Butterflies Playgroup (Flying Start) - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/09/2019.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 3 blynyddoedd. Cysylltwch am wybodaeth bellach.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae grwpiau chwarae yn darparu'n bennaf ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed, fel arfer am 2 i 3 awr yn y bore neu'r prynhawn ac yn bennaf yn ystod y tymor. Darpariaeth Cychwyn Hedfan yn unig yw Cylch Chwarae Glöynnod Byw.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 2 a 3 oed sy'n byw yn ardal Flying Start

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Age 2 to 3 Years who live in the Flying Start catchment area


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:30 - 12:00
13:00 - 15:30
Dydd Mawrth 09:30 - 12:00
13:00 - 15:30
Dydd Mercher 09:30 - 12:00
13:00 - 15:30
Dydd Iau 09:30 - 12:00
13:00 - 15:30
Dydd Gwener 09:30 - 12:00
13:00 - 15:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Cysylltwch am wybodaeth bellach.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg yn unig
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Flying Start Family Centre
Barry
CF63 1NH



Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad