Clwb ar ol ysgol Craig-y-Don / Chasebell Cyf - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/09/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 26 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Gofal plant ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau. Wedi cofrestu gyda AGC (CIW). Staff i gyd gyda cymhwyster NVQ3 neu uwch. Wedi ei leoli ar safle ysgol. Ardal chwarae mawr. Awyrgylch cartrefol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant oedran Ysgol Gynradd.
Ar gyfer rhieni sy'n gweithio, rhieni sy'n mynychu hyfforddiant neu addysg bellach.
Seibiant i neiniau a teidiau neu ofalwyr eraill sy'n edrych ar ol plant bach.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

 • Hanner Tymor y gwanwyn
 • Gwyliau Pasg
 • Hanner Tymor Mai
 • Gwyliau Haf
 • Hanner Tymor yr hydref
 • Nadolig

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 18:00
Dydd Mawrth 08:30 - 18:00
Dydd Mercher 08:30 - 18:00
Dydd Iau 08:30 - 18:00
Dydd Gwener 08:30 - 18:00

Rydym yn agor am ddiwrnodau llawn yn ystod gwyliau ysgol. Cynnig sesiwn bore 8.30am tan 12 pm a sesiwn pnawn 1.00pm tan 5.45pm, neu sesiwn diwrnod llawn. Nid ydym yn darparu cymorth 1-1 os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol. Byddai’n rhaid i chi fod â chyllid yn ei le ar gyfer hyn

  Ein costau

 • £28.00 per Diwrnod - Clwb Gwyliau
 • £17.00 per Hanner diwrnod - Clwb Gwyliau 8.30am - 12.00pm
 • £20.00 per Hanner diwrnod - Clwb Gwyliau1.30pm - 5.45pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

 • Dim ond os oes digon o le yn cerbydau

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Craig-y-Don Portacabin
Clarence Drive
Llandudno
LL30 1TRDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad