Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 85 o 85 gwasanaeth

Mae Mamau'n Cyfrif Cefnogaeth Cartref Cymunedol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Mothers Matter yn darparu gwasanaeth lle rydym yn mynd allan i rieni yn eu cartref sy'n cael trafferth gydag unigrwydd ac unigedd. Rydym yn cynnal ffurflen asesu anghenion i nodi risgiau ac anghenion. Ein nod yw gweithio gyda mamau a thadau i fynd allan mwy o fewn eu cymunedau a gwneud...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar mae hwn yn rhan o Dechrau’n Deg/ Teuluoedd yn Gyntaf. Ei nod yw darparu cefnogaeth i blant 2-4oed gydag anghenion dysgu ychwanegol i gael mynediad at ddarpariaeth cyn-ysgol a leolir yn y gymuned. Ein nod yw sicrhau fod plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Datblygiad Iaith Cynnar - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Datblygiad Iaith Cynnar mae hwn yn rhan o Lwybr y Blynyddoedd Cynnar Dechrau’n Deg / Teuluoedd yn Gyntaf i ddarparu teuluoedd nad ydynt yn Dechrau’n Deg â chefnogaeth o ran datblygu iaith cynnar. Beth am Siarad â’ch Babi i rieni/ gofalwyr â babis 3-6 mis, annog hybu rhyngweithio cadarnhaol rhwng ...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Iechyd Emosiynol Sylfaenol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iechyd Emosiynol Sylfaenol - mae hwn yn rhan o Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf/Dechrau’n Deg. Bydd yn darparu cefnogaeth a chyngor am anghenion emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc, perfformio asesiadau cychwynnol ar gyfer ADHD ac ASD, ymgymryd â chynllunio argyfwng ar gyfer ymddygiad o...

(TEULUOEDD YN GYNTAF)- Gwella Iechyd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwella Iechyd mae hwn yn rhan o Lwybr y Blynyddoedd Cynnar Dechrau’n Deg / Teuluoedd yn Gyntaf a’i nod yw gweithio â theuluoedd â phlant 0-7 oed. Caiff cefnogaeth ei chynnig i deuluoedd y mae eu hanghenion yn bennaf yn berthnasol i iechyd. Gall y rhaglen hon ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth am...

(TEULUOEDD YN GYNTAF) Homestart - Prosiect Cefnogi Cyfoedion - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Prosiect Cefnogi Cyfoedion- mae hwn yn rhan o Lwy Dechrau’n Deg/ Teuluoedd yn Gyntaf. Mae Cefnogaeth gan Gymheiriaid yn elfen hanfodolo gyfrannu at adeiladu cymunedau cryf a chytun. Mae’n galluogi rhieni I ddod at eu gilydd mewn amgylchedd diogel, gyda’i llais yn cael ei glywed am wasanaethau...

1 Voice - Communicating Together - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

1Voice takes a family and social perspective on communication and recognises the great need for adult role models to inspire children and families alike. 1Voice promotes families supporting each other to overcome the isolation that being unable to speak can bring.Network and support for children ...

A Child of Mine Help for Bereaved Parents - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

A Child of Mine is here to help and support anyone affected by the death of a child, in as many ways as we possibly can. Our website will always continue to be a main focus as a valuable resource for families after a child's death, but as time has moved on A Child of Mine has grown too, and we...

A.S.D. Rainbows - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide support and early intervention for families and children with social communication challenges/Autistic Spectrum Disorder. We provide pre school nursery sessions, parent and child group, after school provision and some 1-1 work when needed.

Afasic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Afasic is the only charity representing children and young people who have difficulties talking and or understanding their home language; we offer support information and advice to their parents and carers and run monthly parent support groups. We have dedicated Family Support Workers supporting ...

Aros yn ddiogel oddi cartref – canllaw i rieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng gadael eu hannibyniaeth i blant a sicrhau eu diogelwch pan fyddan nhw oddi cartref yn gallu bod yn anodd. Mae canllaw gan yr NSPCC yn rhoi cyngor a chynghorion ymarferol i rieni am farnu a ydy plentyn yn barod i fod allan ar ei ben ei hun a sut i’w paratoi am...

ASD Rainbows - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith A.S.D Rainbows is a charity that aims to support children with Autism and their families by providing early intervention for young children. A.S.D Rainbows will support families with children who are diagnosed or going through assessment for Autism or any other related disorders such as A.D.H.D. ...

B.I.R.D Brain Injury Rehabilitation & Development Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

At BIRD, we offer genuine hope for improvement when all hope seems lost. At BIRD we support children with communication, learning, social and emotional and/or physical difficulties. The people we treat may be affected by: Dyslexia/dyspraxia Stroke Autism ADHD / ADD Cerebral palsy Congenital...

Barnardo's Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i blant, pobl ifanc, teuluoedd a'r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Ymdrechwn i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu ...

bibic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Bibic is a national charity and exists to maximise the potential of children and young people with conditions affecting their social, communication, sensory, motor and learning abilities. To give children the opportunity to develop to their full potential and support their families through an...

Boloh - Llinell Gymorth Covid-19 y teulu Du ac Asiaidd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Barnado's hefyd wedi lansio llinell gymorth a chyfleuster sgwrsio’n fyw ar y we gyntaf ledled y DU i blant, pobl ifanc a theuluoedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn cael ei redeg gan gynghorwyr a therapyddion arbenigol hyfforddedig sydd o gefndiroedd diwylliannol amrywiol ac yn gallu...

Brake. The Road Safety Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide Information and guidance, legal support, for professionals and carers if a crash victim. Raise awareness to road safety issues with schools and families, in communities and workplaces. Implement road safety projects, run national campaigns such as Road Safety Week to promote safe and...

Cefnogi pobl ifanc sy'n gadael gofal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymroddedig ac yn ymdrechu'n gyson i wella canlyniadau i'n pobl ifanc sy'n gadael gofal, ac i gyflawni ein rôl fel rhieni corfforaethol yn llwyddiannus er mwyn i'n pobl ifanc bontio'n llwyddiannus i fywyd annibynnol.

Cerebra - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cerebra is a unique charity set up to help improve the lives of children with brain related conditions through research, education and directly supporting the children and carers. Living with neurological conditions can make life very hard, not just for the child, but for their family too. We...

Cerebral Palsy Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cerebral Palsy Cymru is a specialist therapy centre and registered charity. We provide individually tailored therapy for children who have cerebral palsy and other allied neurological conditions. Our aim is to improve the quality of life for children so that they can participate in everyday life ...

CLIMB - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CLIMB is the National Information and Advice Centre for Metabolic Diseases and is the only charity in the UK to provide advice, information and support to children, young adults, families and professionals affected by metabolic diseases. CLIMB.org.uk, strongly believes that every child should be ...

Comets '; Rockets - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

One to one play therapy and group programmes to support children and young people aged 3-17 yrs who have witnessed and/or experienced domestic abuse. Support for parents to understand the impact of domestic abuse on their child and programmes to build attachment.

Connect Resolve - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working with families to strengthen or reconnect relationships . Improving communication and helping parents to understand their child's behaviour. Enabling parents to co-ordinate their parenting styles. Working with just parents or the whole family. Also offers parent/child mediation.

Contact for families and disabled children - Hemiplegia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hemiplegia services are provided by Contact, the charity for families with disabled children. On the website you'll find advice and support for families with children with hemiplegia, continuing the work of the UK charity HemiHelp. Hemiplegia (sometimes called hemiparesis) is a condition, caused ...

Crisis Intelligent - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a parent/Caregiver struggling with your child's behaviour and struggling to understand why the behaviours are present? Do you find yourself asking: Why? Are they trying to wind me up? They know what buttons to press. Their manipulative, spoilt, controlling! Welcome to being a parent, its ...

Cued Speech Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the only charity based in the UK providing family support, training and information to help deaf people see what you’re saying with Cued Speech. Cued Speech provides the foundation for all other communication interventions for deaf babies, children and adults by making spoken language...

Cymdeithas Frenhinol Plant Dall - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ers dros 150 o flynyddoedd, mae Cymdeithas Frenhinol Plant Deillion (The Royal Society for Blind Children) (a elwid gynt yn Gymdeithas Frenhinol y Deillion (The Royal Blind Society)) wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc dall (0 — 25 oed) i fyw bywyd heb gyfyngiadau. Mae ein Hymarferwyr Teulu...

Cymryd Rhan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymryd Rhan yn elusen a ffurfiwyd yn 1986 i hyrwyddo a chynorthwyo pobl yng Nghymru sy'n fregus ac o dan anfantais oherwydd eu dysgu a/neu anabledd corfforol, iechyd meddwl neu oedran. Rydyn ni'n cefnogi pobl i fyw eu bywyd yn eu ffordd. Rydym yn cymryd agwedd dryloyw a chynhwysol tuag at y...

Child Bereavement UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children, parents and families to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We support children and young people up to the age of 25 who are facing bereavement, and anyone affected by the death of a child of any age. We provide training to...

Child Bereavement UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children and young people (up to age 25), parents, and families, to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We also provide training to professionals, equipping them to provide the best possible care to bereaved families. For more information or...

Child Brain Injury Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every 30 minutes, a child or young person will acquire a brain injury. This could be the result of an accident, an illness such as meningitis or encephalitis, a poisoning, a stroke or a brain tumour. A brain injury has a devastating and life-long impact on the child and their whole family. Bones ...

Deall eich ymennydd (ar gyfer pobl yn eu harddegau yn unig) - Cwrs ar-lein AM DDIM - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae deall ymennydd eich pobl ifanc yn eu harddegau yn gwrs ar-lein am ddim i bobl ifanc yn eu harddegau. - Ydych chi wedi sylwi ar newidiadau yn eich ymddygiad? - Ydych chi’n cysgu mwy nag arfer? - Eisiau gwybod pam mae pobl yn eu harddegau yn fwy agored eu meddwl? Mae eich ymennydd yn newid!...

Disability, Pregnancy and Parenthood - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae DisabledParent.org.uk yn wefan gan Disability Pregnancy & Parenthood, elusen gofrestredig dan arweiniad ei defnyddwyr sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a chefnogaeth well i bobl anabl yn ystod beichiogrwydd ac fel rhieni. Rydym ni’n darparu’r wefan hon fel ffynhonnell gwybodaeth a chymorth i rieni ...

Down's Heart Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth yn ymwneud â phroblemau ar y galon sy'n gysylltiedig â Syndrom Down gyfeillgar rhiant. Mae'r Grŵp yn anelu at ddarparu diduedd, hyd at ffeithiau hyd yn hyn, gan alluogi unigolion i wneud dewisiadau gwybodus.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gyd-fenter arloesol i gynnig gwasanaethau mabwysiadu. Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru a Gwasanaethau Iechyd ac Addysg. Mae 22...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Y gofrestr genedlaethol sy’n cysylltu ac sy’n dod o hyd i deuluoedd yw Cofrestr Fabwysiadu Cymru. Y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru sy’n ei chynnal. Mae’n cynnig gwasanaeth unigryw i gynorthwyo asiantaethau mabwysiadu Cymru sy’n dod o hyd i deuluoedd i blant a darpar...

Gweithredu dros Blant / Action for Children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gweithredu dros Blant wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers 1911. Rydyn ni’n cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed yng Nghymru drwy dros 100 o brosiectau a gwasanaethau, a hynny mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau trydydd sector. Ein nod yw rhoi ...

HeartLine Families - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Heartline Families is a place for families of children with heart defects, whether congenital or acquired, to come to for support, information and understanding. We provide an online Facebook group for parents to discuss issues. The group is private and by invitation only (you will receive an...

Home Start Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nid yw magu plant bob amser yn hawdd! Gall fod yn unig, yn rhwystredig, yn dorcalonnus ac yn llethol. Nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae Home-start Cymru yn gweithio ochr yn ochr â theuluoedd yn union fel eich teulu chi gan roi cefnogaeth dostruriol a chyfinachol.

Home start Cymru - gwirfoddolwch gyda ni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Home-Start Cymru yn cynnig cefnogaeth a chymorth ymarferol cyfrinachol, rhad ac am ddim, i rieni plant ifanc ledled Cymru drwy wirfoddolwyr hyfforddedig. Mae gwirfoddoli yn ffordd gadarnhaol o gefnogi Home-Start Cymru a theuluoedd mewn angen. Brwdfrydedd ac awydd i helpu yw’r unig...

Home-Start Rainbow Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a family, with at least one child under the age of 11 and are struggling with Mental Health, isolation or implementing boundaries and routines for your children? Then you could be eligible for some free remote support from one of our trained Rainbow volunteers. Our volunteers provide...

Hope Support Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hope supports young people aged 5-25 when a loved one has a serious illness such as cancer, Motor Neuron Disease, organ failure etc. We're available from the moment of diagnosis for however long we're needed, whatever the outcome for the patient. Our online support service is available across...

Independent Panel For Special Education Advice (IPSEA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Independent Parental Special Education Advice (IPSEA) is a volunteer based charity which gives FREE and INDEPENDENT advice to parents about education. IPSEA may be able to help if you feel your child's needs are not being met, for example: if you are not happy at the way the school is meeting...

Integredig I Blant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Ganolfan Blant Integredig yn darparu addysg, Cefnogaeth i’r Teulu a Gwasanaethau Iechyd. Mae’n gwasanaethu fel model o ragoriaeth yn cyflenwi Gwasanaethau Plant Integredig i blant / teuluoedd gan ddod â gwasanaethau prif ffrwd, gwirfoddol a phreifat at ei gilydd mewn modd cydlynol a...

KeyCreate - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We run bespoke workshops for people of all ages with additional needs and disabilities in South Wales. We are well qualified and experienced in providing arts and creative therapy, and use music, drama, movement, storytelling, creative and sensory experiences to raise self-esteem and encourage...

Kids Cancer Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Kids Cancer Charity is a national charity that supports children with cancer and their families. When you have a child who has cancer, you can feel so many different emotions - shock, fear, anger, hurt, helplessness, confusion and even betrayal. It may feel as though nothing makes sense...

LATCH - Elusen Canser Plant Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gall cael plentyn efo diagnosis o canser neu lewcemia, dod fel ergyd ddinistriol. Pan mae plentyn wedi’i ddiagnosio gyda canser neu lewcemia, gall y driniaeth cemotherapi cymryd rhwng 6 mis i 3 blwyddyn, gyda triniaeth dilyniant a gwiriadau yn ystyr gall y plentyn bod o dan goruchwyliaeth...

Lucy Faithfull Foundation UK - gwefan Shore - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Lucy Faithfull Foundation UK yn dod â gwefan Shore atoch chi, sy’n ceisio darparu man diogel ar-lein i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n poeni am ymddygiad rhywiol. Poeni am feddyliau neu ymddygiad rhywiol? Ydych chi’n poeni am eich meddyliau, teimladau neu weithredoedd rhywiol eich hun neu...

Lucy Faithfull Foundation UK and Ireland resources/website - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gweithio ledled Cymru i sicrhau bod rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y sefyllfa orau bosibl i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Mae atal wrth wraidd ein gwaith. Rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol, Byrddau Lleol Diogelu Plant, yr heddlu, y llywodraeth, y...

Llinell gymorth y sefydliad dyspracsia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Sefydliad Dyspracsia yn elusen sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan, a sefydlwyd ym 1987 fel yr Ymddiriedolaeth Dyspracsia gan ddwy fam a gyfarfu yn Ysbyty Great Ormond Street ar gyfer Plant Sâl. Mae Anhwylder Datblygu Cydgysylltiad, sydd hefyd yn cael ei alw’n dyspracsia, yn...

Maethu - Merthyr Tudful - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Maethu Merthyr yn cefnogi rhwydwaith o ofalwyr maeth sydd wedi’u hyfforddi, eu cymeradwyo a’u cefnogi i ofalu am blant a phobl ifanc o Ferthyr Tudful. Rydyn ni hefyd yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad i drigolion lleol sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwyr maeth i Gyngor Bwrdeistref Sirol...

Max Appeal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our mission is to try to ensure that every person with 22q11.2 deletion lives an independent and prosperous a life as possible. That's not mission impossible! - We run events for people of all ages to share experiences, develop and learn. - We provide information and resources. - We provide...

Mudiad Meithrin - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg....

Newlife the charity for disabled children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every day, Newlife is changing the lives of disabled and terminally ill children across the UK. We provide thousands of items of equipment every year. Fast-tracking delivery, to prevent suffering and when time is very precious. Childhood cancers, birth defects, accidents, diseases and infections ...

NYAS - (National Youth Advocacy Service) - Rhondda Cynon Taf/Merthyr Tydfil - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

NYAS provides a range of rights based services for children, young people and vulnerable adults. We made the decision to extend our services to include vulnerable adults because we recognised that some of the challenges facing children and young people do not disappear when the become adults.

Plant ag anableddau - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein Tîm Plant ag Anableddau yn cefnogi plant a phobl ifanc o dan 18 oed sydd ag anableddau cymhleth ac yn cefnogi eu rhieni neu ofalwyr i gynnal bywyd teuluol yng nghymuned eu cartref gan ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau cymorth.

Plant sy'n derbyn gofal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae 'plant sy’n derbyn gofal' yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio plant a phobl ifanc dan ofal yr Awdurdod Lleol – plant y disgrifir yn aml fel ‘mewn gofal'. Mae llawer o resymau pam y mae plant a phobl ifanc yn dod yn blant sy’n derbyn gofal. Mae pob achos yn wahanol, weithiau ni all rhieni ofalu ...

Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group was formed in 1991. Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) is an inherited, relatively rare condition associated with the abnormality of cilia (microscopic hairs that beat in the airways, sweeping secretions out of the respiratory tract). PCD...

React Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

React is a dynamic charity working to improve the quality of life for children with life-shortening illnesses living in financially disadvantaged households throughout the UK.

Restricted Growth Association (RGA) UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Restricted Growth Association (RGA) is a registered charity (No 261647) that provides information and support to people of restricted growth and their families. The RGA provides support to those experiencing the social and medical consequences of restricted growth (dwarfism). Our goal is to ...

RNIB Children and Family Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith RNIB Cymru is Wales’ largest sight loss organisation. RNIB work with visually impaired children and young people, their families and the professionals who support them to promote good quality education and social experiences. Direct support services include: Family Support; Early Years;...

Round Table Children's Wish - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Round Table Children’s Wish is a registered charity dedicated to granting handcrafted wishes for children and young people with life threatening illnesses. We pride ourselves on our supportive and caring approach in every aspect of our work, but most importantly in the granting of wishes. We do...

Rhaglen HENRY Teuluoedd Iach Ar-lein - rhieni a gofalwyr ym Merthyr, Rhondda a Pen-y-bont ar Ogwr - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae pawb eisiau’r gorau i’w plant, ond gall fod yn anodd gwybod beth i’w wneud fel rhiant yn y blynyddoedd cynnar. Dyna lle mae HENRY o gymorth. Mae rhaglen HENRY Teuluoedd Iach: O’r Cychwyn Cyntaf pyn rhedeg yn lleol. Ymunwch â’r miloedd o deuluoedd ledled y wlad sydd wedi elwa o’r gefnogaeth...

Safer Merthyr Tydfil - Family Programme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Family Programme run by Safer Merthyr Tydfil works across the Cwm Taf region and offers specialist support for families experiencing domestic abuse who wish to remain together. Adopting a whole family approach, the service will provide therapeutic interventions and programmes, focusing on...

Same but Different: Cost of Living Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We know that there are many families affected by rare diseases and disabilities who are struggling with the cost of living crisis… and we want to help you. That’s why, working alongside our partners, we’ve created a list of resources to help you at this challenging time. We have also...

Siarad Gyda Fi - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen ymgyrch ‘Siarad Gyda Fi’. Mae'n cynnwys adrannau i rieni ac ymarferwyr, gyda gwybodaeth ac adnoddau i helpu plant sy'n dysgu siarad. Bydd adnoddau’n cael eu diweddaru a’u hychwanegu wrth iddynt gael eu datblygu yn ystod yr ymgyrch. Mae pob plentyn yn...

Sibs - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Sibs is the only UK charity representing the needs of siblings of disabled people. Siblings have a lifelong need for information, they often experience social and emotional isolation, and have to cope with difficult situations. They also want to have positive relationships with their disabled...

Society for Mucopolysaccharide Diseases - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The MPS Society is the only UK charity supporting individuals and families affected by MPS and related diseases. We offer an individual advocacy support service with skilled and experienced staff who can offer you a wide range of support depending on you or your family’s needs. The rarity of...

Sut ydw i’n cael mynediad at ofal a chefnogaeth i mi fy hun neu i rywun arall? - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r ddeddf Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yn newid y modd y mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn asesu eich anghenion gofal a chefnogaeth. •Bydd rhagor o gyngor a chymorth ar gael •Bydd asesu yn symlach yn ddibynnol ar lefel a chymhlethdod eich anghenion •Mae gan ofalwyr yr hawl cyfartal i ...

Teuluoedd Merthyr: Merthyr Tudful - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darpariaeth a gynigir drwy’r awdurdod yw hon, sy’n cael ei chyllido drwy raglenni Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg. Drwy ddefnyddio gweithiwr allweddol, a dull tîm o amgylch y teulu, mae’r gwasanaeth yn cefnogi teuluoedd sydd mewn argyfwng ac mewn risg o wynebu ymyriadau statudol er mwyn...

TGP Cymru (Prosiect Ffoaduriad a LLoches i Blant a phobl ifanc) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc. Rydym yn cynnig: Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol Mentora Llesiant/cwnsela grŵp Cyfranogiad Grŵp ieuenctid Belong Cynllun Mentora Cymheiriaid Cyngor ac...

Tros Gynnal Plant (TGP) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith TGP Cymru is a leading independent Welsh children’s charity working with some of the most vulnerable and marginalised children, young people and families in Wales. They may be experiencing difficulties in accessing appropriate services in health, education or social care – these include children ...

Ty Hafan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ty Hafan provides specialist palliative care to life limited children and their families. We provide this care for children and young people up to the age of 18. Specialist palliative care may include end of life care, bereavement care, short break care, emotional support and outreach services....

Tŷ Hapus Counselling Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith At Tŷ Hapus our mission is to provide support for those with Dementia and their families. Tŷ Hapus free counselling offers you the chance to talk in a safe and confidential space whether it’s for support with life’s challenges or just someone to talk to.

The Challenging Behaviour Foundation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the charity for people with severe learning disabilities, whose behaviour challenges. We’re making a difference to the lives of children and adults across the UK through: - providing information about challenging behaviour - peer support groups for family carers and professionals -...

The Down's Syndrome Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are Wales-wide organisation providing information, advice and support on all aspects of living with Down's syndrome. We provide support from pre-birth throughout life and have a range of specialist advisors and resources to help anyone with an interest in Down's syndrome. We have a...

The Henry Smith Charity - Holiday grants for children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Henry Smith Charity aims to bring about lasting change to people’s lives, helping them to benefit from and contribute to society. We achieve this by funding organisations that work with people to reduce social and economic disadvantage. We want to help people for whom other sources of...

The Listener - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hello, I would like to introduce myself, I am a private sub-contractor Counsellor I offer individual and group intervention for schools and the workplace. Please find attached my brochure. Please reply if you would like more information and please share with anyone who may be interested. I...

The Movement Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Movement Centre works with children and their families from across the UK to provide a unique, evidence-based therapy called 'Targeted Training.' The children who visit The Movement Centre have cerebral palsy, global developmental delay (GDD), or other problems of movement control. A course...

The PDA Society - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide information, support and training about PDA for individuals, families and professionals. We aim to increase acceptance and understanding of a PDA profile and to improve outcomes for individuals and families by focusing everyone involved on ‘what helps’. The PDA Society is led and run...

Voices From Care Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

VOICES FROM CARE is an organisation for young people who are or have been looked after by local authorities in Wales. What makes us unique is the fact that the organisation is run by people who have experienced the care system themselves. VOICES FROM CARE aims to create opportunities for all...

Wizzybug Loan Scheme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Wizzybug Loan Scheme provides FREE fun, powered wheelchairs to disabled children aged 14 months - 5 years. It's run by the national charity Designability. Children with conditions such as cerebral palsy, spina bifida and spinal muscular atrophy can learn vital movement skills, independence,...

YMCA - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith YMCA is the oldest and largest youth charity in the world. In England and Wales, we intensively support 228,000 young people every year, ensuring each young person we meet has an opportunity to belong, contribute and thrive. Please see our website to find your nearest YMCA, offering...

Young Lives vs Cancer (previously CLIC Sargent) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Young Lives vs Cancer yn elusen ganser i blant a phobl ifanc a'u teuluoedd. Rydym ni’n cynnig cefnogaeth glinigol, ymarferol, ariannol ac emosiynol i’w helpu i ymdopi â chanser a manteisio i'r eithaf ar fywyd. Mae Young Lives vs Cancer yn brwydro’n ddiflino dros blant a phobl ifanc sydd â...

Ystafell Synhwyraidd Y Ganolfan Plant Integredig - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Canolfan Plant Integredig Pentrebach yn gartref i Ystafell Synhwyraidd o’r radd flaenaf. Mae’n llawn offer cyffrous a gweithgareddau chwarae addas i blant o bob oed a’r rheini ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae’r ystafell yn cynnwys tiwbiau swigod, chwarae meddal, paneli wal ryngweithiol a...