Faenol Playgroup Community Interest Company (CIC) - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 19/12/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 12 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu gofal plant ac addysg gynnar o safon i blant o 2 a hanner, hyd at 4 oed.
Mae gennym dîm o staff hyfforddedig, gofalgar ac ymroddgar. Rydym wedi ein cofrestru gyda AGC ac rydym hefyd wedi cofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant, cynllun hawl bore oes.
Rydym yn amser tymor agored o 9.00 a.m-3.15 p.m, gan gynnig gofal sesiynol a gofal cofleidiol i blant sy'n mynychu'r ysgol gynradd.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae'r lleoliad yn cynnig i rieni y cyfle i'w plentyn/plant gymdeithasu â phlant eraill eu hoed ac elwa o'r lleoliad ar safle'r ysgol gynradd leol, gan wneud y trosglwyddiad i'r ysgol feithrin yn ddi-dor.
Ar gyfer rhieni sy'n dymuno defnyddio'r lleoliad ar gyfer gofal cofleidiol a hawl bore oes a chynllun y cynnig gofal plant.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un ddefnyddio'r adnodd.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Dilynwn gyfnod tymor yr ysgol gynradd leol, ysgol Y Faenol (clwstwr ysgol uwchradd Dinbych)

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. The wraparound sessions complement the nursery sessions in the school.

Dydd Llun 09:00 - 15:15
Dydd Mawrth 09:00 - 15:15
Dydd Mercher 09:00 - 15:15
Dydd Iau 09:00 - 15:15
Dydd Gwener 09:00 - 15:15

Wraparound sessions run 8.55 A.M - 1.00.P.M / 11.25 A.M - 3.15 P.MPlaygroup sessions run 9.00 A.M - 11.00 A.M / 1.15 P.M - 3.15 P.M

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
The setting receives advice and support from the LCC. We receive information on training and events for the new ALN reform.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
The setting uses one page profiles, good day, bad day formats to collect information about the children in our care.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
The training sessions where run through the local authority.
Man tu allan
The setting hires a classroom which is a purpose made outdoor area, directly linked to the classroom
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We accept children with English as a second language.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Johns Drive
Bodelwyddan
Y Rhyl
LL18 5TGCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch