Cylch Meithrin Tremeirchion - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 24/02/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Nod Cylch Meithrin Tremerichion yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o ddwy flwydd oed hyd at oed ysgo a Meithrin Mwy. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig.
Mae chwarae yn bwysig i bob agwedd o ddatblygiad plant. Felly, mae’r profiadau a gweithgareddau'r yn y cylch wedi cael eu seilio ar ddysgu trwy chwarae. Mae pwyslais arbennig ar ddatblygiad iaith, datblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol plant yn y cylchoedd.
Cysylltwch am wybodaeth a threfnu ymweliad a sesiwn blasu.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni, Gofalwyr, Neiniau a Theidiau, ac unrhyw un sydd a diddordeb mewn gofal drwy'r Gymraeg yn ardal Tremeirchion a'r dalgylch


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 12:45 - 15:00
12:00 - 15:00
Dydd Mawrth 12:45 - 15:00
12:00 - 15:00
Dydd Mercher 12:45 - 15:00
12:00 - 15:00
Dydd Iau 12:45 - 15:00
Dydd Gwener 12:45 - 15:00
12:00 - 15:00

  Ein costau

  • £8.00 per Sesiwn - snac + 35c y diwrnod
  • £10.00 per Hanner diwrnod - snac + 35c y diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Mae ganddom ddefnydd o'r ardal tu allan.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Mae croeso i blant sy'n gwisgo cewynnau. Cyfrifoldeb y rhieni yw darparu y cewynnau.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Cymraeg yw iaith y Cylch Meithrin, ond mae croeso i bawb fo bynnag ei iaith cartref.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Tremeirchion

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Yr Hen Tŷ`r Ysgol
Tremeirchion
LL17 0UN

 Gallwch ymweld â ni yma:

Yr Hen Tŷ`r Ysgol
Tremeirchion
LL17 0UNDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad