Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Siwan Gregory - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 19/07/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Canton.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Deuddydd drwy'r dydd Neu llawn amser i gasgu collwng o Dreganna

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy'n Ofalwraig Plant Gofrestredig,gyda'r cymhwyster NNEB(Nursery Nurse Examination Board)gyda dros 18 mlynedd o brofiad sy'n byw ar stad Gerddi Lansdowne yn Nhreganna Caerdydd.
Cymraeg yw fy mamiaith ac mae'r plant yn fy ngofal i gyd yn siarad cymraeg
Rwy'n cynnig gwasanaeth gollwng a chasglu o Ysgol Treganna.
Rwy'n aelod o PACEY

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni plant rhwng 0-12 sy'n chwilio an oval plant
Mae gen i un le i fabi ar ddydd llun a mawrth ac ambell lle i gasglu pant dros 8th oed o Ysgol Treganna.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. 7.30-5.30

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I ac o Ysgol Treganna

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Y rhieni sy'n darparu'r clytiau
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Treganna

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch