South Wales Fire and Rescue Service - Fire Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle

Mae Cadetiaid Tân yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cynnwys:
• Cofleidio sgiliau dinasyddiaeth allweddol a meithrin hyder.
• Datblygu sgiliau ymarferol, trosglwyddadwy ar gyfer hyfforddiant neu gyflogaeth yn y dyfodol.
• Ennill cymhwyster BTEC sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol.
• Chwarae rolau cefnogol yn y gymuned leol a datblygu perthynas gadarnhaol â chyfoedion.
• Mynychu gorsaf dân leol un noson yr wythnos, gan weithio ochr yn ochr â GTADC.
• Cynrychioli GTADC mewn digwyddiadau pwysig

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Ydych chi’n adnabod pobl ifanc (oed 13-16) sy’n:
• Cael anhawsterau academaidd neu gymdeithasol?
• Ansicr ynghylch eu dyfodol?
• Ymarferol neu’n alwedigaethol o ran awydd?
• Dangos diddordeb yn y gwasanaeth tân?

Mae rhaglen y Cadetiaid tân yn eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer y dyfodol. I wneud atgyfeiriad cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen ôl.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Ffurflen gais ar gael ar wefan SWFRS

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Staff have Disability Awareness, Inclusion, Neurodiversity and Delayed Learning Development training.
    Children with a physical disability will need a risk assessment carried out by our team.
    Within our group we have a lot of experience with neurodivergent children as well as those with delayed learning development.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Un noson yr wythnos rhwng 6.30pm a 8.30pm