Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Dychwelodd gyfanswm o 507 gwasanaeth.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Cyfeiriad

Ffôn

01633 210842
A ydych chi'n ffonio ar ffôn symudol? Defnyddiwch 01633 840669

Gwarchodwr plant (50)

Mae gwarchodwyr plant yn ddarparwyr gofal plant cofrestredig sy'n gweithio yn eu cartrefi eu hun gan ofalu am blant o'u genedigaeth hyd at 12 oed a hynny am fwy na 2 awr y dydd. Gall gwarchodwyr plant gynnig gofal diwrnod llawn neu ofal rhan-amser sy'n cynnwys darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol.

Meithrinfa Dydd (30)

Mae meithrinfeydd dydd yn darparu gofal plant i blant ifanc o'u geni hyd at 5 mlwydd oed. Fel arfer maent yn agor yn gynnar y bore tan y noswaith gynnar, ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy gydol y flwyddyn.

Clwb ar ôl ysgol (15)

Mae clybiau ôl-ysgol yn darparu gofal plant ar ôl oriau ysgol, ac yn lle diogel i blant chwarae, ymlacio a chymdeithasu. Gall rhai clybiau nad ydynt yn cael eu rhedeg gan ysgolion gasglu plant o'u hysgol ar ddiwedd y dydd.

Clwb Gwyliau (14)

Mae clybiau gwyliau yn darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod gwyliau ysgol. Mae rhai'n cael eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan gyrff preifat neu wirfoddol. Mae costau'n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fel arfer codir tâl arnoch am bob dydd bydd eich plentyn yn eu mynychu.

Clwb Brecwast (9)

Mae clybiau brecwast fel arfer yn cael eu rhedeg gan ysgolion, ac yn cynnig lle diogel sy'n cael ei oruchwylio i blant fynd cyn yr ysgol. Maent yn darparu brecwast iach i ddisgyblion, ac yn arbennig o ddefnyddiol os yw'ch plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Grwp chwarae (13)

Mae cylchoedd chwarae yn darparu'n bennaf am blant 2½ i 5 mlwydd oed, fel arfer am 2 i 3 awr yn y bore neu'r prynhawn ac yn bennaf yn ystod tymor yr ysgol yn unig. Mae Cylchoedd Meithrin yn gylchoedd chwarae cyfrwng Cymraeg sy'n rhoi cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (yn Gymraeg a Saesneg).

Crèche

Crèche (0)

Mae'r lleoliad hwn yn cynnig gofal dydd achlysurol i blant hyd at 12 oed

Chwarae Mynediad Agored

Chwarae Mynediad Agored (0)

Gall darpariaeth Chwarae Mynediad Agored fod yn ddarpariaeth barhaol neu dymor byr, wedi ei leoli mewn amrywiol sefyllfaoedd sydd â neu sydd heb adeilad arno gan gynnwys canolfannau chwarae, meysydd chwarae antur, cynlluniau chwarae a pharciau. Tra bo'r term Mynediad Agored yn ymwneud â darpariaeth gofrestredig ar gyfer plant dan wyth mlwydd oed, bydd darpariaeth o'r fath fel arfer yn darparu ar gyfer ystod eang o blant, gan gynnwys rhai dros saith mlwydd oed.


Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (311)

Mae gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn cwmpasu ystod o wasanaethau, rhwydweithiau a chyfleusterau cymorth i rieni a gofalwyr a phobl ifanc er mwyn gwella eu gallu i ymdopi â heriau bywyd teuluol. Mae'r gwasanaethau hyn yn helpu plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial llawn hefyd. Gall Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd gael eu darparu gan y sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat.

Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (52)

Amrediad o wybodaeth am glybiau a gweithgareddau lleol i blant a phobl ifanc.

Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (12)

Mae gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin yn cynnig cyfleoedd i blant a rhieni gymdeithasu mewn lleoliad anffurfiol a chyfeillgar. Rhieni sy'n sefydlu'r grwpiau yn aml ac fel arfer mae un i ddau grŵp yr wythnos, gyda phob sesiwn yn para sawl awr.

Nanis (1)

Mae nani yn unigolyn sy’n darparu gofal i un neu fwy o blant yng nghartref teulu. Mae rhai nanis yn cael eu cofrestru fel rhan o’r cynllun gwirfoddol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru o’r enw ‘Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref’.

Meithrinfeydd mewn ysgolion

Meithrinfeydd mewn ysgolion (0)

Plant meithrin yn chwarae gydag offerynnau cerdd yn yr ystafell ddosbarth. Mae un ferch fach yn edrych ar y camera gyda thambwrîn.