Cylch Chwarae Bwnis Borthyn - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 17/12/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Full & part time vacancies

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cylch chwarae Bwnis Borthyn yn derbyn plant o ddwy a hanner oed hyd at oed ysgol llawn amser.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yng ngofal ymarferydd gofal plant o'r ansawdd uchaf gyda'r holl gymwysterau diweddaraf . Mae gennym ymroddiad i'n holl blant i'w galluogi i gyflawni eu potensial llawn.
Bydd eich plentyn yn cael diwrnod llawn hwyl drwy gyfrwng chwarae, gydag ystod eang o weithgareddau yn cael eu cynllunio bob wythnos.
Yn Bwnis Borthyn rydym yn ffynnu ar ddarparu gofal dydd o ansawdd uchel sy'n gwella datblygiad, chwilfrydedd, u gallu I ganolbwytnio ac addysg plant cyn ysgol mewn amgylchedd ddiogel, gynhwysol ac ysgogol lle maent yn dysgu drwy chwarae.
Gall y plant ddod â phecyn cinio gyda hwy neu mae cyfle i brynu pryd o fwyd iach a phoeth o ffreutur yr ysgol am £2.20.
Rydym yn darparu byrbryd iach ganol dydd gyda llaeth neu ddŵr.
Cynigiwn gynlluniau setlo i weddu i plant unigol

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae Bwnis Borthyn yn Gylch Chwarae sy'n darparu gofal o ansawdd uchel i blant o 2½ - 4 oed.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un ddefnyddio' r gwasanaeth.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cyn-ysgol 11:30-3:15. Clwb ar ôl ysgol 3:15-5:15
Clwb Brecwast 8-8:30 (Rhedeg ar wahân)

Dydd Llun 11:30 - 15:15
Dydd Mawrth 11:30 - 15:15
Dydd Mercher 11:30 - 15:15
Dydd Iau 11:30 - 15:15
Dydd Gwener 11:30 - 15:15

  Ein costau

  • £15.00 per Sesiwn - Sesiwn Llawn £15.00 (11.30-3.15), Hanner Sesiwn £10 (11:30-1:30) £10 (1:15-3:15)

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Ardal awyr agored , ardal Coedwig yr Ysgol a buarth yr ysgol.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ysgol Borthyn
Ffordd Dinbych
Rhuthun
LL15 1NT

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Borthyn
Ffordd Dinbych
Rhuthun
LL15 1NTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad
  • Cyfleusterau newid babanod