Cymdeithas Frenhinol Plant Dall - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Ers dros 150 o flynyddoedd, mae Cymdeithas Frenhinol Plant Deillion (The Royal Society for Blind Children) (a elwid gynt yn Gymdeithas Frenhinol y Deillion (The Royal Blind Society)) wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc dall (0 — 25 oed) i fyw bywyd heb gyfyngiadau. Mae ein Hymarferwyr Teulu cymwys a phrofiadol yn darparu cymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru, sy'n cael eu heffeithio gan golli golwg. Rydym yn cynnig cefnogaeth therapiwtig i rymuso pobl ifanc a'u teuluoedd i ddatblygu gwytnwch a sgiliau ymdopi i gyflawni eu potensial a chyflawni eu nodau. O'r eiliad y mae teulu'n clywed y newyddion; gallwn fod wrth law gyda chymorth ymarferol ac emosiynol i'w tywys drwy eu taith.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae'r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd yn cefnogi plant a phobl ifanc 0-25 oed sydd wedi cael diagnosis o gyflwr llygaid difrifol, a'u teulu. Gallwn hefyd gefnogi'r rhai y mae eu golwg yn dechrau dirywio. Efallai y bydd rhai plant yn colli eu golwg fel eu hunig gyflwr; gall eraill golli golwg fel rhan o anghenion ychwanegol eraill.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni'n uniongyrchol.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Life Without Limits Centre
10 Lower Thames St
London
EC3R 6ENDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener 9am - 5pm