Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Y Fenni - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 28 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 28 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Cymwysterau Staff: Y rhan fwyaf o'r staff a hyfforddwyd yn NVQ Lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol.

Ar safle Ysgol Gymraeg Y Fenni. Yn darparu darpariaeth Dechrau'n Deg. Roedd Cylch Meithrin Y Fenni a ddyfarnwyd 'Y Cylch Rhagorol' ym mis Mai 2012.

Amgylcheddau chwarae dan do ac awyr agored, yr holl offer y blynyddoedd cynnar rheolaidd a chyfleusterau sydd ar gael - dŵr, tywod, paent, adeiladu, offer mawr.

Nodweddion Diogelwch: giât Gardd ei sicrhau, drws ffrynt yn cael ei gloi.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 16:00
Dydd Mawrth 08:00 - 16:00
Dydd Mercher 08:00 - 16:00
Dydd Iau 08:00 - 16:00
Dydd Gwener 08:00 - 15:00

  Ein costau

  • £5.50 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

  • We offer wraparound care to the children attending Ysgol Y Fenni Nursery.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Gymraeg Y Fenni
Heol Dewi Sant
Y Fenni
NP7 6HFCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad