhoi gwybod i fenywod a’u teuluoedd am y cymorth sydd ar gael gyda bwydo o’r fron a’u caniatáu iddynt gael y cyfle gorau posib i lwyddo i fwydo o’r fron am gyn hired ag y...

Llamau Women's Services - Refuges (Domestic Abuse) Merthyr Tydfil - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Safe, emergency accommodation for (mainly) women, and their children, needing a safe home away from domestic abuse (temporarily). A 24 hour staffed Refuge in Merthyr Tydfil County Borough Council area. Providing a range of support for women and children to enable them to remain safe from...

Llinell gymorth y sefydliad dyspracsia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Sefydliad Dyspracsia yn elusen sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan, a sefydlwyd ym 1987 fel yr Ymddiriedolaeth Dyspracsia gan ddwy fam a gyfarfu yn Ysbyty Great Ormond Street ar gyfer Plant Sâl. Mae Anhwylder Datblygu Cydgysylltiad, sydd hefyd yn cael ei alw’n dyspracsia, yn...

Macmillan - Cancer Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We take the time to understand you as a person, so that we can provide the support, tools and inspiration you need to find your best way through. We do it like this because we understand everyone's cancer journey is unique. We're here to help everyone with cancer live life as fully as they can,...

Maethu - Merthyr Tudful - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Maethu Merthyr yn cefnogi rhwydwaith o ofalwyr maeth sydd wedi’u hyfforddi, eu cymeradwyo a’u cefnogi i ofalu am blant a phobl ifanc o Ferthyr Tudful. Rydyn ni hefyd yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad i drigolion lleol sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwyr maeth i Gyngor Bwrdeistref Sirol...

Magu Plant. Rhowch amser iddo - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth sawl sefydliad a gweithiwr proffesiynol, gan gynnwys seicolegwyr, ymwelwyr iechyd, academyddion ac arbenigwyr ar rianta. Dim dweud wrth rieni beth i’w wneud yw’r bwriad, ond cynnig gwybodaeth ymarferol, cyngor a gweithgareddau...

ManKind Initiative - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The ManKind Initiative is a national charity (registered in 2001) providing an information and signposting service to male victims of domestic abuse and their families. The helpline is manned by trained people who give information and support on all aspects of domestic abuse. They signpost...

Max Appeal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our mission is to try to ensure that every person with 22q11.2 deletion lives an independent and prosperous a life as possible. That's not mission impossible! - We run events for people of all ages to share experiences, develop and learn. - We provide information and resources. - We provide...

McKenzie Friend Court Help - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyngor cyfreithiol am ddim yn y lle cyntaf ar faterion Cyfraith Teuluol. Gweler y safle gwe am fanylion o beth sydd ar gael.

Men Experiencing Domestic Abuse - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Specialist domestic violence support service primarily for men where child contact disputes are an element in the abuse they are suffering

Mosac - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mosac supports all non-abusing parents and carers whose children have been sexually abused. With over 25 years of experience, we provide a range of support services and information for parents, carers and professionals dealing with child sexual abuse. We aim to provide a unique and specialist...

Mudiad Meithrin - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg....

National Centre For Eating Disorders - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The National Centre For Eating Disorders provides solutions for all eating problems, compulsive or "binge" eating, failed or yo-yo dieting, bulimia and anorexia. The centre provides counselling services, professional training and an information service for students, journalists and carers. The...

National Childbirth Trust (NCT) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the UK’s leading charity for parents, for your First 1,000 Days - right through your pregnancy, birth and beyond. From preparing for pregnancy to giving birth and the early years that follow, you can browse hundreds of free, evidence-based articles in our information centre. Antenatal and ...

National Day Nurseries Association (NDNA) Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

National Day Nurseries Association (NDNA) began as a group of nurseries who came together to share good practice and ideas. In Wales, we have a thriving membership representing private day nurseries, with active member networks in local authority areas across the country, and an office in Conwy. ...

National Information Centre on Children of Offenders (formerly i-HOP) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The National Information Centre on Children of Offenders, formerly i-HOP, has been established to provide an information service for all professionals who come into contact with the children and families of offenders, as well as academics and those responsible for strategic development and...

Naval Families Federation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We value family members, whatever their link to the Naval Service, and recognise the important contribution they make by supporting their serving person. We are approachable, inclusive, non-judgmental, and ready to listen. We work constructively with everyone, recognising the importance of...

Newlife the charity for disabled children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every day, Newlife is changing the lives of disabled and terminally ill children across the UK. We provide thousands of items of equipment every year. Fast-tracking delivery, to prevent suffering and when time is very precious. Childhood cancers, birth defects, accidents, diseases and infections ...

NLCC/Focal Point - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Community outreach for adults, children and families. Achieved with a heart that wants to make a difference to individuals and our community.

NSPCC - PANTS y rheol dillad isaf- Siaradwch am Bants - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ni yw’r elusen plant bennaf sy’n brwydro i roi terfyn ar gamdriniaeth plant. Rydym ni’n helpu plant sydd wedi cael eu camdrin i ail-adeiladu eu bywydau, amddiffyn y sawl sydd mewn perygl, a dod o hyd i’r dulliau gorau o atal camdriniaeth rhag digwydd o gwbl. Mae siarad PANTS yn ffordd syml gall...

NSPCC InCtrl - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae InCtrl yn wasanaeth sydd wedi'i gynllunio i helpu i gadw plant rhwng 9 ac 13 oed yn ddiogel ar-lein i atal cam-drin plant yn rhywiol gyda chymorth technoleg (TA-CSA). Rydyn ni'n cefnogi plant a phobl ifanc i feithrin gwydnwch digidol drwy eu helpu i gydnabod y risgiau a ddaw ar eu traws...

NYAS - (National Youth Advocacy Service) - Rhondda Cynon Taf/Merthyr Tydfil - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

NYAS provides a range of rights based services for children, young people and vulnerable adults. We made the decision to extend our services to include vulnerable adults because we recognised that some of the challenges facing children and young people do not disappear when the become adults.

PAC UK - Canolfan Wedi Mabwysiadu (Post-Adoption Centre) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cymorth, chefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan fabwysiadu, gan gynnwys rhieni, rhieni geni, gofalwyr a'r rhai a fabwysiadwyd

People in Harmony - making mixed race matter - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae People in Harmony (PIH) yn sefydliad aelodaeth ar gyfer pobl o hil gymysg, teuluoedd a chyplau. Rydym wedi bod yn darparu gwybodaeth a chymorth ers 50 mlynedd i aelodau, ymchwilwyr, cyrff statudol a’r cyhoedd. Un o’n nodau yw dylanwadu a gwella’r ffyrdd y mae gwasanaethau cyhoeddus megis...

Plant ag anableddau - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein Tîm Plant ag Anableddau yn cefnogi plant a phobl ifanc o dan 18 oed sydd ag anableddau cymhleth ac yn cefnogi eu rhieni neu ofalwyr i gynnal bywyd teuluol yng nghymuned eu cartref gan ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau cymorth.

Plant sy'n derbyn gofal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae 'plant sy’n derbyn gofal' yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio plant a phobl ifanc dan ofal yr Awdurdod Lleol – plant y disgrifir yn aml fel ‘mewn gofal'. Mae llawer o resymau pam y mae plant a phobl ifanc yn dod yn blant sy’n derbyn gofal. Mae pob achos yn wahanol, weithiau ni all rhieni ofalu ...

POPSY Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

POPSY (Parents of Partially Sighted + Blind Youngsters) is a small UK Charity with BIG ideas ... We hold annual Fund-Raisers to subsidise the costs of WHEELCHAIR ACCESSIBLE + INCLUSIVE ADVENTURES and specialist adapted equipment / toys. Want to talk to other families just like yours ? New...

Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group was formed in 1991. Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) is an inherited, relatively rare condition associated with the abnormality of cilia (microscopic hairs that beat in the airways, sweeping secretions out of the respiratory tract). PCD...

Prisoner's Abroad - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Prisoners Abroad is the only charity supporting British citizens detained overseas and their families. Having a relative in prison overseas can often feel like you’re serving a sentence yourself. It can be a difficult subject to discuss with friends and family and can put a strain on the...

Prisoners' Families Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwybodaeth i deuluoedd am bob agwedd o'r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr o'r arest i'r rhyddhad.

RAF Families Federation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The RAF Families Federation provides all RAF personnel and their families – Regular and Reserve, single or married – with timely and professional support, assistance and an independent voice regarding issues or concerns that they may have. We capture evidence on specific issues through our...

Rainbows Bereavement Support Great Britain - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

RAINBOWS BEREAVEMENT SUPPORT GREAT BRITAIN is a well respected national charity having a proven, positive impact on the lives of children, young people and adults grieving a significant and often devastating loss in their lives.

React Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

React is a dynamic charity working to improve the quality of life for children with life-shortening illnesses living in financially disadvantaged households throughout the UK.

Relate Cymru Counselling Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We’re the largest provider of relationship support in England and Wales and we help millions of people every year to strengthen the relationships that mean the most to them. We have centres across England and Wales and a network of licensed local counsellors offering in counselling in person,...

Restricted Growth Association (RGA) UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Restricted Growth Association (RGA) is a registered charity (No 261647) that provides information and support to people of restricted growth and their families. The RGA provides support to those experiencing the social and medical consequences of restricted growth (dwarfism). Our goal is to ...

RNIB Children and Family Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith RNIB Cymru is Wales’ largest sight loss organisation. RNIB work with visually impaired children and young people, their families and the professionals who support them to promote good quality education and social experiences. Direct support services include: Family Support; Early Years;...

Round Table Children's Wish - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Round Table Children’s Wish is a registered charity dedicated to granting handcrafted wishes for children and young people with life threatening illnesses. We pride ourselves on our supportive and caring approach in every aspect of our work, but most importantly in the granting of wishes. We do...

Rhaglen HENRY Teuluoedd Iach Ar-lein - rhieni a gofalwyr ym Merthyr, Rhondda a Pen-y-bont ar Ogwr - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae pawb eisiau’r gorau i’w plant, ond gall fod yn anodd gwybod beth i’w wneud fel rhiant yn y blynyddoedd cynnar. Dyna lle mae HENRY o gymorth. Mae rhaglen HENRY Teuluoedd Iach: O’r Cychwyn Cyntaf pyn rhedeg yn lleol. Ymunwch â’r miloedd o deuluoedd ledled y wlad sydd wedi elwa o’r gefnogaeth...

Safer Merthyr Tydfil - Domestic Abuse Resource Team - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Safer Merthyr Tydfil Domestic Abuse Resource Team (DART) offers confidential, practical and emotional support to female and male survivors of domestic abuse age 16+. DART works with survivors to formulate individual safety and support plans tailored to the risks you are facing and the needs...

Safer Merthyr Tydfil - Family Programme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Family Programme run by Safer Merthyr Tydfil works across the Cwm Taf region and offers specialist support for families experiencing domestic abuse who wish to remain together. Adopting a whole family approach, the service will provide therapeutic interventions and programmes, focusing on...

Same but Different: Cost of Living Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We know that there are many families affected by rare diseases and disabilities who are struggling with the cost of living crisis… and we want to help you. That’s why, working alongside our partners, we’ve created a list of resources to help you at this challenging time. We have also...

SANDS Stillbirth and neonatal death charity helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Sands is the stillbirth and neonatal death charity. Founded in 1978, Sands exists to reduce the number of babies dying and to ensure that anyone affected by the death of a baby receives the best possible care and support for as long as they need it wherever they are in the UK. Sands provides...

Scope-Cydraddoldeb i bobl anabl - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Navigate: Cefnogaeth ar ddechrau'ch taith fel rhiant i blentyn anabl

Sefydliad ADHD - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen Niwro-amrywiaeth Sefydliad ADHD yw'r elusen ADHD genedlaethol ar gyfer y DU, a'r elusen ADHD fwyaf yn Ewrop a arweinir gan ddefnyddwyr. Mae'r Sefydliad yn hyrwyddo patrwm niwro-amrywiaeth mewn iechyd, addysg a chyflogaeth. Gan weithio mewn partneriaeth ag unigolion, teuluoedd, meddygon,...

Sefydliad Jacob Abraham - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ein nod yw helpu i atal hunanladdiad trwy ymyrraeth uniongyrchol â phobl agored i niwed, codi ymwybyddiaeth ar faterion iechyd meddwl / hunanladdiad, hybu iechyd meddwl cadarnhaol a chefnogi pobl sy'n dioddef mewn profedigaeth trwy hunanladdiad yn Ne Cymru. Mae ein sylfaen yn ceisio amddiffyn...

Sefydliad Lucy Faithfull - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Lucy Faithfull Foundation is the only UK-wide child protection charity dedicated solely to preventing child sexual abuse. We work closely with frontline workers and professionals such as police officers, social workers and education staff to ensure children are as safe as they can be. We...

Shine Cymru -Cwm Taff - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Shine Cymru – Cwm Taf provide specialist support, advice and information throughout the life of anyone living with spina bifida and/or hydrocephalus, as well as to parents, families, carers and professional health and social care staff. Shine's Support and Development workers can be contacted to ...

Siarad Gyda Fi - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen ymgyrch ‘Siarad Gyda Fi’. Mae'n cynnwys adrannau i rieni ac ymarferwyr, gyda gwybodaeth ac adnoddau i helpu plant sy'n dysgu siarad. Bydd adnoddau’n cael eu diweddaru a’u hychwanegu wrth iddynt gael eu datblygu yn ystod yr ymgyrch. Mae pob plentyn yn...

Sibs - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Sibs is the only UK charity representing the needs of siblings of disabled people. Siblings have a lifelong need for information, they often experience social and emotional isolation, and have to cope with difficult situations. They also want to have positive relationships with their disabled...

Smira - Selective Mutism Information And Research Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

SMIRA became a UK Registered Charity in 1992, having been set up initially to support families with selectively mute children. This work has since been extended to provide information to health and education professionals involved in the upbringing of such children and young people. Selective...

SNAP Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith SNAP Cymru provides accurate information, independent advice and support for a range of educational issues including assessments, statements of special educational needs, bullying, school attendance, exclusion, health and social care provision and disability discrimination. We also provide...

Society for Mucopolysaccharide Diseases - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The MPS Society is the only UK charity supporting individuals and families affected by MPS and related diseases. We offer an individual advocacy support service with skilled and experienced staff who can offer you a wide range of support depending on you or your family’s needs. The rarity of...

Soft Uk - Trisomy - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

SOFT UK was founded in 1990 by two mothers, Christine Rose and Jenny Robbins. They had discovered first-hand that there was a lack of information and support for families affected by Trisomy. SOFT UK aims to provide the most up-to-date, relevant information on Trisomy 13 (Patau’s syndrome) and...

Stop It Now! Family and Friends Forum - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni wedi siarad â channoedd o bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan rywun agos iddyn nhw yn edrych ar ddelweddau rhywiol o blant ar-lein. Mae pawb yn wahanol ond rydyn ni’n gwybod bod ymddygiad aelod o’r teulu mewn sioc a thrallod mawr i lawer o aelodau’r teulu, efallai bod eu bywydau...

Stop It Now! National Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gall unrhyw un sy’n pryderu am gam-drin plant yn rhywiol a’i atal ffonio’n ddienw Stop It Now! llinell gymorth. Rydym yn eich annog i ymddiried yn eich perfedd a galw, beth bynnag yw eich pryder neu lefel eich pryder. Gall ein cynghorwyr gefnogi unrhyw un sy’n cael trafferth gyda’u meddyliau, eu ...

Support After Murder & Manslaughter ( SAMM) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

SAMM is a national UK Charity (No 1000598) supporting families bereaved by Murder and Manslaughter. We also provide advice and training to many agencies on issues relevant to the traumatically bereaved. We believe that the support of others who share similar experiences is pivotal for the...

Supportline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

SupportLine offers confidential emotional support to children, young adults and adults by telephone, email and post. We work with callers to develop healthy, positive coping strategies, an inner feeling of strength and increased self esteem to encourage healing, recovery and moving forward with...

Sut ydw i’n cael mynediad at ofal a chefnogaeth i mi fy hun neu i rywun arall? - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r ddeddf Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yn newid y modd y mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn asesu eich anghenion gofal a chefnogaeth. •Bydd rhagor o gyngor a chymorth ar gael •Bydd asesu yn symlach yn ddibynnol ar lefel a chymhlethdod eich anghenion •Mae gan ofalwyr yr hawl cyfartal i ...

Switched on kids - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Electrical Safety First is an independent charity committed to reducing deaths and injuries through electrical accidents at home. This site is an educational site for younger children. It explains where electricity comes from and what dangers can exist in the home through games and fun. There is ...

Teuluoedd Merthyr: Merthyr Tudful - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darpariaeth a gynigir drwy’r awdurdod yw hon, sy’n cael ei chyllido drwy raglenni Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg. Drwy ddefnyddio gweithiwr allweddol, a dull tîm o amgylch y teulu, mae’r gwasanaeth yn cefnogi teuluoedd sydd mewn argyfwng ac mewn risg o wynebu ymyriadau statudol er mwyn...

TGP Cymru (Prosiect Ffoaduriad a LLoches i Blant a phobl ifanc) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc. Rydym yn cynnig: Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol Mentora Llesiant/cwnsela grŵp Cyfranogiad Grŵp ieuenctid Belong Cynllun Mentora Cymheiriaid Cyngor ac...

Tommy's - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Tommy's fund research into miscarriage, stillbirth and premature birth, and provide pregnancy health information to parents. We believe it is unacceptable that one in four women lose a baby during pregnancy and birth. We want every parent to have the best possible pregnancy outcomes and to take...

Tree of Hope - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Tree of Hope is the crowdfunding charity that helps children and young people with a disability or illness by supporting their families to raise the money they need to pay for specialist care that is not freely available through the UK healthcare system. Tree of Hope supports families to...

Tros Gynnal Plant (TGP) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith TGP Cymru is a leading independent Welsh children’s charity working with some of the most vulnerable and marginalised children, young people and families in Wales. They may be experiencing difficulties in accessing appropriate services in health, education or social care – these include children ...

Ty Hafan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ty Hafan provides specialist palliative care to life limited children and their families. We provide this care for children and young people up to the age of 18. Specialist palliative care may include end of life care, bereavement care, short break care, emotional support and outreach services....

Ty Seren - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein canolfan asesu teuluoedd, Tŷ Seren ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn darparu asesiadau rhianta preswyl o rieni/babanod hyd at 2 oed. Mae'r rhain yn cael eu harwain gan ein gweithwyr cymdeithasol, ond fe'u cefnogir gan dîm amlddisgyblaethol (MDT) gan gynnwys ein hymwelydd iechyd ein hunain a...

The Beresford Pregnancy Councelling Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Beresford Centre is a registered charity offering free impartial and confidential counselling to women and their partners in dealing with an unexpected pregnancy and in all situations of pregnancy loss (post termination, miscarriage and still birth).We also offer ongoing support particularly ...

The Centre for Emotional Health (Family Links) - Hyfforddiant i arweinwyr grwpiau rhieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein hyfforddiant Arweinydd Grŵp Rhieni 4 diwrnod yn galluogi ymarferwyr i gyflwyno grwpiau 10 wythnos ar gyfer rhieni sy'n arwain at welliannau yn ymddygiad eu plant a bywyd teuluol, lleihau problemau ymddygiad a gorfywiogrwydd, gwella canlyniadau iechyd meddwl i blant a'u rhieni, gostyngiad ...

The Challenging Behaviour Foundation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the charity for people with severe learning disabilities, whose behaviour challenges. We’re making a difference to the lives of children and adults across the UK through: - providing information about challenging behaviour - peer support groups for family carers and professionals -...

The Down's Syndrome Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are Wales-wide organisation providing information, advice and support on all aspects of living with Down's syndrome. We provide support from pre-birth throughout life and have a range of specialist advisors and resources to help anyone with an interest in Down's syndrome. We have a...

The Ectopic Pregnancy Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Ectopic Pregnancy Trust believes that the deaths and trauma associated with ectopic pregnancy should be prevented or minimised and provides information and support to anyone going through this difficult period of their lives. Ectopic pregnancy is a common, life threatening condition...

The Henry Smith Charity - Holiday grants for children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Henry Smith Charity aims to bring about lasting change to people’s lives, helping them to benefit from and contribute to society. We achieve this by funding organisations that work with people to reduce social and economic disadvantage. We want to help people for whom other sources of...

The Honeypot - Elusen i Gofalwyr Ifanc - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gweithio i wella bywydau gofalwyr ifanc a phlant mewn angen rhwng 5 a 12 oed. Yr unig elusen yn y DU i ddarparu egwyliau seibiant a chymorth parhaus yn ystod blynyddoedd ffurfiannol y plentyn. Mae Honeypot yn rhoi seibiant i ofalwyr ifanc o'u cyfrifoldebau anodd ac o straen y cartref drwy...

The Listener - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hello, I would like to introduce myself, I am a private sub-contractor Counsellor I offer individual and group intervention for schools and the workplace. Please find attached my brochure. Please reply if you would like more information and please share with anyone who may be interested. I...

The Lullaby Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cefnogaeath arbennig ar gyfer teuluoedd sydd wedi profi colled o blentyn bach dan amgylchiadau sydyn. Gwybodaeth ynghylch SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). Llinell gymorth profedigaeath.

The Makaton Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Makaton is a language programme using signs and symbols to help people to communicate. It is designed to support spoken language and the signs and symbols are used with speech, in spoken word order. With Makaton, children and adults can communicate straight away using signs and symbols. For...

The Miscarriage Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Miscarriage is never easy. If you’ve been affected by miscarriage, molar pregnancy or ectopic pregnancy, we hope this website will provide the information that you’re looking for. We hope that family, friends, colleagues and health professionals will find the site helpful too. We’re here to help ...

The Movement Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Movement Centre works with children and their families from across the UK to provide a unique, evidence-based therapy called 'Targeted Training.' The children who visit The Movement Centre have cerebral palsy, global developmental delay (GDD), or other problems of movement control. A course...

The PDA Society - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide information, support and training about PDA for individuals, families and professionals. We aim to increase acceptance and understanding of a PDA profile and to improve outcomes for individuals and families by focusing everyone involved on ‘what helps’. The PDA Society is led and run...

The Respite Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We fund suitably qualified carers to take over so that the usual carer can take a well earned break. Most of our grants are for a few hundred pounds but we are happy to share funding with other sources. Please note that we do not fund the carers break, or anything associated with it, just the...

The Together Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Together Trust is a voluntary organisation offering care, support and special education services to children and adults with autism, learning difficulties and/or complex needs. We believe everybody deserves an equal chance in life. There are no exceptions. Our services include fostering,...

Used Nappies - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwasanaeth ocsiwn er mwyn i rieni brynu a gwerthu clytiau brethyn ail-law

Vasculitis UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Vasculitis UK aims to support those suffering from vasculitis diseases and their families by providing information and advice, and helping them to contact others with vasculitis. Do you already have vasculitis or are you suspected of having vasculitis? Does someone you know have vasculitis?...

Vesta - Specialist Family Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith SUPPORT OFFERED VIA PHONE AND INTERNET Vesta - Specialist Family Support CIC was formerly known as Polish Domestic Violence Helpline (PDVH). We offer specialist services for Polish families in England and Wales. Our support focuses on domestic abuse, parenting and mental health. We offer: -...

Voices From Care Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

VOICES FROM CARE is an organisation for young people who are or have been looked after by local authorities in Wales. What makes us unique is the fact that the organisation is run by people who have experienced the care system themselves. VOICES FROM CARE aims to create opportunities for all...

Winston’s Wish - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Bob dydd, mae mwy na 100 o blant yn colli rhiant yn y Deyrnas Unedig. Winston’s Wish yw’r brif elusen profedigaeth plant yn y DU. Cynigiwn gymorth ymarferol ac arweiniad i blant mewn profedigaeth, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol. Marwolaeth rhiant neu frawd neu chwaer yw un o’r colledion...

Wizzybug Loan Scheme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Wizzybug Loan Scheme provides FREE fun, powered wheelchairs to disabled children aged 14 months - 5 years. It's run by the national charity Designability. Children with conditions such as cerebral palsy, spina bifida and spinal muscular atrophy can learn vital movement skills, independence,...

Words For Life - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Safle gwe cyfrwng Saesneg s'yn rhoi gwybodaeth am ddatblygiad cyfathrebu eich plentyn. syniadaiu am weithgareddau i chi a'ch plentyn er mwyn datblygu'r sgiliau.Mae syniadau tebyg ar gyfer y Gymraeg ar rhan "I Rieni" o safle gwe Mudiad Meithrin ar https://www.meithrin.cymru/i-rieni/

Working Families Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working Families is the UK’s leading work-life balance organisation. The charity helps working parents and carers and their employers find a better balance between responsibilities at home and work. Our Legal Helpline gives parents and carers advice on employment rights such as maternity and...

YMCA - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith YMCA is the oldest and largest youth charity in the world. In England and Wales, we intensively support 228,000 young people every year, ensuring each young person we meet has an opportunity to belong, contribute and thrive. Please see our website to find your nearest YMCA, offering...

Young Epilepsy - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Young Epilepsy is the only UK charity dedicated to creating better lives for children and young people with epilepsy and related conditions. With over 120 years expertise, we provide world class diagnosis, assessment and rehabilitation for children and young people with epilepsy. We also...

Young Lives vs Cancer (previously CLIC Sargent) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Young Lives vs Cancer yn elusen ganser i blant a phobl ifanc a'u teuluoedd. Rydym ni’n cynnig cefnogaeth glinigol, ymarferol, ariannol ac emosiynol i’w helpu i ymdopi â chanser a manteisio i'r eithaf ar fywyd. Mae Young Lives vs Cancer yn brwydro’n ddiflino dros blant a phobl ifanc sydd â...

YoungMinds - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Young Minds is the UK’s leading charity championing the wellbeing and mental health of young people. We exist so that young people have the strongest possible voice in improving their mental health. We strive to make sure everything, from Government policy to practice in schools and services, is ...

Ystafell Synhwyraidd Y Ganolfan Plant Integredig - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Canolfan Plant Integredig Pentrebach yn gartref i Ystafell Synhwyraidd o’r radd flaenaf. Mae’n llawn offer cyffrous a gweithgareddau chwarae addas i blant o bob oed a’r rheini ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae’r ystafell yn cynnwys tiwbiau swigod, chwarae meddal, paneli wal ryngweithiol a...