Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Home-Start Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Home-Start Cymru yn cynnig cefnogaeth, cyfeillgarwch a chymorth ymarferol i rieni ledled Cymru.
Mae bod yn rhiant, beth bynnag yw eich sefyllfa, gall fod yn anodd iawn, yn enwedig pan fydd plant yn ifanc. Mae llawer o rieni yn teimlo'n flinedig ac yn llethu gan y straen bywyd teuluol, yn enwedig os teulu a ffrindiau yn gallu helpu. I rai rhieni ei fod yn frwydr arbennig oherwydd eu bod hefyd yn profi iselder ar ôl geni, salwch, anabledd, ynysu neu genedigaeth luosog.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Home-Start Cymru n fod yn gallu eich helpu trwy gynnig wirfoddolwr os ydych chi:

- byw yn ardal Cymru
- un neu fwy o blant o dan 14 oed
- Mae angen ychydig o help ychwanegol

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Os ydych yn ymwelydd iechyd, meddyg neu unrhyw weithiwr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd eraill a ydych yn teimlo y byddai rhywun yn elwa o'n gwasanaeth, gallwch wneud atgyfeiriad ar eu rhan, gyda'u caniatâd.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes Gallwn gefnogi pob teulu gydag o leiaf un plentyn. Cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i'r teulu cyfan.
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Suite A Crown Buildings
Hall Street
Ammanford
SA18 3BWCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Dydd Llun i Dydd Gwener 9 - 4