Llinell gymorth y sefydliad dyspracsia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r Sefydliad Dyspracsia yn elusen sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan, a sefydlwyd ym 1987 fel yr Ymddiriedolaeth Dyspracsia gan ddwy fam a gyfarfu yn Ysbyty Great Ormond Street ar gyfer Plant Sâl.

Mae Anhwylder Datblygu Cydgysylltiad, sydd hefyd yn cael ei alw’n dyspracsia, yn anhwylder cyffredin sy’n effeithio ar gydgysylltiad echddygol (motor coordination) manwl a/neu fras mewn plant ac oedolion.

Mae’r Sefydliad yn achub ar bob cyfle i wella dealltwriaeth o Ddyspracsia, yn arbennig ymhlith gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd ac addysg, ac mae’n annog ei grwpiau lleol i wneud yr un peth. Mae’n parhau i annog y grwpiau lleol llai i ffynnu a datblygu eu syniadau eu hunain ac i rannu gwybodaeth a chodi arian dros eu hunain.

Mae ein llinell gymorth ar gael i'ch helpu gyda phroblemau a materion y gallech ddod ar eu traws; cynnig cymorth a chyngor i bobl â dyspracsia, rhieni, gofalwyr, a theuluoedd am neu ar bwnc dyspracsia.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Tâl am fod yn aelod o’r Sefydliad Dyspracsia. Mae’r flwyddyn aelodaeth yn mynd o 1 Ebrill i 31 Mawrth a gellir adnewyddu bob blwyddyn.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu a ni'n uniongyrchol.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. The Dyspraxia Foundation empowers individuals with dyspraxia, through comprehensive support and by raising awareness. We provide information, community support, and professional resources to individuals, families, and professionals, ensuring dyspraxia isn't a barrier but a pathway to realising full potential at every stage of life.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

8 West Alley
Hitchin
SG5 1EGCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Rydym ni yma o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 1pm