Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Pili Pala - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 17/06/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 32 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Nod Pili Pala yw rhoi cyflwyniad i blant i'r iaith mewn ffordd ddiogel gyfeillgar a meithringar. Rydym yn darparu cyfleoedd i bob plentyn waeth beth fo'i hil, lliw, rhyw, cefndir ac anabledd. Mae'r Cylch yn elusen sy'n gysylltiedig â'r Mudiad Meithrin.
Mae Cylch Meithrin Pili Pala yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i: Dderbyn gofal, cariad a pharch Cael sylw a chefnogaeth briodol er mwyn diwallu ei anghenion arbennig Budd o bob cyfle chwarae Canllawiau a fydd yn ei alluogi i ddod yn aelod llawn o gymdeithas Cael ei ysgogi er mwyn iddo/iddi ddatblygu i'w lawn botensial Budd o brofiadau meithrin drwy gyfrwng y Gymraeg Cael ei drin fel un cyfartal waeth beth fo'u hil, lliw, crefydd, cenedligrwydd neu gefndir cymdeithasol. Bydd y Cylch Meithrin yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni i hyrwyddo'r gwerthoedd hyn.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 2 a 5 oed yng nghymunedau Tredelerch, Llanrhymni, Llaneirwg a Trowbridge.
Mae'r gwasanaethau'n cynnwys sesiynau bore a phrynhawn clwb brecwast, lapiwch o gwmpas i Ysgol Bro Eirwg

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol. I Ysgol Bro Eirwg

Dydd Llun 08:30 - 15:30
Dydd Mawrth 08:30 - 15:30
Dydd Mercher 08:30 - 15:30
Dydd Iau 08:30 - 15:30
Dydd Gwener 08:30 - 15:30

Dydd Llun-Dydd Gwener 8.30-9:00 Clwb Brecwast 9:00-11:45 Sesiwn bore 11:45 - 13:00 Clwb cinio 13:00-3:30 Sesiwn Prynhawn

  Ein costau

 • £2.50 per Awr - Adar Cynnar
 • £13.00 per Sesiwn - Session
 • £4.00 per Sesiwn - Breakfast club
 • £4.00 per Sesiwn - Wrap around
 • £4.00 per Sesiwn - Lunch club
 • £2.50 per Sesiwn - Adar Cynnar
 • £32.50 per Diwrnod - Gofal Drwy'r dydd 8:30 - 15:30

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
we have full access to an enclosed play area suitable for the children to explore and learn.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
parents wishes always follwed
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Ysgol Bro Eirwg

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Hartland Road
Llanrumney
Cardiff
CF3 4JLCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch