Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Dangos 75 o 75 gwasanaeth

Llanddulas Shukokai - Llanddulas - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Llanddulas Shukokai is a traditional karate club situated in Llanddulas, North Wales. Martial Art. Members of the SSU Karate association. Traditional style of Japanese Karate

Abergele Youth Shed - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ‘Abergele Youth Shed’ yn grŵp ieuenctid ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Lle gallant dod i gymryd rhan mewn sesiynau creadigol; i ennill sgiliau, gwneud ffrindiau, ymlacio a chael hwyl. Cysylltwch am fwy o fanylion a allwch ddilyn ni ar ein tudalennau Facebook a Instagram.

Academi Crefft Ymladd Edghill - Mochdre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Cymdeithas Crefft Ymladd Gogledd Cymru - yn dysgu Kung Fu a Kickboxing i blant pob oedran ac oedolion. Sylfaenydd - Chris Edghill (Sash Du 6ed Gradd) wedi bod yn dysgu am nifer o flynyddoedd ac wedi ennill llawer o deitlau yn cynnwys Pencampwriaeth y Byd.

Academi Frenhinol Gymreig - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Mae Academi Frenhinol y Cambrian yn Oriel Gelf sy'n arddangos amrywiaeth eang o arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnal Ysgol gelf Haf i Blant flynyddol drwy wyliau'r haf. Mae'r plant yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr ag artistiaid sy'n...

Air Training Corps - 418 Aberconwy Squadron, cadets - Llandudno - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cadets. Cysylltiadau agos gyda'r Awyrlu Brenhinol. Ar gyfer pobl ifanc oedran 12+ (blwyddyn 8yn yr ysgol) i 18. Mae cyfarfodydd ar-lein ar hyn o bryd

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

British Boy Scouts - Cyffordd Llandudno - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19 : Cysylltwch am drefniadau agor ac am fanylion penodol amser cyfarfod pob grŵp oedran Gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sefydlwyd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2017 i uno ac arwain y gwaith o ddatblygu'r chwe ensemble ieuenctid cenedlaethol mawreddog a hirsefydlog, sef Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Genedlaethol ...

Clwb Canw Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Gwelwch y safle gwe am fanylion y clwb. Gweithgareddau dwr; canwio,kayaking, paddleboarding. Rydym yn padlo ar afonydd, llynnoedd ac ar y môr.

Clwb Gymnasteg Grays - Llysfaen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyflwyno gymnasteg i blant o oddeutu 1 flwydd i 16 mlwydd oed. Gweithgareddau cyn ysgol.

Clwb Ffermwyr ifanc Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

Clwb Hoci Eirias Hockey Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

General Club Info Eirias Hockey Club is a family friendly club that aspires to promote a good sporting ethos at all ages. The club looks to foster and promote the sport of hockey at all levels providing opportunities for recreation and competition. The club currently have three mens' and two...

Clwb Ieuenctid Cefn Llwyfan - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed ag anghenion lleferydd, iaith neu gyfathrebu. Amrywiaeth eang o weithgareddau y penderfynir arnynt gan aelodau'r grwp. Ariennir gan BBC Plant Mewn Angen. 4yh-5:30yh

Clwb Ieuenctid Cefn Llwyfan - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae TAPE yn darparu clybiau ieuenctid wythnosol i bobl ifanc 11 i 18 oed sydd â namau ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Y bobl ifanc sy'n penderfynu ar y rhaglen, gallant gynnwys: Gwneud ffilmiau Podledu Ffotograffiaeth Gemau Ffilmiau Tenis bwrdd Iechyd a diogelwch personol Teithiau...

Clwb Peldroed Bae Cinmel - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r clwb yn cynnig datblygiad peldroed i ferched a bechgyn o bob oedran gan gynnwys rhai sydd yn dysgu o'r newydd.

Clwb Rygbi Llandudno Adran Iau - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Rhoi cyfle i chawaraewyr o bob safon o oedran 6 oed i fyny ddysgu sut i chwarae rygbi.

Clwb Tae Kwon-Do Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

A Martial Art from Korea which is now very popular and focuses on respect and discipline. Teaches self defence, improves physical fitness and concentration skills. Become more self confident in a safe friendly atmosphere.

Clwyd and Gwynedd Army Cadet Force - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Please contact for opening arrangements. For anyone aged over 12 years of age. Cadets. For more information ring Headquarters on 01745 583794. Conwy - ACF Centre, Berry Street, Conwy, LL32 8DG: Llandudno - Drill Hall, Argyll Street, Llandudno, LL30 1DH: Penmaenmawr - ACF Centre, Bangor ...

Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith 16 a 19 oed i ddatblygu eu ffitrwydd, eu cymwysterau galwedigaethol a’u sgiliau cyflogadwyedd i’w helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gyrfaoedd boddhaus yn y Lluoedd Arfog Prydeinig. Mae pob Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin yn rhan o rwydwaith o dros 32 o golegau ledled Cymru a...

Conwy Community Riding Centre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a community riding center providing affordable riding for all. We are a pony club center and also work with the Conwy Gogarth branch of Riding for the Disabled. We are run by volunteers, mainly retired and are working hard to improve our facilities and opportunities for our riders.

Conwy Reflections - Cyffordd Llandudno - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn dysgu merched a hogiau o ddwy oed - oedolion i ddysgu dawns ac yna mynd i gystadlaethau ar benwythnosau o Ebrill i Hydref o amgylch Gogledd Cymru. Ffordd dda o gadw'n heini a chyfarfod bobl newydd. Croeso i ddawnswyr newydd a hen.

Cricket Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cricket Wales is one of 39 County Cricket Boards that make up the England & Wales Cricket Board (ECB) and is also recognised by Sport Wales and Welsh Government as the National Governing Body for cricket in Wales. Our vision is simple; it is for ‘Cricket to Capture the imagination of Wales’ and...

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Sesiynau nofio am ddim i blant a phobl ifanc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Oeddech chi’n gwybod ein bod yn cynnig sesiynau nofio am ddim i rai dan 16 oed ym mhob un o’n safleoedd nofio? Cynhelir sesiynau ychwanegol yn ystod gwyliau’r haf - cysylltwch â 0300 456 95 25 neu Facebook am fwy o fanylion Rhaid i oedolyn fynd i’r dŵr gyda phlant dan 8 oed. Cysylltwch â’r pwll...

Cyngor Ieuenctid Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cyngor Ieuenctid Conwy Mae Cyngor Ieuenctid Conwy yn agored i holl bobl ifanc sy’n byw neu’n mynd i’r ysgol yng Nghonwy sydd rhwng 13-25 oed. Mae bod yn aelod yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc drwy: • Roi cyfle iddynt gael cyfle i roi barn ar bethau sy’n effeithio arnynt...

Cymdeithas y Sgowtiaid - Eryri a Mon - Ardal Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Scowtiaid yn darparu rhaglen gweithgareddau ar gyfer Squirrel Scouts oedran 4 - 6, Beaver Scouts oedran 6 -8, Cub Scouts oedran 8 - 10 a hanner a Scowtiaid oedran 10 a hanner i 14. Hefyd Explorer scouts oed 14 - 18 a Rhyngrwyd Scowtiaid oedran 18 - 25. Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau,...

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol. Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach. Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau...

Darllen Gyda Chwn - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dewch i gyfarfod Mr Bojangles a'i gyfeillion a chael gwybod mwy am y prosiect darllen cyffroes yma i ddarllenwyr amharod.

Darllen Gyda Chwn - Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dewch i gyfarfod Mr Bojangles a'i gyfeillion a chael gwybod mwy am y prosiect darllen cyffroes yma i ddarllenwyr amharod.

Datblygu Chwarae Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Tîm Datblygu Chwarae Conwy yn eirioli dros chwarae plant a phobl ifanc a chefnogi chwarae mewn amryw ffyrdd ledled y sir. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am ein gwaith, cysylltwch â Nat ar 01492 575016 neu anfonwch e bost at nathania.scyner@conwy.gov.uk.

Echo Youth Club - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Fun, games and food - pool table, computer games and chill out time for high school children Christian based group with Bible talk

Elfennau Gwyllt - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Elfennau Gwyllt yn fenter gymdeithasol ddielw lleol ac yn gwmni buddiannau cymunedol sy’n ymrwymedig i gael pobl Gogledd Cymru tu allan i’r awyr agored er mwyn eu cysylltu â natur, i wella eu bywydau, cyfleoedd a dyheadau. Mae Elfennau Gwyllt yn targedu busnesau corfforaethol, plant,...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Free Play Network - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Free Play Network believes that children need better opportunities for free play - at school, in public spaces and in their communities. The Free Play Network - is a network of individuals and organisations committed to promoting free play opportunities for children - supports groups...

Fun & Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our groups consist of children, young people and older adults with mainly learning disabilities, but some with physical disabilities. Also, siblings, young carers, carers, parents and guardians. We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing...

Gwasanaeth Cerdd a Celfyddydau Mynegiannol Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r gwasanaeth yn darparu dawns, drama, cerdd a chelfyddydau mynegiannol i ddisgyblion yn ystod ac ar ôl ysgol. Mae'r Gwasanaeth Cerdd yn cynnig gwersi wythnosol, gyda ensembles, corau, bandiau a cherddorfeydd yn cyfarfod ar ol ysgol.

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein sesiynau a’n gweithgareddau yn cynnwys ein clybiau ieuenctid a’n sesiynau symudol, clybiau ysgol mewn gwahanol ysgolion o amgylch Conwy ac amrywiaeth o sesiynau Ffitrwydd Dydd Gwener.

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Clwyd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mudiad sydd yn gweithredu gwasanaeth i bobl ifanc 10-26 oed o fewn yr hen Sir Clwyd. O fewn Sir Conwy cynhelir cyfarfodydd yn Llansannan, Uwch Aled (ardal Cerrigydrudion), Betws yn Rhos, Llannefydd a Nantglyn. Clwb Ieuenctid.

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Eryri - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith SYLWCH: Mae Swyddfa C.Ff.I Eryri wedi cau dros gyfnod amhenodol, byddwn yn monitro ein cyfrif ebost a'n cyfrifon cymdeithasol mor aml a phosib. Mudiad sydd yn gweithredu gwasanaeth i bobl ifanc 10-26 oed o fewn yr hen Sir Eryri.O fewn Sir Conwy cynhelir cyfarfodydd yn Llanrwst, Ysbyty Ifan a...

John Lynn's Black Belt Martial Arts Academy - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Academi Crefft Ymladd sydd yn cael ei hadnabod yn genedlaethol i addysgu a datblygu. Gwahanol wersi mewn Carati (Karate) ar gyfer oedran 3 - 13. Amrywiaeth o wersi i bobl ifanc/oedolion yn cynnwys dosbarthiadau carate i bobl ifanc/oedolion yn ogystal â...

LifeWise @ Follow Your Dreams - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

LifeWise is project run by Follow Your Dreams charity, aimed at people with learning disabilities aged 18 +. We hold a weekly session focusing on health, wellbeing and independence. Covering a series of planned new experiences designed to develop skills, instil self confidence and create a...

Llandudno Snowports Centre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Please contact for opening arrangements. Ski, snowboard and toboggan centre with alpine lodge, bar, restaurant boasting fantastic views. Lessons for public, schools and adult groups. Age range for some activities will vary. Llandudno Ski Centre offers the chance to learn or develop ski ...

Llandudno Youth Music Theatre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

“To provide a high quality youth music theatre for children and young people, to build confidence, social skills, team working and an awareness of their communities whilst having fun through workshops and performances”

Manorafon Farm Park - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Tickets must be purchased online Located along the scenic North Wales coastline within the parkland of Gwrych Castle, Manorafon Farm Park offers an opportunity to meet a large array of cute, not so cute, small and large farm animals, so why not come and see what we have to show you. As well as...

Messy Church - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Amser i deuluoedd fod gyda'i gilydd i fwyta, i ddathlu ac i gael hwyl gyda celf a chrefft. Croeso i bawb - dewch i gael hwyl. https://www.messychurch.org.uk

Mochdre Cricket Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mochdre is a family orientated club which strives to build strength through junior development and dedicated coaching at all levels. Contact for details of junior cricket training

Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

Pauline Quirke Academy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

At PQA, students spend three hours each Saturday rotating through hour-long sessions in Comedy & Drama, Musical Theatre and Film and Television. They are split into age groups and taught by specialist teachers. As well as many in-house productions, showcases and specialist masterclasses, PQA...

PentrePeryglon - Talacre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae PentrePeryglon yn elusen annibynnol sydd yn rhoi gwybodaeth ar sut i osgoi damweiniau ac anafiadau, a bod yn ddiogel. Mae'n safle addysgu ac ymweld pwrpasol gyda sawl senario diogelwch sydd yn realistig a chyffroes mewn amgylchfeydd lle mae diogelwch yn holl bwysig, fel y cartref,...

Pethau i'w Gwenud - Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwyliau, strafagansas, cyngherddau, ffeiriau, cyfarfodydd chwaraeon ac arddangosfeydd arbennig. Mae rhywbeth i'w wneud bob amser diolch i'r rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau i'w mwynhau gan y teulu cyfan drwy gydol y flwyddyn. Celf a Chrefft, Drama, Canolfan Hamdden, Gweithgareddau tu allan

Prince's Drive Baptist Church - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Sunday School for 0 - 16 year olds. Shuffle and Shake - Board Game Cafe - Friday - 7.00pm - 9.00pm. During Term Time for those in High School. £1.00 for a milk shake! Wheelchair Access, Disabled Toilet

ProMo-Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ProMo-Cymru wedi datblygu enw fel darparwr datrysiadau datblygiad arloesol i bobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. Rydym yn credu mewn cydweithrediad, cyfathrebiad ac ymrwymiad, ac wedi bod yn gwneud hyn yn llwyddiannus ers dros 30 o flynyddoedd.

RSPB Gwarchodfa Natur Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID-19: Cysylltwch am drefniadau agor. Mae'r cae chwarae yn y fan yma'n WYCH! Mae yma offer grêt a deunyddiau creu cuddfan i chi greu eich stwff eich hun. Mae gan y warchodfa lwybrau braf i'w dilyn. Ewch i'r wefan am fanylion y gwahanol ddigwyddiadau: events.rspb.org.uk/conwy. Cyfleusterau:...

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses (SEND) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Free, fully resourced, step by step multi-sensory stories and poems for parents, carers, teaching and childcare professionals, librarians and storytellers and anyone with an interest in storytelling through the senses. The website is full of sensory ideas, inspiration and strategies and there is ...

S.B.Entertainments - Colwyn Bay - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

SB Entertainments, Dance, Singing and Drama in Colwyn Bay. We have classes for all ages – currently 3 to 63! All styles of dance including Street, Hip hop, Jazz, Commercial, Ballet, Modern, Contemporary, tap and Lyrical dance. All staff are fully insured, police checked and fully qualified in...

Scouts Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith As a volunteer organisation we provide through a series of badges and awards, the life experience that the youth of today can benefit from. By being adventurous and exciting within a programme of events and challenges we can shape the ethics and future of our youth members. We are also very...

SCRATCH coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Scratch is designed to be fun, educational, and easy to learn. Millions of people are creating Scratch projects in a wide variety of settings, including homes, schools, museums, libraries, and community centres. As a LEGO Education Innovation Studio our sessions introduce a range of LEGO...

Sophrology and Children Anxiety - Valerie Lewis -Sophrology Wales - Valerie Lewis - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Hi, I'm Valerie Lewis, the only sophrologist in Wales based in Conwy. I offer individual and group sessions for children with stress and anxiety though the practice of sophrology. The practice of sophrology involves breathing exercises, relaxation games, listening to the body, awakening of the...

Syrcas Ieuenctid Organised Kaos Cyf - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Organised Kaos yn syrcas ieuenctid a chymunedol sy'n gweithredu o'n hysgol hyfforddi syrcas yn Gwaun Cae Gurwen. Mae gennym amserlen weithgar lawn sy'n digwydd dros y tymor i blant a phobl ifanc fod yn greadigol yn gorfforol, gwneud syrcas, a bod yn gymdeithasol wrth ddatblygu sgiliau newydd ...

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

Theatr Pypedau Harlequin - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr unig theatr ym Mhrydain wedi'i hadeiladu yn bwrpasol i bypedau. Mr Bimbamboozle are gael gyda sioe hud, sioe Punch and Judy ar gyfer ysgolion, partis penblwydd ayyb - manylion ar bimbamboozle.com

Theatr Yr Ifanc Drama Sessions - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Youth theatre sessions based at the Stiwt, run on a Thursday evening for years 1&2 known as Academi! from 5.45-6.15, Littlies are the name given to years 3-6 who attend from 6.30-7.30 and years 7-11 are known as the Biggies who attend from 7.45-8.45pm.

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae yno amryw o...

Wheelchair Skills Training - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Whizz-Kidz has received funding from the Welsh Government to provide free wheelchair skills training - basic and advanced skills - to young wheelchair users across Wales in schools and communities, up to the age of 18. We are also working with Disability Sports Wales to provide free sports...

Whizz Kidz - Activities for Young People with Physical Disabilities - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We're working hard to transform the lives of disabled children across the UK, supporting them to become confident and independent young adults. Our mission is to transform the lives of disabled children by providing the equipment, support and life skills they need, when they need them – giving...

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - Gwefan Yr Ystafell - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwefan ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yw'r Ystafell sydd â gwybodaeth yn ymwneud â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Ar y wefan hon fe welwch wybodaeth am y gwahanol rolau yn y gwasanaeth, gwybodaeth am beth i'w wneud mewn argyfwng. Gallwch hyd yn oed fynd ar daith rithwir o amgylch ambiwlans neu gymryd ...

Young Enterprise Wales - North Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Young Enterprise in Wales is dedicated to providing the best business education in schools, colleges and universities in the region. We deliver a variety of Young Enterprise programmes from one day employability workshops to year-long immersive programmes. Our committed team works in partnership ...

Youth Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Youth Cymru yn elusen gwaith ieuenctid flaenllaw sy’n gweithredu dros Gymru gyfan. Gweithiwn ar y cyd â’n haelodau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag ieuenctid i gynnig cyfleoedd, prosiectau a rhaglenni unigryw ac arloesol sy’n newid bywydau, gan wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru. Darparwn...