Clwb ar Ol Ysgol Llanddulas - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion


Beth rydym ni'n ei wneud

Gofal ar ol ysgol i blant oedran 4 - 11 mlwydd oed. Byr brydau iachus.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant sy'n mynychu Ysgol Llanddulas


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 15:15 - 17:15
Dydd Mawrth 15:15 - 17:15
Dydd Mercher 15:15 - 17:15
Dydd Iau 15:15 - 17:15
Dydd Gwener 15:15 - 17:15

  Ein costau

  • £1.00 per Sesiwn - £1.00 am 15 munud

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gyda’r Awdurdod Lleol ac amrywiaeth o weithwyr proffesiynol i dderbyn cyngor a chefnogaeth ar gyfer disgyblion gydag ADY
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae’r ysgol yn gwbl gynhwysol a chanddi wybodaeth dda o’r Ddeddf ADY. Mae croeso i rieni sydd ag unrhyw gwestiwn gysylltu â Mrs Ansell, ein Cydlynydd ADY
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Llanddulas

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Cysylltwch am fanylion

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ffordd Minfordd
Llanddulas
Abergele
LL22 8EWDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad