Cylch Meithrin Y Graig, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 24/04/2023.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Cylch chwarae cyn-ysgol cyfrwn Cymraeg

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rydym yn agored i holl blant rhwng 2½ a 4 oed.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nid oes angen atgyfeiriad i ddefnyddio ein gwasanaeth.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 13:00
08:30 - 15:00
Dydd Mawrth 08:30 - 13:00
08:30 - 15:00
Dydd Mercher 08:30 - 13:00
08:30 - 15:00
Dydd Iau 08:30 - 13:00
08:30 - 15:00
Dydd Gwener 08:30 - 13:00
08:30 - 15:00

Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael i ddechrau am 0800. £5.00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £32.50 per Sesiwn - Ffi Bore Llawn - 0830 tan 1300 - £22.50 Ffi Diwrnod Llawn - 0830 tan 1500 - £32.50

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £5.00 - Ffi Dechrau Cynnar

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Rydym yn croesawu pob plentyn beth bynnag eu anghenion addysgol ac yn defnyddio cefnogaeth a chyngor pan yn berthnasol. Mae pob plentyn yn cael eu trin fel unigolyn.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae holl staff y lleoliad gyda gwybodaeth weithiol o Deddf Anghenion Dysgu Ychwannegol ac yn defnyddio Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar Unigolion.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Mae ardal tu allan gyda adnoddau arbenning lle bydd y plant yn cael eu anog i ddefnyddio yn ddyddiol
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Rydym yn croesawu plant beth bynnag yw eu hiaith - mae'r Cylch yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SDCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad