Apple Tree Tots - Jacqui Gill - Rhos on Sea - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/09/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Colwyn Bay.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. cysylltwch am fanylion - Jacqui.Gill@me.com

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 15 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 15 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Apple Tree Tots yn cynnig amgylchedd cartrefol, cynnes a chroesawgar mewn lleoliad hapus a chyffrous lle caiff eich plentyn ei annog i gael hwyl, dysgu trwy chwarae a gallu profi gweithgareddau amrywiol dan do ac yn yr awyr agored gan wneud ffrindiau newydd ar hyd y daith. Rwy’n ddynes briod hapus ac yn fam i dri o blant a dwi’n gweithio gyda phobl ifanc ar benwythnosau yn cefnogi gweithgareddau a chynyrchiadau lleol. Rydym yn byw mewn ardal hardd o Landrillo-yn-Rhos gyda mynediad at lwybrau natur, y traeth a llawer mwy o atyniadau i’w mwynhau gyda’r plant. Rydym yn ffodus ein bod yn byw mewn ardal gyda choed lle gall eich plentyn fwynhau ein gerddi mawr lle mae gennym goed afal a lle i dyfu ein llysiau ein hun a chaiff y plant eu hannog i gymryd rhan a dysgu. Rydw i’n hapus i ddarparu gofal cofleidiol, a gollwng plant yn yr ysgol/ eu casglu o’r ysgol. Rydw i wedi bod yn gweithio o fewn amgylchedd GIG ac mae ein horiau agor yn adlewyrchu hyn.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Byddwn yn ystyried pob plentyn oedran cyn ysgol. Byddem hefyd yn ystyried plant sydd angen gofal cofleidiol tra’u bod dal i fod yn yr ysgol.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gyfeirio eu hunain.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Os oes modd, buaswn yn ystyried gofal cyn ac ar ôl ysgol

Dydd Llun 08:00 - 16:45
Dydd Mawrth 08:00 - 16:45
Dydd Mercher 08:00 - 16:45
Dydd Iau 08:00 - 16:45
Dydd Gwener 08:00 - 16:45

Mae croeso i chi drafod amseroedd gollwng a chasglu’n unigol gyda phob rhiant newydd ac yna caiff amseroedd y cytunwyd arnynt eu trefnu ar gyfer pob plentyn bach.

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Mae gennym ardd fawr yng nghefn yr eiddo er mwyn cefnogi chwarae.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Hapus i ddefnyddio clytiau go iawn yn ogystal â chlytiau tafladwy
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Mae gennym gath fach ifanc.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Byddwn yn fodlon ystyried / trafod ymhellach os oes angen.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Rydal Penrhos
 • Ysgol Llandrillo yn Rhos
 • Ysgol Nant Y Groes
 • Ysgol Pen Y Bryn
 • Ysgol Sant Joseph
 • Ysgol Swn Y Don
 • Ysgol T. Gwynn Jones
 • Ysgol y Plas
 • Byddem yn hapus i ystyried pe bai angen casglu a gollwng plentyn mewn gweithgareddau ar ôl ysgolDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch