Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr


Dychwelodd gyfanswm o 155 gwasanaeth.

Gwarchodwr plant (15)

Mae gofalwyr plant yn cynnig gartref-o-gartref, sy'n cynnig amrywiaeth o brofiadau chwarae a dysgu. Gall gwarchodwyr plant fod yn hyblyg, gan gynnig gofal rhan-amser a llawn amser, cyn ac ar ôl ysgol, cyfleidiol (lle gall ollwng neu gasglu eich plentyn o ysgol), gwyliau ysgol a gall gynnwys nosweithiau, penwythnosau neu dros nos.

Meithrinfa Dydd (4)

Mae meithrinfeydd dydd yn cynnig gofal diwrnod llawn am hyd at ddeg awr y dydd sy’n cymryd plant o'u genedigaeth ymlaen. Mae llawer o feithrinfeydd dydd yn gweithredu mewn safleoedd sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gofalu am fabanod a phlant yn unig, ac fel arfer byddant yn darparu prydau a byrbrydau sydd wedi'u paratoi o'r newydd.

Clwb ar ôl ysgol (4)

Mae clybiau ar ôl ysgol yn cynnig gofal y tu allan i ddiwrnod ysgol llawn amser y plentyn, yn rhedeg ar ôl yr ysgol ac yn ystod gwyliau'r ysgol i blant 3-11+ oed. Mae rhai clybiau sydd ddim yn cael eu rhedeg gan ysgolion yn gallu casglu plant o'u hysgol ar ddiwedd y dydd.

Clwb Gwyliau

Clwb Gwyliau (0)

Mae clybiau gwyliau yn cynnig ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae rhai yn cael eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan fudiadau preifat neu wirfoddol.

Clwb Brecwast

Clwb Brecwast (0)

Mae clybiau brecwast yn cynnig gofal y tu allan i ddiwrnod ysgol llawn amser y plentyn yn rhedeg cyn yr ysgol. Fel arfer, mae clybiau brecwast yn cael eu rhedeg gan ysgolion. Maent yn darparu brecwast iach i ddisgyblion ac yn arbennig o ddefnyddiol os yw'ch plentyn yn cyrraedd yn gynnar yn yr ysgol.

Grwp chwarae (4)

Cylch chwarae, a elwir weithiau yn Cyn-ysgol yn ofal plant lle mae plant fel arfer 2 oed i oedran ysgol yn cael gofal, yn hytrach na bod gofal yn cael ei ddarparu ar gyfer babanod neu blant bach. Mae Cylchoedd Meithrin yn darparu gofal plant cyfrwng Cymraeg i blant fel arfer rhwng 2 oed a oedran ysgol.

Crèche

Crèche (0)

Mae crèche yn darparu gwasanaeth i rieni drwy gynnig gofal plant i blant mor ifanc â chwe wythnos ac i fyny.

Chwarae Mynediad Agored

Chwarae Mynediad Agored (0)

Mae lleoliadau Chwarae Mynediad Agored yn cael ei staffio gan ymarferwyr hyfforddedig a gall awdurdodau lleol neu grwpiau cymunedol ei weithredu. Gallant fod yn barhaol neu'n dymhorol a digwydd mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys meysydd chwarae antur, parciau, mannau agored cymunedol ac adeiladau.


Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (88)

Mae gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn cwmpasu ystod o wasanaethau, rhwydweithiau a chyfleusterau cymorth i rieni a gofalwyr a phobl ifanc er mwyn gwella eu gallu i ymdopi â heriau bywyd teuluol. Mae'r gwasanaethau hyn yn helpu plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial llawn hefyd. Gall Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd gael eu darparu gan y sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat.

Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (19)

Amrediad o wybodaeth am glybiau a gweithgareddau lleol i blant a phobl ifanc.

Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (5)

Mae gweithgareddau rhiant a phlentyn / cyn ysgol yn sesiwn anffurfiol lle gall rhieni, gofalwyr, gwarchodwyr plant, a'u plant fynd i gael hwyl a chyfarfod pobl newydd. Mae rhieni / gofalwyr yn aros gyda, ac yn gyfrifol am eu plant drwy gydol y sesiwn. Mae Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle gwych i deuluoedd sydd ddim yn siarad Cymraeg i ddefnyddio'r Gymraeg am y tro cyntaf gyda'u plant.

Nanis

Nanis (0)

Mae nani yn gweithio yn eich cartref, ac yn darparu gofal plant i'ch teulu. Gallant darparu gofal hyblyg i ffitio o gwmpas eich amgylchiadau neu anghenion teulu. Yn wahanol i warchodwyr plant, nid yw genedigaethau wedi eu cofrestru a'u harchwilio gan AGC, er bod llawer yn dewis ymuno â chymeradwyaeth Gofal Plant yn y Cartref Cynllun Darparwyr (Cymru) 2021.

Meithrinfeydd mewn ysgolion (1)

Mae meithrinfeydd mewn ysgolion wedi'u hanelu at blant cyn oed ysgol rhwng tair a phedair oed. Gallai plant fynychu lle addysg rhan-amser wedi'i ariannu mewn meithrinfa mewn ysgol y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed.

Addysg (15)

Gwybodaeth am wasanaethau ysgol sy’n cael eu cyflenwi gan yr awdurdod lleol. Yn ogystal â sefydliadau eraill er enghraifft colegau, prifysgolion, a chanolfannau hyfforddi.

Cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol (38)

Amrediad o wasanaethau cymorth i deuluoedd sy’n rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol.

Gweithgareddau sy'n cefnogi plant ag anableddau / anghenion ychwanegol (19)

Amrediad o weithgareddau plant a phobl ifanc sy'n gallu cefnogi plant gydag anableddau / anghenion ychwanegol.