Cylch Chwarae Bumble Bees - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/03/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu gofal plant i blant rhwng 2 i 4 oed. Rydym wedi ein cofrestru i ddarparu gofal ar gyfer plant Dechrau'n Deg, Addysg Gynnar a phlant sy'n gymwys i'r Cynnig Gofal Plant 30 awr.

Mae pob aelod o staff yn gwbl gymwys a rhai ohonynt ag 20 mlynedd o brofiad o ofalu am blant.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant 2 i 4 oed, mae gennym hefyd ddarpariaethau ar gyfer plant ac anghenion ychwanegol

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gael mynediad at y gofal plant cofleidiol, mae plant Dechrau'n Deg wedi 'u cofrestru trwy ymwelydd iechyd y plentyn


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Rydym yn dilyn dyddiadau tymor ysgol gan ein bod yn rhentu ystafell o fewn yr ysgol

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Gofal cofleidiol o 11.30am-3pm, Plant meithrin

Dydd Llun 08:45 - 15:00
Dydd Mawrth 08:45 - 15:00
Dydd Mercher 08:45 - 15:00
Dydd Iau 08:45 - 15:00
Dydd Gwener 08:45 - 15:00

Plant Dechrau'n Deg o 8.45am-11.15am Dydd Llun - Ddydd Gwener Addysg Cynnar tair blynedd wedi'i ariannu rhwng 1 pm-3pm Dydd Llun-Dydd Gwener. Gofal cofleidiol 11.30am-3pm Dydd Llun - Ddydd Gwener Gofal dydd llawn 8.45am-3pm Dydd Llun-Dydd Gwener

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Rydym yn cael ein cefnogi gan Adran Addysg Cyngor Sir Ddinbych. Mae gan bob aelod o staff gymwysterau perthnasol mewn ADY
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
mae gan yr holl staff wybodaeth ymarferol am y ddeddf ADY
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
mae staff i gyd yn gyfoes â hyfforddiant ADY perthnasol
Man tu allan
mae gennym ein maes chwarae ein hunain ar gyfer plant Bumble Bees, mae'r ardal yn ddiogel
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Polisïau a gweithdrefnau gofal personol ar waith. Mae'r holl staff yn cael eu gwirio DBS
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Mae plant sydd â Saesneg fel iaith ychwanegol yn cael eu cynorthwyo i ddefnyddio makaton, cardiau darluniadol ac offer cyfathrebu-gyfeillgar eraill
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ffordd Gwaenynog
Dinbych
LL16 3RUDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad