Elizabeth Anne Day - Llandrillo yn Rhos - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/02/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Llandrillo yn Rhos.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Gwarchodwr Plant Cofrestredig gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y byd addysg a gofalu am blant ifanc a plant anabl. Rwyf yn cynnig gofal llawn amser, rhan amser, ac ar ol ysgol mewn awyrgylch cartrefol clud. Rydym wrth ein boddau allan yn ein cymuned leol yn ymweld â chaffis lleol, y traeth, parciau ac archwilio’r amgylchedd. Yn ôl adref, rydym yn mwynhau archwilio pob math o bethau ac adnoddau penagored i danio ein dychymyg a’n helpu i fod ar ein gorau.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

unrhyw blentyn 0 -12 oed

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

unrhwyun


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ar gau gwyliau banc a dros y Nadolig

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 08:00 - 17:45
Dydd Mawrth 08:00 - 17:45
Dydd Mercher 08:00 - 17:45
Dydd Iau 08:00 - 17:45

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Efallai, cysylltwch i drafod
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 gi, 3 cath, 1 cwningen a pysgod.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg yn unig
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Bryn Elian
  • Ysgol Llandrillo yn Rhos
  • Cysylltwch am fanylion



Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad