Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Chums Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 51 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 51 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Little Chums yn ymfalchïo mewn cydnabod a deall pwysigrwydd dewis y feithrinfa gofal dydd iawn ar gyfer eich plentyn. Rydym yn cynnig y safon uchaf o ofal plant ac addysg i blant 0 i 12 oed.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Am sessions 08.30 - 13.00
PM sessions 13.00 - 17.30

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:45 - 17:30
Dydd Mawrth 07:45 - 17:30
Dydd Mercher 07:45 - 17:30
Dydd Iau 07:45 - 17:30
Dydd Gwener 07:45 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £40.00 per Diwrnod - 8.30 - 5.30
  • £25.00 per Hanner diwrnod - 8.30 - 1 or 1 - 5
  • £185.00 per Wythnos - 8.30 - 5.30

NHS, Police, Fire discounts available. Rota spaces always available, also last minute availability.

10% discount on second child


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • New Inn Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Court Farm
Pontypool
NP4 0JB

 Gallwch ymweld â ni yma:

Court Farm
Pontypool
NP4 0JBDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad