Greenfields Private Nursery Rogerstone - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/08/2023.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Full details and information on availability contact Greenfields Nursery direct

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 53 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 53 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Ar agor yn ystod y tymor a gwyliau ysgol

53 o leoedd £6 yr awr, £38 y diwrnod, £175 yr wythnos.

Byddwn yn ystyried gwasanaeth casglu/gollwng ar gyfer Ty Isaf, Rogerstone, High Cross a Mount Pleasant (neu bellter rhesymol arall) Gofynnwch i'r Feithrinfa am fanylion llawn. (ffi o £2)

Man chwarae tu allan; rydym yn derbyn talebau gofal plant; mae gennym anifeiliaid anwes; rydym yn darparu bwyd a diod (£2 ychwanegol os nad yw'r plentyn yma am ddiwrnod llawn); cyfleusterau parcio; rydym yn darparu ar gyfer anghenion addysgol arbennig.

www.facebook.com/greenfieldsnurseryrogerstone

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed week between Christmas and New Year

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents preference
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have a large fish tank in the pre-school
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

198 Tregwilym Road
Rogerstone
Newport
NP10 9ELCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Croeso i fwydo ar y fron
  • Cyfleusterau newid babanod