Cylch Meithrin Llangollen - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/01/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Darparu gofal eithriadol ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant 2 oed a throsodd. Rydym yn cynnig sesiynau bore/prynhawn a sesiynau diwrnod llawn. Rydym hefyd yn darparu hawl addysg gynnar am ddim ar gyfer plant y tymor ar ôl eu 3ydd pen-blwydd. Rydym yn cynnig addysg blynyddoedd cynnar 10awr a hefyd gofal plant 20awr ar gyfer pob plentyn sy'n gymwys. Rydym hefyd yn rhedeg clwb gwyliau yn ystod yr hanner tymor ar gyfer plant 2½ oed +

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant 2-4oed yn ystod y tymor yn unig


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. defnyddiwn Makaton

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Ynden. Casglwn y plant o'r ysgolion lleol am 11 am a'u trosglwyddo i lawr i Cylch.

Dydd Llun 08:30 - 14:30
08:30 - 14:30
Dydd Mawrth 08:30 - 14:30
08:30 - 14:30
Dydd Mercher 08:30 - 14:30
08:30 - 14:30
Dydd Iau 08:30 - 14:30
08:30 - 14:30
Dydd Gwener 08:30 - 14:30
08:30 - 14:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Pysgodyn
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Ynden
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Mae'r lleoliad yn defnyddio cynllun Croesi'r Bont, Mudiad Meithrin. Mae'n cael effaith anhygoel ar allu plant i amsugno'r iaith Gymraeg gan ryfeddu'r staff â gallu'r plant ac yn dangos cynnydd o ran dysgu iaith Gymraeg bob dydd. Gall y plant amsugno iaith hon yn hawdd, gan roi'r cychwyn gorau posibl iddynt.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Bryn Collen
  • Ysgol Gymraeg Y Gwernant

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Brook Street
Llangollen
LL20 8LSDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch