Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Rhiwbeina - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 25/05/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 20 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu gofal sesiynol i blant 2+-5 oed (cyn-ysgol) drwy gyfrwng y Gymraeg. Ni yw'r Cylch Meithrin hynaf yng Nghaerdydd, a dathlwyd ein Pen-blwydd yn 60 oed ym mis Hydref 2019. Rydym yn darparu amgylchedd gofalgar lle mae plant yn dysgu drwy chwarae gan ddefnyddio meysydd dysgu'r Cyfnod Sylfaen, a Phedwar Diben y cwricwlwm.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant cyn-ysgol o 2 + oed y mae eu rhieni/gwarcheidwaid am iddynt fynychu addysg cyfrwng Cymraeg.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone in the age group


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 11:30
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
Dydd Iau 09:00 - 11:30
Dydd Gwener 09:00 - 11:30

Closed for Ti a Fi session to operate Monday afternoons. No session Friday afternoons.Mae sesiwn y prynhawn yn rhedeg dim ond pan nad oes argaeledd mewn sesiynau boreol.

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Bethel Chapel Vestry
Maes y Deri
Cardiff
CF14 6JJ

 Gallwch ymweld â ni yma:

Maes-y-Deri
Cardiff
CF14 6JJCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad