Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gofal Plant Hiraddug - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/11/2018.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 75 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 75 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu gofal dydd llawn i blant rhwng 2-11oed

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni a plant

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ac eithrio gwyliau banc a gwyliau'r Nadolig

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Rydym yn darparu gofal cofleidiol o 11:30-3pm

Dydd Llun 07:45 - 18:00
Dydd Mawrth 07:45 - 18:00
Dydd Mercher 07:45 - 18:00
Dydd Iau 07:45 - 18:00
Dydd Gwener 07:45 - 18:00

Rydym yn darparu clwb brecwast o 7:45 yn ystafell ddosbarth ein cylch chwarae, rydym wedyn yn darparu addysg yn ein sesiynau boreol, rydym yn darparu gofal cofleidiol ar ôl cinio tan 3 pm. Yna, rydym yn darparu clwb ar ôl ysgol yn ffreutur yr ysgolion yn ystod Tymor Ysgol. Rydym yn darparu gofal yn ystod y gwyliau.

  Ein costau

  • £3.50 per Awr - £4 byrbryd fesul hanner tymor
  • £3.50 per Awr - prisiau'n amrywio yn dibynnu ar ba sesiwn a fynychi

Rydym yn darparu disgownt o 10% am un brawd neu chwaer, ac yna 5% am bob brawd neu chwaer ychwanegol


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Gweithiwr Cyswllt sy'n ein cynghori ar unrhyw bryderon sydd gennym a pha gamau i'w cymryd
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Byddem pe byddai rhieni yn eu darparu
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Nid oes gennym neb ar hyn o bryd ond gallwn ddarparu ar eu cyfer
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Hiraddug
Heol Thomas
Y Rhyl
LL18 6ANDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch