Barnardo's Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i blant, pobl ifanc, teuluoedd a'r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Ymdrechwn i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu potensial llawn, beth bynnag y bo amgylchiadau eu bywyd.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae Barnardo’s yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw ar gyrion cymdeithas ac yn brwydro i oresgyn yr anawsterau a achosir gan dlodi, cam-drin a gwahaniaethu.

Wnaethom gefnogi 8,000 o blant, pobl ifainc a theuluoedd yn uniongyrchol y flwyddyn diwethaf a chefnogaeth llai dwys i 16,000 yn ychwanegol.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu a ni'n uniongyrchol.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

87A Grand Avenue
Caerdydd
CF5 4LECyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad