Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg – Cynllun Chwarae - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 31/08/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 44 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 44 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cynllun chwarae y Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig cyfleoedd chwarae i blant anabl 4 – 11 oed yn ystod gwyliau’r ysgol.

Rhaid cadw lleoedd o flaen llaw a rhaid cwblhau Llyfr Defnyddiol ar gyfer pob plentyn cyn iddo fynychu.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Cynllun Chwarae - plant anabl 4 – 11 oed


All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oherwydd galw cynyddol, rhaid i bob plentyn gael ei gyfeirio at y ddarpariaeth gan weithiwr proffesiynol. Dyma'r meini prawf: 4 - 11 oed Byw ym Mro Morgannwg Anabledd wedi'i nodi neu angen ychwanegol (nid oes angen diagnosis) Methu cael cymorth mewn darpariaeth prif ffrwd Gallu cael cymorth mewn darpariaeth chwarae arbenigol


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

 • Hanner Tymor y gwanwyn
 • Gwyliau Pasg
 • Hanner Tymor Mai
 • Gwyliau Haf
 • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Mawrth 10:00 - 15:00
Dydd Mercher 10:00 - 15:00
Dydd Iau 10:00 - 15:00

Office Hours (Monday - Friday) 9am - 5pmPlayscheme Tuesday - Thursday 10am - 3pm

  Ein costau

 • £10.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Fully Inclusive Outdoor Play Area
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact if required
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Sully Road
Penarth
CF64 2TPCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Dolen glyw
 • Lifft
 • Drysau awtomatig
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad