Boloh - Llinell Gymorth Covid-19 y teulu Du ac Asiaidd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Barnado's hefyd wedi lansio llinell gymorth a chyfleuster sgwrsio’n fyw ar y we gyntaf ledled y DU i blant, pobl ifanc a theuluoedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn cael ei redeg gan gynghorwyr a therapyddion arbenigol hyfforddedig sydd o gefndiroedd diwylliannol amrywiol ac yn gallu siarad amrywiaeth o ieithoedd. Byddant yn cynghori, cefnogi a chyfeirio’r bobl hyn yn ôl eu hanghenion arbenigol. Bydd hwn yn rhedeg am 12 mis gan ddod i ben ym mis Medi 2021.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Y rhif ffôn ar gyfer y llinell gymorth a’r cyfleuster sgwrsio’n fyw ar-lein i blant o gefndiroedd Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Rydym ar gael i siarad Llun-Gwener, o 1pm-8pm.