Julie Davies - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 25/09/2023.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Llandudno.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Gofal Plant diogel cartrefol, gardd fawr wedi ei chau gydag ystod eang o deganau. Oriau hyblyg.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni a teuluoedd

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Agored i bawb


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 20:00
Dydd Mawrth 08:00 - 20:00
Dydd Mercher 08:00 - 20:00
Dydd Iau 08:00 - 20:00
Dydd Gwener 08:00 - 20:00
Dydd Sadwrn 08:00 - 20:00
Dydd Sul 08:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Dros nos, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £6.00 per Awr
  • £50.00 per Diwrnod

Gostyngiad i frodyr a chwiorydd


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Gardd fawr gaeedig
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Efallai, cysylltwch i drafod
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ci bychan
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Cysylltwch am fanylionDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch