Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'n darparu gwybodaeth, syniadau ac adnoddau addysgu amlsynhwyraidd a gweithgaredd i rieni/gofalwyr plant a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion â namau clywedol/gweledol / synhwyraidd, Alzheimer's/Dementia.Pwy ydym ni'n eu cefnogi

O ddiddordeb i:
Rhieni, neiniau a theidiau, gwarcheidwaid, gofalwyr plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig

Gweithwyr Proffesiynol (Athrawon, CDL, TAs, Mentoriaid Cymorth Dysgu, Therapyddion Iaith a Lleferydd, Therapyddion Chwarae, Llyfrgellwyr) yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig: awtistiaeth, anableddau dysgu dwys a lluosog, anableddau dysgu cymedrol, syndrom Downs, oedi byd-eang
Rheolwyr Gweithgareddau, Cydlynwyr Gweithgareddau a Gweithwyr Cymorth sy'n gweithio gydag oedolion mewn gofal dydd/preswyl sydd â dementia / Alzheimer's/Gweledol/Clyw/Nam ar y synhwyrau/ anghenion addysgol ychwanegol/arbennig
Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact me directly

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Nod yr adnoddau yw cysylltu unigolion 3-19 oed ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau dysgu â llenyddiaeth, diwylliant, hanes, barddoniaeth a phwnc trwy adrodd straeon amlsynhwyraidd a gweithgareddau ar thema synhwyraidd gyda'r nod o ennyn diddordeb unigolion, hyrwyddo sgiliau cyfathrebu, annibyniaeth a meysydd dysgu.

  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad