Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

TMae'r Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf yn rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd a fydd yn eu galluogi i ddatrys eu pryderon yn annibynnol, neu a fydd yn helpu i nodi gwasanaethau priodol y dylid cyfeirio atynt.Bydd Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf yn anelu at:
• Gwrando a rhoi cyngor ar sut y gallwch ddiwallu anghenion eich teulu
• Eich helpu i adnabod a chael mynediad at wasanaethau i'ch teulu ym Mro Morgannwg
• Darparu cefnogaeth emosiynol ac arweiniad ymarferol i'ch helpu i ddatrys pryderon, pryderon a phroblemau eich teuluOs na allwn ateb eich cwestiynau neu ddatrys eich pryderon, byddwn yn gwneud pob ymdrech i nodi gwasanaeth a all.Mae Llinell Cyngor Teuluoedd yn Gyntaf yn bwynt mynediad unigol ar gyfer :*Tîm o Amgylch y Teulu
*Gwasanaeth Rhentir Bro
*Gwasanaeth Lles Ieuenctid
*Allgymorth Dechrau'n Deg
*Gofalwyr Ifanc
*Asesiadau Gyrfaoedd Rhieni a Phobl Ifanc
*Rhaglen Cygnet Barnardo's

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Ar gael i deuluoedd ym Mro Morgannwg gyda phlant 0 -18 oed.

Mae'r Llinell Gyngor hefyd ar gael i weithwyr proffesiynol i drafod gwasanaethau i deuluoedd y maent yn eu cefnogi.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Rhoi cyngor i rieni â phlant ag anableddau/anghenion ychwanegol
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener 9:00yb - 4:30yh