Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Clwb tu allan i Oriau Ysgol Deganwy Cyf - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/08/2023.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion - 07974 366141

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 44 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Awyrgylch diogel, cyfeillgar ar gyfer plant 3 - 12 oed. Rydym yn cynnig chwarae rhydd, chwaraeon a gweithgareddau celf. Rydym ynghau ar Wyliau Banc ac Wythnos Nadolig (dyddiadau yn dibynnu pryd fydd ysgolion yn cau). Rydym yn agored ar ddyddiau Hyfforddi Athrawon. Mae Clwb Gwyliau Deganwy ar gael i blant o ysgolion eraill hefyd. Rydym ar agor dydd Llun - dydd Iau, 8.30am - 5.30pm

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig. Ar gau gwyliau banc, wythnos dros y Nadolig. Cysylltwch am fanylion. Ar agor dydd Llun - dydd Iau yn ystod gwyliau'r ysgol

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Gwyliau Haf
  • Hanner Tymor yr hydref
  • Nadolig

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 17:30
Dydd Mawrth 08:30 - 17:30
Dydd Mercher 08:30 - 17:30
Dydd Iau 08:30 - 17:30

Fe all oriau agor y Clwb Gwyliau amrywio yn dibynnu ar y galw – cysylltwch â’r rheolwr i gael y manylion yn llawn

  Ein costau

  • £27.50 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Deganwy Play and Learning Centre
Ysgol Deganwy, Park Drive
Conwy
LL31 9YBDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad