Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Meithrinfa Y Pelican - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 27/11/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 misoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 44 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 44 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Meithrinfa Y Pelican yn feithrinfa ddydd sydd ei sefydlu mewn lleoliad cyfeillgar a chroesawgar. Mae ein bwydlen organig faethlon ynghyd â’n lleoliad Cymraeg cyflawn yn ein gwneud yn opsiwn unigryw yng Nghaerdydd

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae Meithrinfa Y Pelican ar gael i plant rhwng 8 wythnos i 5 mlwydd oed.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Rydym yn cynnig casgliad yn Ysgol Berllan Deg ar gyfer sesiwn y bore.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Mae'r feithrinfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc. Rydym hefyd ar gau am wythnos dros gyfnod y Nadolig ond nid ydym yn codi tâl.

  Ein costau

  • £65.00 per Diwrnod
  • £40.50 per Hanner diwrnod

Gostyngiad o 5% i frodyr a chwiorydd
Gostyngiad o 5% am wythnos lawn


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad