Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 16 o 16 gwasanaeth

Busy Bods @ Ysgol Bodfari - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb Brecwast - O 8y.b ymlaen - Am Ddim! Mae Cylch Chwarae ar gael i blant 2 flwydd a thair mis oed hyd at blant 4 blwydd oed. Ceir awyrgylch cyfeillgar a chynnes yn cynnig gofal i blant ifanc cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser. 11.30 - 3.10pm: £11.50 1pm - 3.10pm: £7.00 (am ddim i'r blant...

Clwb Bwthyn Bach - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb Bwthyn Bach yn gyfleuster gofal plant trwy'r dydd wedi'i leoli yn Ysgol Gynradd Ysgol yr Esgob yng Nghaerwys, Sir y Fflint.

Clwb Ffrindiau Bach - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn gysylltiedig ag Ysgol PenBarras ac mae croeso i unrhyw blentyn sy'n mynychu'r Dosbarth Meithrin ymuno â ni yn y prynhawn tan ddiwedd y diwrnod ysgol. Clwb hapus lle bydd eich plentyn yn mwynhau chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg. Maent yn magu hyder ac yn gwneud cyfeillgarwch parhaol.

Cylch Chwarae Bwnis Borthyn - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae cylch chwarae Bwnis Borthyn yn derbyn plant o ddwy a hanner oed hyd at oed ysgol llawn amser. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yng ngofal ymarferydd gofal plant o'r ansawdd uchaf gyda'r holl gymwysterau diweddaraf . Mae gennym ymroddiad i'n holl blant i'w galluogi i...

Cylch Meithrin Bodawen - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd plant a rhieni’n chwarae ac yn dysgu efo’i gilydd mewn grwpiau chwarae. Bydd grwpiau cofrestredig yn cymryd plant o ddwy oed hyd at oed ysgol gorfodol, ar gyfer sesiynau bore neu brynhawn. Gallwch adael eich plentyn yng ngofal staff cymwysedig.

Cylch Meithrin Llanelwy - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch cymharol newydd yw Cylch Meithrin Llanelwy, sydd wedi agor ym mis Chwefror 2021 yn unig. Hyrwyddwn y Gymraeg trwy amgylchedd diogel, ysgogol a meithringar. Mae croeso i bob plentyn, boed yn siarad Cymraeg ai peidio. Mudiad Meithrin i sicrhau ein bod yn gweithredu’n gyfreithlon ac yn...

Cylch Meithrin Rhuthun - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch Meithrin yn cynnig Addysg Gynnar i blant 2 oed i 3 oed.

Cylch Meithrin Tremeirchion - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nod Cylch Meithrin Tremerichion yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o ddwy flwydd oed hyd at oed ysgo a Meithrin Mwy. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig. Mae chwarae yn bwysig i bob agwedd o ddatblygiad plant. Felly, mae’r...

Cylch Meithrin Ysgol y Llys - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch Meithrin Ysgol y Llys yw gylch chwarae iaith Gymraeg o ragoriaeth sy'n darparu addysg plentyndod cynnar a gofal ar gyfer plant rhwng oedran o ddwy i phedair oed. Mae'r cylch chwarae wedi bod yn rhedeg ers dros 40 mlynedd ac mae'r staff rhyngddynt hefo mwy na 100 + mlynedd o brofiad yn y...

Faenol Playgroup Community Interest Company (CIC) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal plant ac addysg gynnar o safon i blant o 2 a hanner, hyd at 4 oed. Mae gennym dîm o staff hyfforddedig, gofalgar ac ymroddgar. Rydym wedi ein cofrestru gyda AGC ac rydym hefyd wedi cofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant ar gyfer Sir y Fflint a Chonwy, a'r cynllun hawl...

Gofal Plant Hiraddug - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal dydd llawn i blant rhwng 2-11oed

Ffrindiau Bach - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn cynnig gofal amlapio i'r plant sy'n mynychu Meithrin Ysgol y Parc. Rydym hefyd yn cynnig addysg 3 oed i blant sydd heb ddechrau Ysgol. Rydym hefyd yn darparu gofal i blant ar ôl oriau ysgol, rhwng 3pm a 5:30.

Meithrin Mwy - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nôd Cylch Meithrin Mwy Twm o’r Nant yw darparu gofal sesiynol ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg o ansawdd i fechgyn a merched o 3oed hyd at oed ysgol.

St Asaph Community Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gofalu am blant o 2oed - 3 mis a hyd at 4 blwydd oed nes eu bod yn mynd i ddosbarth derbyn