Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Busy Bods @ Ysgol Bodfari - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 18/10/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 20 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 20 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Clwb Brecwast - O 8y.b ymlaen - Am Ddim!

Mae Cylch Chwarae ar gael i blant 2 flwydd a thair mis oed hyd at blant 4 blwydd oed. Ceir awyrgylch cyfeillgar a chynnes yn cynnig gofal i blant ifanc cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser.

11.30 - 3.10pm: £11.50

1pm - 3.10pm: £7.00 (am ddim i'r blant sy'n gymwys i dderbyn cyllid addysg blynyddoedd cynnar)

Dosbarth Meithrin - 9am - 11.30am Mae'r plant dosbarth meithrin yn ymuno ar dosbarth Cyfnod Sylfaen a gallant drosglwyddo i'r Cylch Chwarae am 11.30am. Mae llefydd am ddim ar gael i blant oed Dosbarth Meithrin.

Gofal Ar Ôl Ysgol - Gofal ar ôl ysgol ar gael i blant rhwng 3-12 oed. Mae gennym le i 18 o blant fesul sesiwn. Er mwyn cofrestru eich plentyn/plant, cysylltwch i drafod eich gofynion. Gwnewch ar fore Llun er mwyn paratoi ar gyfer yr wythnos/hanner tymor sydd i ddod. Mae'n hanfodol archebu lle o flaen llaw gan fod llefydd yn brin.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 2 flwydd 3 mis a 12 oed ar gyfer darpariaeth cylch chwarae, gofal ar ôl ysgol a gofal yn ystod y gwyliau.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Cylch Chwarae yn ystod Tymor yr Ysgol. Mae Clwb Gwyliau hefyd ar gael rhai wythnosau'r gwyliau Pasg a Gwyliau'r Haf.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

  Ein costau

  • £7.00 per Sesiwn - Sessions from £7 - £11.50

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Bodfari

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Bodfari
Dinbych
LL16 4DA

 Gallwch ymweld â ni yma:

Bodfari
Dinbych
LL16 4DACyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad