Bwrlwm! - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.


Beth rydym ni'n ei wneud

10.30am - 12.25pm 1.15pm - 3.10pm
Sesiynau Bore a Prynhawn

Chwilio am rywbeth am ddim i'ch plentyn oedran cynradd ei wneud dros y gwyliau? Rydym unwaith eto yn cynnal sesiynau Bwrlwm ym Mhenarth, Y Barri a Llanilltud Fawr!

Ysgol Penygarth, Penarth (Neuadd Chwaraeon)
Ysgol Gwaun y Nant, Y Barri
Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr
Parc Fictoria, Y Barri
Parc Porthceri, Y Barri

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 4-11 mlwydd oed
Y tro hwn, does dim angen cofrestru o flaen llaw.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Hanner Tymor Mai
  • Gwyliau Haf
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 10:30 - 12:25
13:15 - 15:10
Dydd Mawrth 10:30 - 12:25
13:15 - 15:10
Dydd Mercher 10:30 - 12:25
13:15 - 15:10
Dydd Iau 10:30 - 12:25
13:15 - 15:10

please contact for details of times

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Old Library
Trinity Street
Cardiff
CF10 1BHCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad