Aros yn ddiogel oddi cartref – canllaw i rieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng gadael eu hannibyniaeth i blant a sicrhau eu diogelwch pan fyddan nhw oddi cartref yn gallu bod yn anodd.
Mae canllaw gan yr NSPCC yn rhoi cyngor a chynghorion ymarferol i rieni am farnu a ydy plentyn yn barod i fod allan ar ei ben ei hun a sut i’w paratoi am sefyllfaoedd gwahanol fel cerdded i’r ysgol ac yn ôl ar ei ben ei hun, mynychu chwaraeon neu glybiau gwyliau, neu fynd allan i chwarae gyda ffrindiau.
Mae’n brofiad cyffredin i bob rhiant. Y diwrnod mae eu plentyn yn dechrau gofyn am fynd allan ar ei ben ei hun neu gyda ffrindiau. Mae’n rhan naturiol o’i annibyniaeth gynyddol ac, fel pob cam tyfu’n hŷn, mae’n gallu bod yn rhwystr heriol i riant ei oresgyn.
Mae pob plentyn yn wahanol a bydd y canllaw hwn yn eich helpu i feddwl am y rhagofalon gallwch chi eu cymryd, a sut mae penderfynu a ydy’ch plentyn chi yn barod i fod allan ar ei ben ei hun.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae’r canllaw hwn yn gallu helpu rhieni a gofalwyr i benderfynu a ydy’ch plentyn yn barod i fynd allan ar ei ben ei hun, gan gynnwys cynghorion ac awgrymiadau am sut i helpu i’w baratoi a’i gadw’n ddiogel wrth i’w annibyniaeth gynyddu.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un ddefnyddio'r adnodd hwn.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes