Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Clwb Bwthyn Bach - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/03/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 10 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Clwb Bwthyn Bach yn gyfleuster gofal plant trwy'r dydd wedi'i leoli yn Ysgol Gynradd Ysgol yr Esgob yng Nghaerwys, Sir y Fflint.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae'n darparu ar gyfer plant dwy oed a hanner oed hyd at ddiwedd oedran ysgol gynradd.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Ar agor i blant


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Mae sesiynau gwyliau yn cael eu cynnal pan fydd galw digonol.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Hanner diwrnod o 2½ oed i 3 oed.
Diwrnod llawn o 3 oed i fyny.

Dydd Llun 11:30 - 18:00
Dydd Mawrth 11:30 - 18:00
Dydd Mercher 11:30 - 18:00
Dydd Iau 11:30 - 18:00
Dydd Gwener 11:30 - 18:00

2½ oed i 3 oed - 11.30am i 3pm - bob dydd. 3 oed i 10 oed - 8.15am i 6pm - bob dydd. Gofal trwy'r dydd ar gael yn ystod gwyliau ysgol

  Ein costau

  • £15.00 per Sesiwn - 11.30am i 3pm
  • £7.00 per Sesiwn - 3pm i 5pm
  • £9.00 per Sesiwn - 3pm i 6pm

Gostyngiad o 10% ar gyfer brodyr a chwiorydd.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan Clwb Bwthyn Bach yn medru cael cyngor a chefnogaeth gan swyddog Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ysgol.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Os yw'n cael ei gyflenwi / nodi gan rieni.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Rydym yn gyfleuster gofal cwbl gynhwysol sy'n croesawu plant o bob gwlad a galluoedd iaith Saesneg.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Lixwm Cp School
  • Ysgol Yr Esgob C In W

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Cludiant o Ysgol Licswm a rhieni / gofalwyr i gasglu o Ysgol yr Esgob ar ddiwedd y sesiwn.

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Lon yr Ysgol
Caerwys
CH7 5AD

 Gallwch ymweld â ni yma:

Lon yr Ysgol
Caerwys
CH7 5ADCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad