Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Y gofrestr genedlaethol sy’n cysylltu ac sy’n dod o hyd i deuluoedd yw Cofrestr Fabwysiadu Cymru. Y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru sy’n ei chynnal. Mae’n cynnig gwasanaeth unigryw i gynorthwyo asiantaethau mabwysiadu Cymru sy’n dod o hyd i deuluoedd i blant a darpar fabwysiadwyr.

Tîm profiadol ac ymroddedig sy'n cyflawni gwaith Cofrestr Fabwysiadu Cymru, ac mae wedi meithrin perthnasoedd gwaith ar y cyd â phob Asiantaeth Fabwysiadu ledled Cymru er mwyn lleihau oedi i blant sy’n aros am deulu mabwysiadol, ac er mwyn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd blaengaredd a brys wrth ddod o hyd i deuluoedd i blant.

Rydym yn rheoli cronfa ddata’r Gofrestr Fabwysiadu; ar hon cedwir manylion plant sydd angen teuluoedd, a phobl sydd wedi eu cymeradwyo i fabwysiadu.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae ein tîm profiadol yn nodi plant a darpar fabwysiadwyr y gellid eu paru drwy gysylltu’n rheolaidd ac yn agos ag asiantaethau er mwyn sicrhau bod plant a theuluoedd yn cael y cyfle gorau i gael eu paru’n llwyddiannus. Rydym yn chwilio am gysylltiadau i bob plentyn a mabwysiadwr ar ein Cofrestr o leiaf unwaith yr wythnos, drwy ein cronfa ddata paru a thrwy edrych ar broffiliau pob plentyn a mabwysiadwr sydd ar gael.

Ar yr un pryd, rydym hefyd yn gweithio’n agos ag Asiantaethau Mabwysiadu, ymarferwyr a mabwysiadwyr. Mae hynny'n cynnwys gwneud cysylltiadau drwy drafod ag ymarferwyr a chynnal gweithgareddau fel Diwrnodau Cyfnewidfa Fabwysiadu a Diwrnodau Gweithgareddau Mabwysiadu.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni'n uniongyrchol.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

County Hall
CF10 4UWCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad