Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Menter Clybiau Brecwast - Clwb Brecwast

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion


Beth rydym ni'n ei wneud

Cynllun Llywodraeth Cymru yw Menter Brecwast am ddim Ysgolion Cynradd i roi cyfle i ysgolion ddarparu brecwast am ddim i plant ysgolion cynradd sydd eisiau cymeryd rhan. Darperir prydau iach o grawnfwyd, llefrith, tost, bara, ffrwythau sudd ffrwyth. Dosbarthwyd ffurflenni cais i Ysgolion cynradd sy'n rhan o'r fenter.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae'r Fenter Brecwast am ddim Ysgolion Cynradd Llywodraeh Cymru mae'r fenter yn rhoi'r cyfle i ysgolion cynnig brecwast am ddim i blant sydd yn mynychu'r ysgolion sydd yn cymryd rhan yn y fenter. Mae'r brecwast yn cynwys grwanfwyd dim siwgwr, llefrith. tost neu bara, a ffrwth neu sudd ffrwth.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Tymor ysgol yn unig

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 09:00
Dydd Mawrth 08:00 - 09:00
Dydd Mercher 08:00 - 09:00
Dydd Iau 08:00 - 09:00
Dydd Gwener 08:00 - 09:00

  Ein costau

  • £0.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Wrth dilyn polisiau ADY yr ysgol.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Gwasanaeth Arlwyo Adran Addysg
Swyddfa Coed Pella
BAE COLWYN
LL29 7AZDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad