Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 54 o 54 gwasanaeth

Mae Mamau'n Cyfrif Cefnogaeth Cartref Cymunedol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Mothers Matter yn darparu gwasanaeth lle rydym yn mynd allan i rieni yn eu cartref sy'n cael trafferth gydag unigrwydd ac unigedd. Rydym yn cynnal ffurflen asesu anghenion i nodi risgiau ac anghenion. Ein nod yw gweithio gyda mamau a thadau i fynd allan mwy o fewn eu cymunedau a gwneud...

A.S.D. Rainbows - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide support and early intervention for families and children with social communication challenges/Autistic Spectrum Disorder. We provide pre school nursery sessions, parent and child group, after school provision and some 1-1 work when needed.

Aros yn ddiogel oddi cartref – canllaw i rieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng gadael eu hannibyniaeth i blant a sicrhau eu diogelwch pan fyddan nhw oddi cartref yn gallu bod yn anodd. Mae canllaw gan yr NSPCC yn rhoi cyngor a chynghorion ymarferol i rieni am farnu a ydy plentyn yn barod i fod allan ar ei ben ei hun a sut i’w paratoi am...

Barnardo's Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i blant, pobl ifanc, teuluoedd a'r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Ymdrechwn i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu ...

Behavioural Therapy Clinic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide bespoke behaviour analytical services to help individuals, families, residential services, charities and businesses manage or change behaviours, thoughts and emotions that impact upon their quality of life and well-being. ADVICE - Our analytical services help our clients to correctly ...

Boloh - Llinell Gymorth Covid-19 y teulu Du ac Asiaidd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Barnado's hefyd wedi lansio llinell gymorth a chyfleuster sgwrsio’n fyw ar y we gyntaf ledled y DU i blant, pobl ifanc a theuluoedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn cael ei redeg gan gynghorwyr a therapyddion arbenigol hyfforddedig sydd o gefndiroedd diwylliannol amrywiol ac yn gallu...

Bridgend Family Information Service (FIS) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bridgend Family Information Service (FIS) provides free impartial, information and guidance on a variety of services for Professionals, Families, Children And Young People (0-20). This Includes; • Childcare Provisions • Childcare Offer, Tax Free Childcare • Careers In Childcare • Local...

Cerebra - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cerebra is a unique charity set up to help improve the lives of children with brain related conditions through research, education and directly supporting the children and carers. Living with neurological conditions can make life very hard, not just for the child, but for their family too. We...

Comets '; Rockets - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

One to one play therapy and group programmes to support children and young people aged 3-17 yrs who have witnessed and/or experienced domestic abuse. Support for parents to understand the impact of domestic abuse on their child and programmes to build attachment.

Connect Resolve - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working with families to strengthen or reconnect relationships . Improving communication and helping parents to understand their child's behaviour. Enabling parents to co-ordinate their parenting styles. Working with just parents or the whole family. Also offers parent/child mediation.

Crisis Intelligent - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a parent/Caregiver struggling with your child's behaviour and struggling to understand why the behaviours are present? Do you find yourself asking: Why? Are they trying to wind me up? They know what buttons to press. Their manipulative, spoilt, controlling! Welcome to being a parent, its ...

Cymdeithas Frenhinol Plant Dall - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ers dros 150 o flynyddoedd, mae Cymdeithas Frenhinol Plant Deillion (The Royal Society for Blind Children) (a elwid gynt yn Gymdeithas Frenhinol y Deillion (The Royal Blind Society)) wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc dall (0 — 25 oed) i fyw bywyd heb gyfyngiadau. Mae ein Hymarferwyr Teulu...

Cymryd Rhan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymryd Rhan yn elusen a ffurfiwyd yn 1986 i hyrwyddo a chynorthwyo pobl yng Nghymru sy'n fregus ac o dan anfantais oherwydd eu dysgu a/neu anabledd corfforol, iechyd meddwl neu oedran. Rydyn ni'n cefnogi pobl i fyw eu bywyd yn eu ffordd. Rydym yn cymryd agwedd dryloyw a chynhwysol tuag at y...

Child Bereavement UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children, parents and families to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We support children and young people up to the age of 25 who are facing bereavement, and anyone affected by the death of a child of any age. We provide training to...

Child Bereavement UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children and young people (up to age 25), parents, and families, to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We also provide training to professionals, equipping them to provide the best possible care to bereaved families. For more information or...

Child Brain Injury Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every 30 minutes, a child or young person will acquire a brain injury. This could be the result of an accident, an illness such as meningitis or encephalitis, a poisoning, a stroke or a brain tumour. A brain injury has a devastating and life-long impact on the child and their whole family. Bones ...

Deall eich ymennydd (ar gyfer pobl yn eu harddegau yn unig) - Cwrs ar-lein AM DDIM - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae deall ymennydd eich pobl ifanc yn eu harddegau yn gwrs ar-lein am ddim i bobl ifanc yn eu harddegau. - Ydych chi wedi sylwi ar newidiadau yn eich ymddygiad? - Ydych chi’n cysgu mwy nag arfer? - Eisiau gwybod pam mae pobl yn eu harddegau yn fwy agored eu meddwl? Mae eich ymennydd yn newid!...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gyd-fenter arloesol i gynnig gwasanaethau mabwysiadu. Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru a Gwasanaethau Iechyd ac Addysg. Mae 22...

HeartLine Families - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Heartline Families is a place for families of children with heart defects, whether congenital or acquired, to come to for support, information and understanding. We provide an online Facebook group for parents to discuss issues. The group is private and by invitation only (you will receive an...

Home-Start Rainbow Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a family, with at least one child under the age of 11 and are struggling with Mental Health, isolation or implementing boundaries and routines for your children? Then you could be eligible for some free remote support from one of our trained Rainbow volunteers. Our volunteers provide...

Hope Support Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hope supports young people aged 5-25 when a loved one has a serious illness such as cancer, Motor Neuron Disease, organ failure etc. We're available from the moment of diagnosis for however long we're needed, whatever the outcome for the patient. Our online support service is available across...

KeyCreate - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We run bespoke workshops for people of all ages with additional needs and disabilities in South Wales. We are well qualified and experienced in providing arts and creative therapy, and use music, drama, movement, storytelling, creative and sensory experiences to raise self-esteem and encourage...

Kids Cancer Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Kids Cancer Charity is a national charity that supports children with cancer and their families. When you have a child who has cancer, you can feel so many different emotions - shock, fear, anger, hurt, helplessness, confusion and even betrayal. It may feel as though nothing makes sense...

Kolourful Unique - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith ‘Kolourful Unique’ provides a safe and creative learning environment for children and students with additional learning needs who either attend school on a part-time basis or are unable to attend school at all, between the ages of 0-16 years.

LATCH - Elusen Canser Plant Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gall cael plentyn efo diagnosis o canser neu lewcemia, dod fel ergyd ddinistriol. Pan mae plentyn wedi’i ddiagnosio gyda canser neu lewcemia, gall y driniaeth cemotherapi cymryd rhwng 6 mis i 3 blwyddyn, gyda triniaeth dilyniant a gwiriadau yn ystyr gall y plentyn bod o dan goruchwyliaeth...

Lucy Faithfull Foundation UK - gwefan Shore - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Lucy Faithfull Foundation UK yn dod â gwefan Shore atoch chi, sy’n ceisio darparu man diogel ar-lein i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n poeni am ymddygiad rhywiol. Poeni am feddyliau neu ymddygiad rhywiol? Ydych chi’n poeni am eich meddyliau, teimladau neu weithredoedd rhywiol eich hun neu...

Lucy Faithfull Foundation UK and Ireland resources/website - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gweithio ledled Cymru i sicrhau bod rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y sefyllfa orau bosibl i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Mae atal wrth wraidd ein gwaith. Rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol, Byrddau Lleol Diogelu Plant, yr heddlu, y llywodraeth, y...

Llinell gymorth y sefydliad dyspracsia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Sefydliad Dyspracsia yn elusen sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan, a sefydlwyd ym 1987 fel yr Ymddiriedolaeth Dyspracsia gan ddwy fam a gyfarfu yn Ysbyty Great Ormond Street ar gyfer Plant Sâl. Mae Anhwylder Datblygu Cydgysylltiad, sydd hefyd yn cael ei alw’n dyspracsia, yn...

Max Appeal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our mission is to try to ensure that every person with 22q11.2 deletion lives an independent and prosperous a life as possible. That's not mission impossible! - We run events for people of all ages to share experiences, develop and learn. - We provide information and resources. - We provide...

Mudiad Meithrin - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg....

Neath Port Talbot Child Contact Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

When a relationship breaks down most families come to their own arrangements for children to see their other parent. But for an increasing number agreement cant be reached & thousands of children each year lose contact with loved ones. We provide a safe, friendly child centred environment where...

Newlife the charity for disabled children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every day, Newlife is changing the lives of disabled and terminally ill children across the UK. We provide thousands of items of equipment every year. Fast-tracking delivery, to prevent suffering and when time is very precious. Childhood cancers, birth defects, accidents, diseases and infections ...

Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group was formed in 1991. Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) is an inherited, relatively rare condition associated with the abnormality of cilia (microscopic hairs that beat in the airways, sweeping secretions out of the respiratory tract). PCD...

React Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

React is a dynamic charity working to improve the quality of life for children with life-shortening illnesses living in financially disadvantaged households throughout the UK.

Restricted Growth Association (RGA) UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Restricted Growth Association (RGA) is a registered charity (No 261647) that provides information and support to people of restricted growth and their families. The RGA provides support to those experiencing the social and medical consequences of restricted growth (dwarfism). Our goal is to ...

Retina UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Retina UK is the national charity for families living with inherited retinal dystrophies. We fund research and provide information and support to those affected by inherited sight loss and the professionals who support them. Helpline: 0300 111 4000 – Our helpline is operated by volunteers all...

RNIB Children and Family Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith RNIB Cymru is Wales’ largest sight loss organisation. RNIB work with visually impaired children and young people, their families and the professionals who support them to promote good quality education and social experiences. Direct support services include: Family Support; Early Years;...

Round Table Children's Wish - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Round Table Children’s Wish is a registered charity dedicated to granting handcrafted wishes for children and young people with life threatening illnesses. We pride ourselves on our supportive and caring approach in every aspect of our work, but most importantly in the granting of wishes. We do...

Rhaglen HENRY Teuluoedd Iach Ar-lein - rhieni a gofalwyr ym Merthyr, Rhondda a Pen-y-bont ar Ogwr - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae pawb eisiau’r gorau i’w plant, ond gall fod yn anodd gwybod beth i’w wneud fel rhiant yn y blynyddoedd cynnar. Dyna lle mae HENRY o gymorth. Mae rhaglen HENRY Teuluoedd Iach: O’r Cychwyn Cyntaf pyn rhedeg yn lleol. Ymunwch â’r miloedd o deuluoedd ledled y wlad sydd wedi elwa o’r gefnogaeth...

Same but Different: Cost of Living Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We know that there are many families affected by rare diseases and disabilities who are struggling with the cost of living crisis… and we want to help you. That’s why, working alongside our partners, we’ve created a list of resources to help you at this challenging time. We have also...

Siarad Gyda Fi - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen ymgyrch ‘Siarad Gyda Fi’. Mae'n cynnwys adrannau i rieni ac ymarferwyr, gyda gwybodaeth ac adnoddau i helpu plant sy'n dysgu siarad. Bydd adnoddau’n cael eu diweddaru a’u hychwanegu wrth iddynt gael eu datblygu yn ystod yr ymgyrch. Mae pob plentyn yn...

Sibs - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Sibs is the only UK charity representing the needs of siblings of disabled people. Siblings have a lifelong need for information, they often experience social and emotional isolation, and have to cope with difficult situations. They also want to have positive relationships with their disabled...

Society for Mucopolysaccharide Diseases - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The MPS Society is the only UK charity supporting individuals and families affected by MPS and related diseases. We offer an individual advocacy support service with skilled and experienced staff who can offer you a wide range of support depending on you or your family’s needs. The rarity of...

Speech & Language Therapy Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Speech and Language Therapists (SLTs) are allied health professionals.They have been trained to assess, diagnose, treat and advise people who have difficulties with speech, language and communication difficulties, or with eating, drinking and swallowing disorders. Speech and Language Therapists...

TGP Cymru (Prosiect Ffoaduriad a LLoches i Blant a phobl ifanc) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc. Rydym yn cynnig: Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol Mentora Llesiant/cwnsela grŵp Cyfranogiad Grŵp ieuenctid Belong Cynllun Mentora Cymheiriaid Cyngor ac...

Tros Gynnal Plant (TGP) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith TGP Cymru is a leading independent Welsh children’s charity working with some of the most vulnerable and marginalised children, young people and families in Wales. They may be experiencing difficulties in accessing appropriate services in health, education or social care – these include children ...

Ty Hafan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ty Hafan provides specialist palliative care to life limited children and their families. We provide this care for children and young people up to the age of 18. Specialist palliative care may include end of life care, bereavement care, short break care, emotional support and outreach services....

Tŷ Hapus Counselling Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith At Tŷ Hapus our mission is to provide support for those with Dementia and their families. Tŷ Hapus free counselling offers you the chance to talk in a safe and confidential space whether it’s for support with life’s challenges or just someone to talk to.

The Challenging Behaviour Foundation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the charity for people with severe learning disabilities, whose behaviour challenges. We’re making a difference to the lives of children and adults across the UK through: - providing information about challenging behaviour - peer support groups for family carers and professionals -...

The Down's Syndrome Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are Wales-wide organisation providing information, advice and support on all aspects of living with Down's syndrome. We provide support from pre-birth throughout life and have a range of specialist advisors and resources to help anyone with an interest in Down's syndrome. We have a...

The Movement Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Movement Centre works with children and their families from across the UK to provide a unique, evidence-based therapy called 'Targeted Training.' The children who visit The Movement Centre have cerebral palsy, global developmental delay (GDD), or other problems of movement control. A course...

Voices From Care Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

VOICES FROM CARE is an organisation for young people who are or have been looked after by local authorities in Wales. What makes us unique is the fact that the organisation is run by people who have experienced the care system themselves. VOICES FROM CARE aims to create opportunities for all...

Wizzybug Loan Scheme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Wizzybug Loan Scheme provides FREE fun, powered wheelchairs to disabled children aged 14 months. It's run by the national charity Designability. Children with conditions such as cerebral palsy, spina bifida and spinal muscular atrophy can learn vital movement skills, independence, spatial...

YMCA - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith YMCA is the oldest and largest youth charity in the world. In England and Wales, we intensively support 228,000 young people every year, ensuring each young person we meet has an opportunity to belong, contribute and thrive. Please see our website to find your nearest YMCA, offering...