Julie Ann Woods - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/02/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Blackwood.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 16 blynyddoedd. Vacancy for daytime and overnight care

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae gwarchodwyr plant yn ddarparwyr gofal plant cofrestredig sy'n gweithio yn eu cartrefi eu hun gan ofalu am blant o'u genedigaeth hyd at 12 oed a hynny am fwy na 2 awr y dydd. Gall gwarchodwyr plant gynnig gofal diwrnod llawn neu ofal rhan-amser sy'n cynnwys darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol.

(#CynnigGofalPlantCBSC)


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Provide overnight care and daycare

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. All hours considered

Dydd Llun 06:00 - 22:00
Dydd Mawrth 06:00 - 22:00
Dydd Mercher 06:00 - 22:00
Dydd Iau 06:00 - 22:00
Dydd Gwener 06:00 - 22:00
Dydd Sadwrn 06:00 - 22:00
Dydd Sul 06:00 - 22:00

I work 24 hours

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Dros nos, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.50 per Awr - I charge £40.00 for overnight care

Discount for siblings


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Courses completed
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Courses completed
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Courses completed
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Islwyn High School
  • Rhiw Syr Dafydd Primary School Hygyrchedd yr adeilad