Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 152 o 152 gwasanaeth

ADDers - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ein nod yw i godi ymwybyddiaeth o ADD, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Aspergers ac i ddarparu gwybodaeth a gymaint o gymorth ymarferol a phosib i rai gyda'r anhwylder byddent yn oedolion neu'n blant a'u teuluoedd.

Al-Anon Family Groups - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Al-Anon is a worldwide resource for families and friends of problem drinkers. There are over 800 Al-Anon and Al-Ateen groups in the UK where those who are or have been affected by someone else's drinking meet together to gain understanding and support in order to solve their common problems. We...

Amelia Trust Farm - GROW project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Amelia Trust Farm is a small charity and Care Farm based in Barry. We run an alternative education provision called the GROW programme. The GROW programme supports disadvantaged and vulnerable young people from across South Wales. Many of our young people struggle in mainstream education, and...

Anaphylaxis UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Anaphylaxis UK is the only UK-wide charity operating solely for the growing numbers of people at risk of serious allergic reactions and anaphylaxis. While there’s no treatment or cure for anaphylaxis, we believe that by providing information, training and support, there is a brighter future for...

Ar Trac - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The project brings together a range of interventions, co-produced by local agencies with children and young people. Ar Trac’s suite of age-appropriate services can be tailored based on the individual needs and strengths of the child and their family. As such, the project and what it offers will...

Aros a Chwarae - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Aros a Chwarae yn gyfle i rieni/ gofalwyr ddod at ei gilydd a threulio amseryn chwarae gyda’ch plant. Gall fod yn hyfryd chwarae gyda’ch gilydd yn eich cartref eich hun, a gall Aros a Chwarae ychwanegu at hynny drwy gynnig lle i chi ddod at eich gilydd lle nad oes rhaid i chi boeni am...

Aros yn ddiogel oddi cartref – canllaw i rieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng gadael eu hannibyniaeth i blant a sicrhau eu diogelwch pan fyddan nhw oddi cartref yn gallu bod yn anodd. Mae canllaw gan yr NSPCC yn rhoi cyngor a chynghorion ymarferol i rieni am farnu a ydy plentyn yn barod i fod allan ar ei ben ei hun a sut i’w paratoi am...

AVP Wales (Building better relationships) - information Pack for organisations - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Information pack provides more detail about our workshops, who they are aimed at, how they work and how to access them. We are a small charity, based in Wales, We work in all areas of Wales. For more information please contact us at development.wales@avpbritain.org.uk

Barnardo's – Gwasanaeth camfanteisio rhywiol ar blant (CSE) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Barnardo’s yw darparwr pennaf cefnogaeth yn erbyn camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn y DU. Rydym wedi gweithio ers mwy nag 20 mlynedd gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi dioddef camfanteisio rhywiol, ac mae gennym ni wasanaethau arbenigol mewn mwy na 40 o leoliadau. Ein gweledigaeth yw na...

Barnardo's Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i blant, pobl ifanc, teuluoedd a'r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Ymdrechwn i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu ...

Behavioural Therapy Clinic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide bespoke behaviour analytical services to help individuals, families, residential services, charities and businesses manage or change behaviours, thoughts and emotions that impact upon their quality of life and well-being. ADVICE - Our analytical services help our clients to correctly ...

Boloh - Llinell Gymorth Covid-19 y teulu Du ac Asiaidd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Barnado's hefyd wedi lansio llinell gymorth a chyfleuster sgwrsio’n fyw ar y we gyntaf ledled y DU i blant, pobl ifanc a theuluoedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn cael ei redeg gan gynghorwyr a therapyddion arbenigol hyfforddedig sydd o gefndiroedd diwylliannol amrywiol ac yn gallu...

Brain Tumour Support Group - South East Wales - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Brain Tumour Support is here for anyone affected by any type of brain tumour, to help them deal day to day with the impact of diagnosis and treatment. Coronavirus (COVID-19) Update - In order to protect the well-being of all those we support, Brain Tumour Support has suspended all support group...

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - Y BARRI: Adran Iechyd Rhywiol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r Adran Iechyd Rhywiol (DoSH) yn cynnal clinig cerdded i mewn bob wythnos ar ddydd Iau yn Broad Street, Y Barri, CF62 7AL. Gwasanaethau a ddarperir: Depo provera (pigiad atal cenhedlu) cerdded i mewn. 10yb - 12yp Clinig dan 18 oed (pob iechyd rhywiol ac atal cenhedlu ac eithrio coiliau)....

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Yr Adran Iechyd Rhywiol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r Adran Iechyd Rhywiol (AIR) yn darparu'r holl wasanaethau iechyd a dulliau atal cenhedlu rhywiol. Mae'r rhan fwyaf o'n clinigau yn cael eu harchebu ac eithrio clinig galw heibio penodol dan 18 oed. Gweler ein gwefan am wybodaeth ar sut i gael apwyntiad, gwybodaeth gyfoes a rhestr lawn o...

Cafcass Cymru - De Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu cyngor a chymorth arbenigol sy’n canolbwyntio ar y plentyn, yn diogelu plant ac yn sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed mewn llysoedd teulu ledled Cymru fel bod penderfyniadau’n cael eu gwneud er eu budd pennaf. Ni chawn gymryd rhan mewn achos cyfraith teulu ond pan fydd y...

Cardiff and the Vale Branch of the National Autistic Society - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cardiff and the Vale NAS Branch is a self funded parent/carer – led voluntary support group who meet regularly to exchange information, advice and support in a sociable and friendly atmosphere. We have monthly coffee mornings in both Cardiff and Barry, and regularly run workshops and keynote...

Cardiff Flying Start - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Flying Start is an early years programme set up by Welsh Government to support families by providing health advice, learning skills support and practical ideas to support themselves and their children towards a bright future. Services include: Enhanced Health Services Flying Start Health...

Cardiff Flying Start Parenting Group - GroBrain - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

. Yn ystod y cwrs 5 wythnos bydd y cyfranogwyr yn edrych ar bynciau’n cynnwys: • Sut mae'r ymennydd yn cael ei ysgogi gan brofiadau a pherthnasau cynnar. • Effaith straen ar ymennydd babi. • Sut i nodi ciwiau ac arwyddion eich babi ac ymarfer ffyrdd o gysuro babi. • Sut i reoli emosiynau eich...

Cardiff Parenting GroBrain (pregnancy – 12 months) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae GroBrain yn rhaglen 5 wythnos sy'n edrych ar ochr emosiynol bod yn rhiant, bondio a datblygu'r ymennydd. Mae rhieni'n dysgu sut i 'diwnio i mewn' i'w babanod ac ymarfer ffyrdd o dawelu babi. Dros y 5 wythnos byddwch yn edrych ar bynciau’n cynnwys: Helpu mamau beichiog i gysylltu dewisiadau...

Cardiff Parenting Parent Nurturing Programme (18 months – 12 years) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn helpu oedolion i ddeall a rheoli eu teimladau a’u hymddygiad a bod yn fwy cadarnhaol a meithringar yn eu perthynas â’u plant a’i gilydd. Mae’n annog agwedd at berthnasau sy’n rhoi i blant ac oedolion ddechrau emosiynol iach yn eu bywydau a’u dysgu. Fel blociau adeiladu sgiliau iechyd...

Cardiff Parenting Strengthening Families Programme (for parents and young people aged 10-14 years) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd teuluoedd yn mynychu sesiynau 11 awr wythnosol, sy'n cael eu cynnal fel arfer yn gynnar yn y nos, yn cwrdd â rhieni/gofalwyr eraill sydd rhwng 7-17 oen. Yn ystod yr awr gyntaf, mae rhieni a phobl ifanc yn cwrdd mewn grwpiau ar wahân Yn ystod yr ail awr, mae rhieni a phobl ifanc yn gweithio...

CEFNOGAETH TIWMOR AR YR YMENNYDD - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Helpu teuluoedd i gael y gorau allan o fywyd. Ein gweledigaeth ni yw na ddylai neb deimlo'n unig wrth wynebu effeithiau diagnosis o diwmor ar yr ymennydd.

Cerebra - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cerebra is a unique charity set up to help improve the lives of children with brain related conditions through research, education and directly supporting the children and carers. Living with neurological conditions can make life very hard, not just for the child, but for their family too. We...

CJD Support Network - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CJD Support Network offers practical and emotional nationwide support for patients, families and professionals, affected by all strains of Creutzfeldt-Jakob disease (CJD). The CJD Support Network offers: - practical and emotional support to individuals and families concerned with all forms of...

Connect Resolve - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working with families to strengthen or reconnect relationships . Improving communication and helping parents to understand their child's behaviour. Enabling parents to co-ordinate their parenting styles. Working with just parents or the whole family. Also offers parent/child mediation.

Coronafeirws (COVID-19) esboniad o'r coronafeirws i Bobl Ifanc - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r Prosiect Gwydnwch fel rhan o'r Sefydliad Iechyd Meddwl sy'n darparu wedi creu animeiddiad fideo byr a syml hawdd ei ddeall wedi'i anelu at bobl ifanc gan esbonio pam y dylent aros gartref yn ystod yr wythnosau hyn o'r achosion o coronafirws.

Cruse Bereavement Support Cardiff and The Vale - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Cruse Bereavement Support Caerdydd a'r Fro yn cynnig cymorth profedigaeth cyfrinachol un i un i unrhyw un sy'n galaru am golli anwylyd. Mae Cruse Bereavement Support Caerdydd a’r Fro yn cynnig: - Llenyddiaeth, cyngor a mynediad i linell gymorth am ddim 08088081677 - Cefnogaeth e-bost yn...

Cry-sis Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cry-sis runs a telephone helpline that offers advice and support to families of sleepless, excessively crying and demanding babies. Callers are referred to a trained volunteer who has had personal experience of crying or sleep problems within their own family.

CURB (Children Under Risk from Bullying) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CURB provides families and parents of children who are victims of bullying with support – letter writing, Authorities Procedures (including Special Educational needs), legal support and 24 hour helpline plus answering services. (3 main areas: young people, post 16 education and special needs)

Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gall y tîm roi gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r y canlynol: • Bywyd teulu • Ymddygiad plant • Gofal Plant • Cymorth i rieni • Presenoldeb yn yr ysgol •...

Cymdeithas Frenhinol Plant Dall - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ers dros 150 o flynyddoedd, mae Cymdeithas Frenhinol Plant Deillion (The Royal Society for Blind Children) (a elwid gynt yn Gymdeithas Frenhinol y Deillion (The Royal Blind Society)) wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc dall (0 — 25 oed) i fyw bywyd heb gyfyngiadau. Mae ein Hymarferwyr Teulu...

Cymdeithas Genedlaethol Plant Alcoholigion (NACOA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Nacoa (Cymdeithas Genedlaethol Plant Alcoholigion) yn mynd i'r afael ag anghenion plant sy'n cael eu magu mewn teuluoedd lle mae un neu'r ddau riant yn dioddef o alcoholiaeth neu broblem gaethiwus debyg. Rydym yn darparu llinell gymorth gyfrinachol am ddim i blant alcoholigion ac eraill sy'n ...

Cymryd Rhan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymryd Rhan yn elusen a ffurfiwyd yn 1986 i hyrwyddo a chynorthwyo pobl yng Nghymru sy'n fregus ac o dan anfantais oherwydd eu dysgu a/neu anabledd corfforol, iechyd meddwl neu oedran. Rydyn ni'n cefnogi pobl i fyw eu bywyd yn eu ffordd. Rydym yn cymryd agwedd dryloyw a chynhwysol tuag at y...

Cynorthwyo plant milwyr yn ysgolion cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rhaglen Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yw Cefnogi Plant Aelodau’r Lluoedd Arfog Mewn Addysg yng Nghymru (SSCE Cymru) a ariannwyd i ddechrau o Gronfa Cefnogi Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) ond a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2019. Cenhadaeth SSCE Cymru yw darparu'r cymorth addysgol...

Child Bereavement UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children, parents and families to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We support children and young people up to the age of 25 who are facing bereavement, and anyone affected by the death of a child of any age. We provide training to...

Child Bereavement UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children and young people (up to age 25), parents, and families, to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We also provide training to professionals, equipping them to provide the best possible care to bereaved families. For more information or...

Child Brain Injury Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every 30 minutes, a child or young person will acquire a brain injury. This could be the result of an accident, an illness such as meningitis or encephalitis, a poisoning, a stroke or a brain tumour. A brain injury has a devastating and life-long impact on the child and their whole family. Bones ...

Children and Families Cymru (St Giles Trust) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The overall aim of the project is to empower families to create positive futures for the children within their families we aim to break any cycles such as offending, poverty and unemployment. The project has 2 elements - firstly, we look at foundational issues such as homelessness, health,...

Choose2Change - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Choose2Change is a service to increase the safety of victims of domestic abuse through working with the perpetrator. The service can work with perpetrators in both one-to-one setting and a group setting depending on the individuals and their location. It is an intervention that includes...

Chwarae Plant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cwrs 8 wythnos ar gyfer rhieni/gofalwyr plant rhwng 18 mis a 4 blwydd oed yn llawn profiadau hwyl i ddatblygu dealltwriaeth o sut mae plentyn yn dysgu ac yn datblygu drwy chwarae. Dros yr 8 wythnos byddwch yn: • Deall sut mae chwarae yn cefnogi datblygiad corfforol • Deall sut mae chwarae yn...

Dear Albert Drug and Alcohol Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Dear Albert helps individuals to stop taking alcohol and drugs. If you would like help and information on how to address any form of addictive behaviour or substance misuse, or are looking for answers on behalf of a family member or friend / associate, please visit our website or contact our...

Direct Mediation Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfryngu teuluol preifat a Chymorth Cyfreithiol mewn perthynas â threfniadau plant a materion ariannol ac eiddo. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0113 468 9593 neu info@directmediationservices.co.uk

Down's Heart Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth yn ymwneud â phroblemau ar y galon sy'n gysylltiedig â Syndrom Down gyfeillgar rhiant. Mae'r Grŵp yn anelu at ddarparu diduedd, hyd at ffeithiau hyd yn hyn, gan alluogi unigolion i wneud dewisiadau gwybodus.

Edrych tua’r Dyfodol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Edrych tua’r Dyfodol yn wasanaeth therapiwtig i blant a phobl ifanc 4-17 oed sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol. Gall plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin deimlo’n ddryslyd ac yn ofidus am yr hyn sydd wedi digwydd iddynt, ond gall cael cyfle i drafod eu meddyliau a’u teimladau...

Ethnic Minorities & Youth Support Team (EYST) - Wrexham - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ethnic Minorities & Youth Support Team was set up in 2005 by a group of ethnic minority young people in Swansea. It aimed to fill a gap in provision for young BME people aged 11-25 by providing a targeted, culturally sensitive and holistic support service to meet their needs. Since then, EYST...

Ethnic Minorities and Youth Support Team Wales (EYST) BME CYP Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy'r Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy, y Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chefnogaeth Ieuenctid (EYST Cymru) yn falch o gyhoeddi ein Prosiect BME CYP cyffrous newydd i gefnogi plant 0 i 25 oed a'u teuluoedd sydd ag anghenion...

Families Anonymous - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Families Anonymous is a world-wide fellowship of family members and friends affected by another's abuse of mind-altering substances, or related behavioural problems. Families Anonymous has groups, spread throughout the country, which meet regularly. Any concerned person is encouraged to attend...

Forget-me-not Chorus - Calon Chorus - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Calon Chorus is open to anyone who has loved and lost someone with dementia. Our friendly weekly sessions are free and take place at Canton Uniting Church on Thursdays 6.30-8.30pm. No singing experience is required. Come and join us!

Forget-me-not Chorus - Cardiff North - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our community: Supporting everyone living with dementia Are you looking for a group to support you as you face the challenges of dementia? Join us and hundreds of other people who understand. Membership is free, and no referral is needed. Our meetings take place every week, and are a relaxed,...

Forget-me-not Chorus Online Session - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ein cymuned: Cefnogi pawb sy'n byw gyda dementia Ydych chi'n chwilio am grŵp i'ch cefnogi wrth i chi wynebu heriau dementia? Ymunwch â ni a channoedd o bobl eraill sy'n deall. Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim, ac nid oes angen atgyfeirio. Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos, ac...

Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a'r Fro - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfeirio ar gyfer gwybodaeth, digwyddiadau a gwasanaethau a fydd yn helpu gofalwyr di-dâl pobl ag anabledd dysgu. Rydym yn cefnogi teuluoedd trwy gynnal digwyddiadau gwybodaeth, gweithdai, gweithgareddau cymdeithasol a digwyddiadau hyfforddi. Rydym hefyd yn cynnal...

Good Neighbours in North Cardiff - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide help with shopping, transport and telephone companionship. Clients usually make a voluntary donation for services provided.

Grobrain Toddler - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Plant Bach GroBrain yn gwrs i Famau, Tadau, Partneriaid a Gofalwyr plant bach 1-3 oed. Gall bod yn rhiant i blentyn bach fod yn anodd, wrth i'n rhai bach ddod yn fwy annibynnol. Mae Plant Bach GroBrain yn edrych ar ymlyniad a datblygiad yr ymennydd ac yn canolbwyntio ar y rôl hanfodol y mae ...

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Caerdydd a’r Fro - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nod Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Caerdydd a’r Fro yw helpu oedolion sy’n ceisio diagnosis awtistiaeth, oedolion ag awtistiaeth a theulu a gofalwyr unigolion â diagnosis awtistiaeth ar draws yr ystod oedran. Bydd y gwasanaeth yn cynnig cyngor a cymorth i alluogi pobl i gyflawni’r hyn sy’n...

Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Bro Morgannwg yn rhan o'r Gwasanaeth i Oedolion ac mae'n dîm o weithwyr cymdeithasol sy'n gweithio yng Ngwasanaeth Caethiwed Cymunedol GIG. Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn darparu neu'n cyfeirio at Wybodaeth, Cymorth a Chyngor addas, gan gynnal Asesiad...

Gwasanaeth Lles Addysg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gwasanaeth Lles Addysg yn gweithio mewn partneriaeth agos ag ysgolion, gweithwyr proffesiynol eraill yn yr ALl, y Gwasanaeth Iechyd ac asiantaethau statudol a gwirfoddol eraill yng Nghaerdydd er mwyn hybu a gorfodi presenoldeb ysgol reolaidd a phrydlon plant oedran ysgol gorfodol sy'n byw...

Gwasanaeth Lles Teuluoedd: Caerdydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cefnogaeth lles gyfannol a systemig i deuluoedd sy’n byw yn ardal Caerdydd (neu y mae eu plant yn byw yng Nghaerdydd). Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth emosiynol a therapiwtig i deuluoedd a phlant er mwyn gwella eu lles a’u hiechyd meddwl.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gyd-fenter arloesol i gynnig gwasanaethau mabwysiadu. Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru a Gwasanaethau Iechyd ac Addysg. Mae 22...

Gwasanaeth Mabwysiadu y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn un o bum grŵp cydweithredol rhanbarthol sy'n ffurfio rhan o'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru, ac yn gyfrifol am: 1. Ddarparu gwybodaeth a chyngor a chynnal hyfforddiant ac asesiadau o'r holl ddarpar rieni maeth. 2. Cynnal asesiadau o lys-rieni a pherthnasau sy'n...

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir - Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae gan y gwasanaeth rhanbarthol dîm diogelu ac ymchwilio pwrpasol sy'n gweithio i amddiffyn trigolion bregus rhag camdriniaeth ariannol sy'n ymwneud â sgamiau marchnata torfol, trosedd stepen drws a masnachu annheg/twyllodrus ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Rydym yn ymateb...

Healthy Start Vouchers - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn feichiog neu gyda plentyn on dan 4? Yna efallai y byddwch yn gymwys i gael talebau cychwyn iach. Cynllun prawf modd yw cychwyn iach sy'n darparu talebau wythnosol y gellir eu gwario ar ffrwythau a llysiau yn eich co-op bwyd lleol. Mae bag ffrwythau a llysiau yn ffordd wych o wneud bwydydd...

Home-Start Rainbow Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a family, with at least one child under the age of 11 and are struggling with Mental Health, isolation or implementing boundaries and routines for your children? Then you could be eligible for some free remote support from one of our trained Rainbow volunteers. Our volunteers provide...

Hope Support Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hope supports young people aged 5-25 when a loved one has a serious illness such as cancer, Motor Neuron Disease, organ failure etc. We're available from the moment of diagnosis for however long we're needed, whatever the outcome for the patient. Our online support service is available across...

Huntington's Disease Support Group - South Wales - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a volunteer run support group from the HDA for people connected to Huntington's Disease to gather together, share information and knowledge and support each other. Often people involved with HD can feel very isolated and that other people don't really understand what it means to have the ...

KeyCreate - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We run bespoke workshops for people of all ages with additional needs and disabilities in South Wales. We are well qualified and experienced in providing arts and creative therapy, and use music, drama, movement, storytelling, creative and sensory experiences to raise self-esteem and encourage...

KeyCreate Family Playgroup - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Open for business - please check our facebook page for updates. A warm and welcoming stay and play group for preschool and home educated children with additional needs, disabilities, and life-limiting conditions, and their families, friends, and carers. Run by specialists in play, disability,...

Kids Cancer Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Kids Cancer Charity is a national charity that supports children with cancer and their families. When you have a child who has cancer, you can feel so many different emotions - shock, fear, anger, hurt, helplessness, confusion and even betrayal. It may feel as though nothing makes sense...

Kolourful Unique - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith ‘Kolourful Unique’ provides a safe and creative learning environment for children and students with additional learning needs who either attend school on a part-time basis or are unable to attend school at all, between the ages of 0-16 years.

La Leche League Breastfeeding - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide parent to parent support for all breastfeeding parents at every stage of their breastfeeding journey, via our helpline, through social media, online help forms and face to face local meetings. We believe that mothering through breastfeeding is the most natural and effective way of...

Life - Pregnancy Matters Life Matters - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

LIFE supports anyone facing an unexpected pregnancy, pregnancy loss or after abortion. We also strive to inspire and inform the next generation to value all human life from beginning to end. LIFE has a national pregnancy helpline and a text-to-talk service, offering non-directive counselling and ...

Little Stars - Professional Nanny Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

I am a Professional Nanny living in North Cardiff. I have a fully enhanced DBS, full insurance, Level 3 Paediatric First Aid trained, Level 2 Food Hygiene & Safety, Level 2 Health & Safety, safeguarding trained plus I have many other certificates and can provide references if requested. I am a...

Lucy FaithfulI Foundation Cymru - Ymyrraeth gynnar unigol ar gyfer teuluoedd agored i niwed neu mewn - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r rhaglen hon yn darparu ymyriad addysgol i deulu a nodwyd gan wasanaethau statudol neu wirfoddol fel rhai sydd mewn perygl, neu y mae angen ymyrraeth gynnar arnynt, o ran cam-drin plant yn rhywiol neu ecsbloetiaeth (CSAE) ond nid ydynt wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer ymyriad ffurfiol neu...

Lucy Faithfull Foundation Cymru - Sesiynau addysg gyhoeddus - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein sesiynau cyhoeddus yn cynnwys: Rhieni yn Amddiffyn - Sesiwn ar gyfer rhieni/gofalwyr am y ffeithiau ynghylch cam-drin plant yn rhywiol a'n cyfrifoldeb i'w atal. Gellir teilwra'r sesiwn gyda gwybodaeth i gefnogi teuluoedd plant sydd ag anghenion ychwanegol. Gweithwyr proffesiynol yn...

Lucy Faithfull Foundation UK - gwefan Shore - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Lucy Faithfull Foundation UK yn dod â gwefan Shore atoch chi, sy’n ceisio darparu man diogel ar-lein i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n poeni am ymddygiad rhywiol. Poeni am feddyliau neu ymddygiad rhywiol? Ydych chi’n poeni am eich meddyliau, teimladau neu weithredoedd rhywiol eich hun neu...

Lucy Faithfull Foundation UK and Ireland resources/website - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gweithio ledled Cymru i sicrhau bod rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y sefyllfa orau bosibl i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Mae atal wrth wraidd ein gwaith. Rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol, Byrddau Lleol Diogelu Plant, yr heddlu, y llywodraeth, y...

Llinell Gymorth Iaith a Lleferydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd y Therapydd Lleferydd ac Iaith yn gallu rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am ddatblygu sgiliau siarad, ac awgrymu gweithgareddau y gallwch eu gwneud i annog sgiliau chwarae, dealltwriaeth o iaith, defnydd o eiriau a chyfathrebu cyffredinol.

Llinell gymorth y sefydliad dyspracsia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Sefydliad Dyspracsia yn elusen sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan, a sefydlwyd ym 1987 fel yr Ymddiriedolaeth Dyspracsia gan ddwy fam a gyfarfu yn Ysbyty Great Ormond Street ar gyfer Plant Sâl. Mae Anhwylder Datblygu Cydgysylltiad, sydd hefyd yn cael ei alw’n dyspracsia, yn...

Mae Eich Babi’n Anhygoel - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Grŵp bach, clos, sy’n cael ei gynnal dros 4 wythnos i rieni/gofalwyr a’u babi - cyfle gwych i gael gwybod pa mor anhygoel yw eich babi! Dros y 4 wythnos, byddwch chi a’ch babi yn trin y pynciau canlynol: • Helo cariad • Bondio wyneb yn wyneb â’ch babi • Tyrd i chwarae gyda mi • Cân gân i...

Magu Plant. Rhowch amser iddo - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth sawl sefydliad a gweithiwr proffesiynol, gan gynnwys seicolegwyr, ymwelwyr iechyd, academyddion ac arbenigwyr ar rianta. Dim dweud wrth rieni beth i’w wneud yw’r bwriad, ond cynnig gwybodaeth ymarferol, cyngor a gweithgareddau...

ManKind Initiative - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The ManKind Initiative is a national charity (registered in 2001) providing an information and signposting service to male victims of domestic abuse and their families. The helpline is manned by trained people who give information and support on all aspects of domestic abuse. They signpost...

Max Appeal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our mission is to try to ensure that every person with 22q11.2 deletion lives an independent and prosperous a life as possible. That's not mission impossible! - We run events for people of all ages to share experiences, develop and learn. - We provide information and resources. - We provide...

Microphthalmia, Anophthalmia & Coloboma Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

MACS provides emotional and practical support to people born without eyes and partially developed eyes and their families. They put families who have been through similar experiences in touch with each other and for emotional and peer support, as well as organising events and activities to bring ...

MindHub - Website to support young people's wellbeing - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Mini First Aid Cardiff and Newport - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Multi Award winning classes are delivered in a relaxed and comfortable style and give you confidence to know what actions to take if faced with a medical emergency. Mini First Aid offers a range of classes for all the family; parents, grandparents, carers and for children as young as three...

Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol (Caerdydd) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Y Mynegai yw cofrestr wirfoddol Caerdydd ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol. Gan weithio ochr yn ochr ag ystod o wasanaethau cymorth a gweithwyr proffesiynol, mae’n sicrhau bod teuluoedd plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol yn cael y...

National Association For Child Support Action (NACSA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Maintenance law is complex, and solicitors are hard to find and expensive to hire. NACSA have been dealing with child maintenance law for over 20 years, and have the expertise to offer sound advice when things go wrong. We help parents who have been assessed incorrectly, who may be paying...

National Childbirth Trust (NCT) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the UK’s leading charity for parents, for your First 1,000 Days - right through your pregnancy, birth and beyond. From preparing for pregnancy to giving birth and the early years that follow, you can browse hundreds of free, evidence-based articles in our information centre. Antenatal and ...

National Day Nurseries Association (NDNA) Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

National Day Nurseries Association (NDNA) began as a group of nurseries who came together to share good practice and ideas. In Wales, we have a thriving membership representing private day nurseries, with active member networks in local authority areas across the country, and an office in Conwy. ...

Newlife the charity for disabled children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every day, Newlife is changing the lives of disabled and terminally ill children across the UK. We provide thousands of items of equipment every year. Fast-tracking delivery, to prevent suffering and when time is very precious. Childhood cancers, birth defects, accidents, diseases and infections ...

NSPCC InCtrl - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae InCtrl yn wasanaeth sydd wedi'i gynllunio i helpu i gadw plant rhwng 9 ac 13 oed yn ddiogel ar-lein i atal cam-drin plant yn rhywiol gyda chymorth technoleg (TA-CSA). Rydyn ni'n cefnogi plant a phobl ifanc i feithrin gwydnwch digidol drwy eu helpu i gydnabod y risgiau a ddaw ar eu traws...

NYLO (Maeth i'ch un bach) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae NYLO yn rhaglen 8 wythnos am ddim a all eich helpu i deimlo'n fwy hyderus i roi deiet cytbwys i'ch plentyn a'i helpu i fod yn bwysau iach. Dros y 68 wythnos mae'r rhaglenni'n cwmpasu: -Deiet iach a chytbwys i blant ifanc -Meintiau dognau cywir a dewisiadau byrbrydau iach - Darllen labeli...

Odeon - Autism Friendly Cinema Screenings - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The ODEON hold Autism friendly screenings which are mainstream films shown in a sensory friendly environment. Lights are low, sound is turned down, trailers are omitted and people can bring their own food, make noise and move around the cinema as they feel comfortable. The screenings are for...

Parent and Baby Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

This drop in support group is for parents/carers and babies up-to one year old. Please come along and meet others. Share in discussions on feeding, weaning, sleep, routines, baby massage, and all things baby related, led by our friendly community volunteer, Jane Flinn.  The group meets on...

Parents Plus Psychology-Led Service Caerdydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn dîm sy'n cynnwys Seicolegwyr ac Ymarferwyr Rhianta. Seicolegydd sy'n arwain y tîm. Rydym yn darparu ymyriadau rhianta personol, yn y cartref neu yn y cymuned. Mae gennym gyfoeth o hyfforddiant a phrofiad o weithio gyda rhieni/gofalwyr, babanod a phlant ifanc.

People in Harmony - making mixed race matter - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae People in Harmony (PIH) yn sefydliad aelodaeth ar gyfer pobl o hil gymysg, teuluoedd a chyplau. Rydym wedi bod yn darparu gwybodaeth a chymorth ers 50 mlynedd i aelodau, ymchwilwyr, cyrff statudol a’r cyhoedd. Un o’n nodau yw dylanwadu a gwella’r ffyrdd y mae gwasanaethau cyhoeddus megis...

Pregnancy in Mind - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae beichiogrwydd a dod yn rhiant newydd yn gyfnod o newid. Efallai eich bod chi’n teimlo dan bwysau neu’n unig, neu efallai bod rhywbeth nad yw’n teimlo’n iawn neu ddim fel y buasech yn ei ddisgwyl. Does dim rhaid i chi fynd drwy hyn ar eich pen eich hun, rydyn ni yma i’ch cefnogi chi. Beth yw...

Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group was formed in 1991. Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) is an inherited, relatively rare condition associated with the abnormality of cilia (microscopic hairs that beat in the airways, sweeping secretions out of the respiratory tract). PCD...

React Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

React is a dynamic charity working to improve the quality of life for children with life-shortening illnesses living in financially disadvantaged households throughout the UK.

Recovery Cymru Family and Friends Peer Support Programme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Family and Friends Programme at Recovery Cymru is a dynamic, peer-driven initiative crafted to support individuals with loved ones navigating the path of recovery. The programme is rooted in the lived experiences of our peers, ensuring that our support remains relevant, empathetic, and...

Restricted Growth Association (RGA) UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Restricted Growth Association (RGA) is a registered charity (No 261647) that provides information and support to people of restricted growth and their families. The RGA provides support to those experiencing the social and medical consequences of restricted growth (dwarfism). Our goal is to ...

Retina UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Retina UK is the national charity for families living with inherited retinal dystrophies. We fund research and provide information and support to those affected by inherited sight loss and the professionals who support them. Helpline: 0300 111 4000 – Our helpline is operated by volunteers all...

RNIB Children and Family Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith RNIB Cymru is Wales’ largest sight loss organisation. RNIB work with visually impaired children and young people, their families and the professionals who support them to promote good quality education and social experiences. Direct support services include: Family Support; Early Years;...

Round Table Children's Wish - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Round Table Children’s Wish is a registered charity dedicated to granting handcrafted wishes for children and young people with life threatening illnesses. We pride ourselves on our supportive and caring approach in every aspect of our work, but most importantly in the granting of wishes. We do...

Rhaglen Magu Plant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Rhaglen Magu Plant o Family Links yn credu bod plant yn rhoi boddhad, yn ysbrydoli ac yn hwyl, ond gall eu gwarchod fod yn llawn straen a heriau. Mae’r Rhaglen Fagu yn helpu i ddelio gyda’r heriau hyn fel y gallwch gael bywyd teuluol tawelach a hapusach. Nodau’r Rhaglen Magu yw helpu...

Safe Families - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Safe Families vision to offer hope, belonging and support to children, families and care leavers, we do this primarily, but not exclusively with and through local churches. We believe no one should feel alone. We exist to create relationship and connection because everyone deserves to belong....

Same but Different: Cost of Living Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We know that there are many families affected by rare diseases and disabilities who are struggling with the cost of living crisis… and we want to help you. That’s why, working alongside our partners, we’ve created a list of resources to help you at this challenging time. We have also...

Ser Bach / Little Stars - Shine Cymru - Early Intervention Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sêr Bach / Little Stars - Shine Cymru’s Early Intervention Project. This service focuses on providing support, information and advice on / to: • Benefits, finances and funding • parents-to-be who have received an ante-natal diagnosis of spina bifida and/or hydrocephalus • new parents, and...

Shine Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Shine Cymru provide specialist support, advice and information throughout the life of anyone living with spina bifida and/or hydrocephalus, as well as to parents, families, carers and professional health and social care staff. Shine's Support and Development workers can be contacted to provide...

Shine Cymru - Cardiff and the Vale - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Shine Cymru – Cardiff and Vale provide specialist support, advice and information throughout the life of anyone living with spina bifida and/or hydrocephalus, as well as to parents, families, carers and professional health and social care staff. Shine's Support and Development workers can be...

Siarad Gyda Fi - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen ymgyrch ‘Siarad Gyda Fi’. Mae'n cynnwys adrannau i rieni ac ymarferwyr, gyda gwybodaeth ac adnoddau i helpu plant sy'n dysgu siarad. Bydd adnoddau’n cael eu diweddaru a’u hychwanegu wrth iddynt gael eu datblygu yn ystod yr ymgyrch. Mae pob plentyn yn...

Siaradwyr Bach, Fforwyr Bach (Iaith a Chwarae) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

6 wythnos o sesiynau llawn hwyl i rieni/gofalwyr â phlant bach hyd at bedairoed. Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i roi cyngor defnyddiol i chi i gefnogidatblygiad eich plentyn drwy weithgareddau ymarferol, hwyl, synhwyraiddy byddwch chi’n eu rhannu gyda’ch gilydd. Dros y 6 wythnos, byddwch...

Sibs - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Sibs is the only UK charity representing the needs of siblings of disabled people. Siblings have a lifelong need for information, they often experience social and emotional isolation, and have to cope with difficult situations. They also want to have positive relationships with their disabled...

SNAP Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith SNAP Cymru provides accurate information, independent advice and support for a range of educational issues including assessments, statements of special educational needs, bullying, school attendance, exclusion, health and social care provision and disability discrimination. We also provide...

Stop It Now! Family and Friends Forum - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni wedi siarad â channoedd o bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan rywun agos iddyn nhw yn edrych ar ddelweddau rhywiol o blant ar-lein. Mae pawb yn wahanol ond rydyn ni’n gwybod bod ymddygiad aelod o’r teulu mewn sioc a thrallod mawr i lawer o aelodau’r teulu, efallai bod eu bywydau...

Stop It Now! National Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gall unrhyw un sy’n pryderu am gam-drin plant yn rhywiol a’i atal ffonio’n ddienw Stop It Now! llinell gymorth. Rydym yn eich annog i ymddiried yn eich perfedd a galw, beth bynnag yw eich pryder neu lefel eich pryder. Gall ein cynghorwyr gefnogi unrhyw un sy’n cael trafferth gyda’u meddyliau, eu ...

Support After Murder & Manslaughter ( SAMM) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

SAMM is a national UK Charity (No 1000598) supporting families bereaved by Murder and Manslaughter. We also provide advice and training to many agencies on issues relevant to the traumatically bereaved. We believe that the support of others who share similar experiences is pivotal for the...

Supportline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

SupportLine offers confidential emotional support to children, young adults and adults by telephone, email and post. We work with callers to develop healthy, positive coping strategies, an inner feeling of strength and increased self esteem to encourage healing, recovery and moving forward with...

Talking Teens - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Talking Teens o Cysylltiadau Teuluol yn cydnabod y gall blynyddoedd yr arddegau fod yn heriol i rieni ac i bobl ifanc yn eu harddegau eu hunain. Mae Talking Teens yn annog ymagwedd at berthnasoedd sy'n cefnogi pobl ifanc i ddatblygu iechyd emosiynol a meddyliol da wrth iddynt symud tuag at...

TGP Cymru (Prosiect Ffoaduriad a LLoches i Blant a phobl ifanc) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc. Rydym yn cynnig: Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol Mentora Llesiant/cwnsela grŵp Cyfranogiad Grŵp ieuenctid Belong Cynllun Mentora Cymheiriaid Cyngor ac...

Tîm Cymorth Busnes Gofal Plant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ydych chi’n ystyried sefydlu busnes gofal plant? Ydych chi angen cymorth â’ch busnes gofal plant presennol? Mae gwasanaethau Cymorth Busnes Gofal Plant ar gael i ddarparwyr gofal plant newydd a phresennol – rydym ni’n gweithio gydag ysgolion, cylchoedd chwarae, meithrinfeydd dydd, clybiau ar ôl...

Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a'r Fro (IFST) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a'r Fro sy'n cefnogi anghenion teuluoedd agored i niwed mewn argyfwng ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Rydyn ni'n helpu teuluoedd a phroblemau o ran camddefnyddio sylweddau sy'n cael effaith ar les plant. Rydyn ni'n helpu rhai o'r teuluoedd mwyaf...

Tiny Tickers Think Heart - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Think Heart - tiny tickers. Dysgwch sut weld arwydd o ddiffyg yn nghalon eich babi newydd. Elusen sy'n anelu i wella sut mae canfod a gofalu am fabis sydd a cyflwr calon difrifol. Gallwch weld y wybodaeth ar y safle gwe neu cysylltu trwy ebost, neu cyfryngau cymdeithasol.

Tommy's - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We’re Tommy’s, the leading charity that exists to stop the heartbreak and devastation of baby loss and make pregnancy and birth safe – for everyone. To do this, we work across the whole pregnancy journey to drive change at every level – translating our research breakthroughs into new tests and...

Triple P – Rhaglen Rhianta Cadarnhaol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Triple P – Rhaglen Rhianta Cadarnhaol (grŵp ar gyfer rhieni pobl ifanc yn eu harddegau). Mae rhieni'n mynychu sesiynau 2 awr wythnosol, ynghyd â phythefnos o gymorth drwy alwadau ffôn Mae Triple P wedi'i gynllunio i: • Paratoi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau wrth ymdrin â phwysau gan gyfoedion ...

Tros Gynnal Plant (TGP) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith TGP Cymru is a leading independent Welsh children’s charity working with some of the most vulnerable and marginalised children, young people and families in Wales. They may be experiencing difficulties in accessing appropriate services in health, education or social care – these include children ...

Ty Hafan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ty Hafan provides specialist palliative care to life limited children and their families. We provide this care for children and young people up to the age of 18. Specialist palliative care may include end of life care, bereavement care, short break care, emotional support and outreach services....

Tŷ Hapus Counselling Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith At Tŷ Hapus our mission is to provide support for those with Dementia and their families. Tŷ Hapus free counselling offers you the chance to talk in a safe and confidential space whether it’s for support with life’s challenges or just someone to talk to.

Ty Seren - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein canolfan asesu teuluoedd, Tŷ Seren ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn darparu asesiadau rhianta preswyl o rieni/babanod hyd at 2 oed. Mae'r rhain yn cael eu harwain gan ein gweithwyr cymdeithasol, ond fe'u cefnogir gan dîm amlddisgyblaethol (MDT) gan gynnwys ein hymwelydd iechyd ein hunain a...

The Beresford Pregnancy Councelling Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Beresford Centre is a registered charity offering free impartial and confidential counselling to women and their partners in dealing with an unexpected pregnancy and in all situations of pregnancy loss (post termination, miscarriage and still birth).We also offer ongoing support particularly ...

The Centre for Emotional Health (Family Links) - Hyfforddiant i arweinwyr grwpiau rhieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein hyfforddiant Arweinydd Grŵp Rhieni 4 diwrnod yn galluogi ymarferwyr i gyflwyno grwpiau 10 wythnos ar gyfer rhieni sy'n arwain at welliannau yn ymddygiad eu plant a bywyd teuluol, lleihau problemau ymddygiad a gorfywiogrwydd, gwella canlyniadau iechyd meddwl i blant a'u rhieni, gostyngiad ...

The Challenging Behaviour Foundation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the charity for people with severe learning disabilities, whose behaviour challenges. We’re making a difference to the lives of children and adults across the UK through: - providing information about challenging behaviour - peer support groups for family carers and professionals -...

The Down's Syndrome Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are Wales-wide organisation providing information, advice and support on all aspects of living with Down's syndrome. We provide support from pre-birth throughout life and have a range of specialist advisors and resources to help anyone with an interest in Down's syndrome. We have a...

The Ectopic Pregnancy Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Ectopic Pregnancy Trust believes that the deaths and trauma associated with ectopic pregnancy should be prevented or minimised and provides information and support to anyone going through this very difficult period of their lives. Ectopic pregnancy is a common, life threatening condition...

The Junction - Pregnancy Loss Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Junction is a non-judgmental service that provides a caring and safe atmosphere for you to talk confidentially to one of our trained advisors. The Junction is affiliated to the national organisation 'Care Confidential' and is a project of the charitable organisation HOPE. The service is...

The Movement Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Movement Centre works with children and their families from across the UK to provide a unique, evidence-based therapy called 'Targeted Training.' The children who visit The Movement Centre have cerebral palsy, global developmental delay (GDD), or other problems of movement control. A course...

The Respite Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We fund suitably qualified carers to take over so that the usual carer can take a well earned break. Most of our grants are for a few hundred pounds but we are happy to share funding with other sources. Please note that we do not fund the carers break, or anything associated with it, just the...

Thrive Cardiff - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Thrive Cardiff is a lively active support group for families that include a child/young adult with a disability. The group is organised and managed by volunteers. The families include children with a range of disabilities, including Autism, ADHD and Down Syndrome etc. It offers parents/carers...

Used Nappies - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwasanaeth ocsiwn er mwyn i rieni brynu a gwerthu clytiau brethyn ail-law

Vasculitis UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Vasculitis UK aims to support those suffering from vasculitis diseases and their families by providing information and advice, and helping them to contact others with vasculitis. Do you already have vasculitis or are you suspected of having vasculitis? Does someone you know have vasculitis?...

Vesta - Specialist Family Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith SUPPORT OFFERED VIA PHONE AND INTERNET Vesta - Specialist Family Support CIC was formerly known as Polish Domestic Violence Helpline (PDVH). We offer specialist services for Polish families in England and Wales. Our support focuses on domestic abuse, parenting and mental health. We offer: -...

Voices From Care Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

VOICES FROM CARE is an organisation for young people who are or have been looked after by local authorities in Wales. What makes us unique is the fact that the organisation is run by people who have experienced the care system themselves. VOICES FROM CARE aims to create opportunities for all...

We Stand - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We Stand supports all non-abusing parents and carers whose children have been sexually abused. We provide a range of unique and specialist support services, offering practical and emotional support to non-abusing parents, carers and families. These include a UK wide helpline, talking therapy for ...

Wear it, Share it - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

A Charity that provides children’s clothing to families who need support. Wear It Share It collects clothing from individuals and distribute them to people in need. They direct donations to families. They work with social service agencies and other professionals to identify people who are in...

'Where You Stand' online information guide for carers of people with learning disabilities - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith https://www.whereyoustand.org/ Mae Where You Stand yn adnodd gwybodaeth ar-lein i rieni, gofalwyr di-dâl, plant anabl ac oedolion ag anableddau dysgu. Mae Where You Stand yn ganllaw helaeth a ysgrifennwyd gan ofalwyr (pobl ag anabledd dysgu), ar gyfer gofalwyr. Mae’n cynnwys gwybodaeth am...

Wizzybug Loan Scheme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Wizzybug Loan Scheme provides FREE fun, powered wheelchairs to disabled children aged 14 months. It's run by the national charity Designability. Children with conditions such as cerebral palsy, spina bifida and spinal muscular atrophy can learn vital movement skills, independence, spatial...

Words For Life - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Safle gwe cyfrwng Saesneg s'yn rhoi gwybodaeth am ddatblygiad cyfathrebu eich plentyn. syniadaiu am weithgareddau i chi a'ch plentyn er mwyn datblygu'r sgiliau.Mae syniadau tebyg ar gyfer y Gymraeg ar rhan "I Rieni" o safle gwe Mudiad Meithrin ar https://www.meithrin.cymru/i-rieni/

Working Families Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working Families is the UK’s leading work-life balance organisation. The charity helps working parents and carers and their employers find a better balance between responsibilities at home and work. Our Legal Helpline gives parents and carers advice on employment rights such as maternity and...

Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol Addysg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Nod tîm Addysg CEOP yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yw helpu i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cam-drin plant yn rhywiol ar-lein. Rydym yn gwneud hyn drwy ein rhaglen addysg, gan ddarparu hyfforddiant, adnoddau a gwybodaeth i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc...