Cylch Meithrin Henllan - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 22/01/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. We currently have vacancies for children for wrap-around care from 8.45 - 15.15. Mae ganddo llefydd ar gyfer gofal cofleidiol i blant o 8.45 - 15.15.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 16 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Y mae Cylch Meithrin Henllan yn sefydliad cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg gyfeillgar gyda statws elusennol a sefydlwyd oddeutu 20 mlynedd yn ôl. Yr ydym yn hyrwyddo y Gymraeg trwy greu awyryglch hamddenol a hapus gan ganolbwyntio ar “Ddysgu trwy Chwarae” mewn amgylchedd ddiogel, ysgogol a meithringar.
‘Rydym ar hyn o bryd ar agor i bob plentyn rhwng dwyflwydd a pedwar mlwydd oed ac yn bennaf yn gwasanaethu'r pentref a'r ardaloedd cyfagos. Fe’n rheolir gan bwyllgor o wirfoddolwyr ac ‘rydym yn gweithio o fewn y fframwaith Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar (EYFS) . Rydym yn dilyn polisïau a gweithdrefnau penodol a gefnogir gan y Mudiad i sicrhau ein bod yn parhau i weithredu'n gyfreithlon ac yn foesegol. Yn y pen draw, ‘rydym felly yn cynnig i’n rhieni / gofalwyr ofal plant cyfeillgar, fforddiadwy ac o ansawdd uchel. Trwy weithio mewn partneriaeth âg Ysgol Henllan gallwn ddarparu addysg feithrin lawn a gofal cofleidiol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae'r Cylch Meithrin yn darparu lleoliad diogel i fwyafrif o 16 plentyn o 2 hyd at 4 oed
08:45 – 15:15 Cylch Meithrin £25.00
11:30 - 15:15 Meithrin Mwy £13.50
13:15 – 15:15 Cylch Meithrin £10.00

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'r Cylch Meithrin yn croesawu pob plentyn


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Oriau fel a nodwyd

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Mae Cylch yn darparu gofal rhwng 8.45yb - 15.15yp.

Dydd Llun 08:45 - 15:15
Dydd Mawrth 08:45 - 15:15
Dydd Mercher 08:45 - 15:15
Dydd Iau 08:45 - 15:15
Dydd Gwener 08:45 - 15:15

  Ein costau

  • £5.00 per Awr - Sesiwn 13.00 - 15.00 =£10

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £2.40 - Bydd angen i'r plant sy'n mynychu'r sesiwn Meithrin Mwy i ddod â phecyn bwyd gyda nhw i'r ysgol. Gall yr ysgol hefyd ddarparu ar gyfer plant y Cylch gyda chinio am gôst o £ 2.40 y dydd. Disgwylir hysbysiad wythnosol ar gyfer hyn a rhaid derbyn taliad ymlaen llaw.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
An Introduction to the new Additional Learning Needs System in Wales
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Polisi Cyfle Cyfartal
Nod y Cylch yw sicrhau bod pob agwedd ar ei weithgareddau yn hyrwyddo cyfle cyfartal i bob unigolyn waeth beth fo'i genedligrwydd, lliw, hil, rhyw, rhywioldeb, anabledd, crefydd, oedran, statws priodasol, diwylliant neu ddosbarth cymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys mynediad at weithgareddau, triniaeth gyfartal a pharch tuag at bob unigolyn.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

C/O Ysgol Henllan
Stryd Dinbych
Dinbych
LL16 5BADulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad