Meithrin Mwy Twm o'r Nant - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 13/10/2018.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 3 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Nôd Cylch Meithrin Mwy Twm o’r Nant yw darparu gofal sesiynol ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg o ansawdd i fechgyn a merched o 3oed hyd at oed ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Pob plentyn sydd yn mynychu dosbarth Meithrin Ysgol Twm o'r Nant i fyny i 26 o blant y sesiwn

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni'n uniongyrchol


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 11:30 - 15:00
Dydd Mawrth 11:30 - 15:00
Dydd Mercher 11:30 - 15:00
Dydd Iau 11:30 - 15:00
Dydd Gwener 11:30 - 15:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Meithrin Mwy
Ysgol Twm o'r Nant
Dinbych
LL16 3DPDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Dydd Llun - Gwener 11.30 y bore i 3 y prynhawn yn ystod dyddiau agored yr ysgol