Lucy Faithfull Foundation UK and Ireland resources/website - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gweithio ledled Cymru i sicrhau bod rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y sefyllfa orau bosibl i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Mae atal wrth wraidd ein gwaith.

Rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol, Byrddau Lleol Diogelu Plant, yr heddlu, y llywodraeth, y sector gwirfoddol, teuluoedd a chymunedau. Rydym yn gweithio i wneud plant a phobl ifanc Cymru yn fwy diogel trwy ledaenu gwybodaeth am fesurau ataliol y gall oedolion eu cymryd i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol, cyflwyno seminarau ymwybyddiaeth i rieni a gofalwyr a darparu hyfforddiant i weithwyr proffesiynol aml-asiantaeth.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni, teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Mae ein Llinell Gymorth dros y ffôn yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol i bobl sy'n ceisio cyngor a chymorth. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi roi unrhyw wybodaeth adnabod fel cyfeiriad, rhif ffôn neu gyfenw wrth gysylltu â ni.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Gallwch gefnogi ein gwaith trwy wneud cyfraniad ariannol.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni yn uniongyrchol.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Mae ymgyrch Stop it Now! Mae Llinell Gymorth Rhadffôn - 0808 1000 900 - ar gael
o 9.00am - 9.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 9.00am - 5.00pm ar ddydd Gwener.