Mini First Aid Swansea, The Vale and Valleys - Addysg


Beth rydym ni'n ei wneud

Ein henwau yw Lowri a Ryan. Mae’r ddau ohonom yn feddygon yn yr ardal leol.
Rydym yn darparu:
- Dosbarthiadau cymorth cyntaf babi a phlentyn. Mae’r dosbarthiadau yn addas ar gyfer rhieni, teuluoedd, gofalwyr plant neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu cymorth cyntaf. Mae'r dosbarthiadau yma yn dysgu CPR, tagu, heintiau, llosgiadau, gwaedu, a mwy
- Dosbarthiadau cymorth cyntaf i blant sydd yn cynnwys ein dosbarthiadau ‘Blynyddoedd Cynnar,’ ‘Plant’ a ‘Pobl Ifanc:’ Mae’r dosbarthiadau ar gyfer plant oed 3 i 18 ac yn addas ar gyfer meithrinfeydd, ysgolion neu glybiau plant. Maent yn cyflawni gofynion cymorth cyntaf y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer Cyfnod Allweddol 1, 2 a 3.
-Cyrsiau cymhwyster gan gynnwys cymorth cyntaf pediatrig brys (6 awr), cymorth cyntaf pediatrig cymysg llawn (12 awr) a hyfforddiant cymorth cyntaf yn y gwaith. Mae ein cyrsiau cymhwyster wedi'u hardystio a'u hachredu'n llawn gan Gorff y Diwydiant Cymorth Cyntaf.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

P'un ag ydych yn Rhiant, Gofalwr plant neu Nain neu Daid sy'n chwilio am ddosbarth cymorth cyntaf 2-awr neu ddosbarth diogelu babanod; yn weithiwr proffesiynol sy'n edrych am gwrs cymhwyster cymorth cyntaf; neu'n blentyn sy'n awyddus i ddysgu cymorth cyntaf, mae gennym ni ddosbarth, cwrs, neu ddosbarth ar-lein i chi.

Mae ein dosbarthiadau/cyrsiau yn addas ar gyfer:
Rhieni disgwyliedig, rhieni, teuluoedd, gofalwyr plant ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu cymorth cyntaf.
Plant 3-18 oed
Meithrinfeydd
Ysgolion
Gwarchodwyr plant
Gweithwyr Meithrin
Athrawon

Rydym yn cwmpasu ardal eang o Dde Cymru gan gynnwys Llanelli, Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, Llantrisant, Y Barri, Dinas Powys, Caerffili, Pontypridd, Ystrad Mynach, Aberdâr, Merthyr Tudful, Glynebwy a Glyn-nedd.
Os byddai’n well gennych gael dosbarth preifat o leoliad o’ch dewis chi cysylltwch â ni.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - 2 hour Baby and Child First Aid - Awareness class, CPD accredited = £25 per person
Mini First Aid Early Years, Kids & Teens - Children aged 3-18: price dependent on number of children to be taught. Please enquire via email.
Emergency Paediatric First Aid (6 hour) = £65 per person (minimum of 5 people / £325 for private class)
Blended Full Paediatric First Aid (12 hours - 6 hour e-learning / 6 hour face to face teaching) £95 per person (minimum 5 people / £475 for private class)

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly


Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Enquire via email Swansea@minifirstaid.co.uk at any time.